Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Trường cao đẳng KT - TC Thái Nguyên

1. Bộ máy chuyên môn:
          a) Giám hiệu: 03 gồm 01 hiệu trưởng và 02 phó hiệu trưởng

           Hiệu trưởng: TS. Phạm Chí Cường

           Phó hiệu trưởng: ThS. Nguyễn Ngọc Sáng

           Phó hiệu trưởng: TS. Lê Kim Anh
          b) Các phòng chức năng: 07 phòng gồm:
                   - Phòng quản lý Đào tạo

                  -  Phòng quản lý Nghiên cứu khoa học
                   - Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên
                   - Phòng Thanh tra Khảo thí và đảm bảo chất lượng
                   - Phòng Hành chính - Tổ chức
                   - Phòng Kế hoạch tài chính
                   - Phòng Quản trị thiết bị
          c) Các khoa và bộ môn giảng dạy
          * Khoa Kế toán: Gồm 04 bộ môn trực thuộc
                   - Bộ môn kế toán
                   - Bộ môn kiểm toán
                   - Bộ môn phân tích
                   - Bộ môn thống kê
          * Khoa Tài chính - Ngân hàng: Gồm 04 bộ môn trực thuộc
                   - Bộ môn tài chính doanh nghiệp
                   - Bộ môn tài chính nhà nước
                   - Bộ môn thuế nhà nước
                   - Bộ môn Tín dụng - Ngân hàng
          * Khoa quản trị kinh doanh và du lịch: Gồm 04 bộ môn trực thuộc
                   - Bộ môn kinh tế vi mô
                   - Bộ môn Marketing
                   - Bộ môn quản trị kinh doanh
                   - Bộ môn quản lý du lịch

          * Khoa ngoại ngữ:
          * Khoa công nghệ thông tin: Gồm 03 bộ môn trực thuộc
                   - Bộ môn tin học đại cương
                   - Bộ môn tin học ứng dụng
                   - Bộ môn hệ thống thông tin
          * Khoa cơ bản cơ sở: Gồm 03 bộ môn trực thuộc
                   - Bộ môn Tiếng Việt
                   - Bộ môn Toán
                   - Bộ môn Ngoại ngữ
          * Khoa Lý luận chính trị
          * Khoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng
                    -Bộ môn giáo dục thể chất
                    -Bộ môn giáo dục quốc phòng
          * Khoa Luật
          * Các hội đồng tư vấn của nhà trường
                   - Hội đồng khoa học và đào tạo
                   - Hội đồng tư vấn khác
          2. Tổ chức Đảng Cộng Sản Việt Nam gồm:
                   - Đảng bộ nhà trường
                   - Các chi bộ trực thuộc
                   - Tổng số Đảng viên: Trên 150 Đảng viên
          3. Tổ chức Đoàn thể xã hội gồm:
                   - Công Đoàn trường: Số lượng Đoàn viên Công đoàn trên 200
                   - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Số lượng Đoàn viên trên 5000
                   - Hội sinh viên
                   - Hội Cựu chiến binh
          4. Các tổ, ban và trung tâm trực thuộc trường gồm:
                  - Tổ bảo vệ
                  - Trung tâm Thông tin và Thư viện
                  - Trung tâm Liên kết Đào tạo  và hỗ trợ học sinh-sinh viên

                 - Trung tâm Sát hạch và Đào tạo nghề Bưu chính Viễn Thông
                  - Trung tâm tiếng Nhật
                  - Trung tâm tiếng Hàn Quốc
                  - Trung tâm Kế toán-Kiểm toán
                  - Trung tâm y tế