Địa chỉ: Phường Thịnh Đán - TP.Thái Nguyên
Điện thoại: 0280. 3855290
Email: caodangkinhte@gmail.com
http://www.cdkttctn.edu.vn
Languages
Trang chủ Lịch công tác Lịch học Thông báo Tài nguyên Liên hệ
Điểm thi hết môn
ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP
Kế toán tài chính: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9, phòng 10, phòng 11, phòng 12, phòng 13, phòng 14
Nguyên Lý Kế Toán: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9, phòng 10, phòng 11, phòng 12, phòng 13, phòng 14
Khoa Học Mác-Lê Nin: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9, phòng 10, phòng 11, phòng 12, phòng 13, phòng 14, phòng 15
Quản trị học: Tại đây
Quản trị kinh doanh tồng hợp: Tại đây
Tài chính tiền tê: Tại đây
Kế toán nhà nước: Tại đây
Tài chính doanh nghiệp: Tại đây
Ngân hàng thương mại: Tại đây

+++++++++++++++++++++@@@@@@@@@@@@@@@@+++++++++++++++
ĐIỂM THI LẠI: Tại đây
ĐIỂM THI CUỐI KỲ II
Kiểm toán_Hà Nội: Tại đây
Kiểm toán_Tuyên Quang: Tại đây
KTQT_Hà Nội: Tại đây
Phân Tích_Hà Nội: Tại đây

Kế toán máy_Tuyên Quang: phòng 1, phòng 2
Đặc điểm kế toán: B3, B4
Đương Lối CMVN: B3, B4
Kiểm toan: B3, B4
KTQT: B3B4
KTTC1: B3, B4
Phân Tích: B3, B4
KTTC2: B3, B4
-----------------------+++++++++++++++++++-------------------------------
ĐIỂM THI GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013
Đường lối CMVN+TQ+HN: Tại đây
Môn: Kế toán máy_Hà Nội: phòng 1, phòng 2
Môn: Đặc điểm kế toán_HN: Tại đây
Môn: Đặc điểm kế toán_Tuyên Quang: Tại đây
Môn: Phân tích_Tuyên Quang: Tại đây

------------------------------+++++++++++++++++++++------------------------------------------
ĐIỂM THI LẦN 2 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012-2013
Môn: Kế toán quản trị_Tuyên Quang: Tại đây
Môn: KTTC1_HN+TQ: Tai đây
Môn: KTTC2_HN: Tại đây
Mô: KTTC2_TQ: Tại đây
Môn: Tài chính DN: Tại đây
Môn: Tài chính quốc tế: Tại đây
Môn: Thuế NN: Tại đây
Môn: ĐGTS_Tại đây
Môn: Anh CN_Tại trường: Tại đây
Môn: Ngân hàng thương mại: Tại đây
Môn: Nguyên lý kế toán: Tại đây
Môn: Quản trị kinh doanh: Tại đây------------------------------------+++++++++++++++++--------------------------------------
ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP CDDLTK6_TUYÊN QUANG+GIA LÂM
Môn: TTHCM: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4
Môn: Nguyên lý kế toán: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4
Môn: Kế toán tài chính: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4

=====================+++++++++++++++++=========================

ĐIỂM THI CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2012-2013
Thuế_Tuyên quang+Hà nội: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4
TCDN_Tuyên quang+Hà nội: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4
NHTM_Tuyên quang+Hà nội: B5, B6
Thuế_Tại trường: phòng 1
TCDN_Tại trường: phòng 1, phòng 2, phòng 3
NHTM_Tại trường: phòng 1, phòng 2, phòng 3
Thẩm điinh dự án_Tại trường: Tại đây
Môn: CMKT_Tuyên Quang: phòng 1, phòng 2
Môn: Anh CN_Tuyên Quang: phòng 1, phòng 2
Môn: CMKT_Hà Nội: phòng 1, phòng 2
Môn: Anh CN_Hà Nội: phòng 1, phòng 2
Môn: Đặc điểm kế toán: B2
Môn: Kiểm toán: B1, B2
Môn: Phân tích: B1, B2
Môn: TTHCM: B1

@@@@@@@@@@@##################@@@@@@@@@@@@@@
ĐIỂM THI GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2012-2013
Môn: Kế toán máy_Gia Lâm: phòng 1, phòng 2
Môn: Kế toán máy_Tuyên Quang: phòng 1, phòng 2
Môn: KTQT_Hà Nội+Tại trường: 61A1, 61A2, 81B5, 81B6, 81B7, 81B8, 81B13, 81B14, 81B15, 81B16, 81B19, 81B2081B21
Môn: TTCK_Tại trường: B3, B4
Môn: TTCK_Tuyên Quang: Tại đây
Môn: TTCK_Hà Nội: Taị đây
Môn: Thuế_tại trường: Tại đây
Môn: Tài chính DN_Gia Lâm: Tại đây
Môn: Tài chính DN_Tuyên Quang: Tại đây
Điểm thi lại_Tuyên Quang+Hà Nội: Tại đây
Môn: TDDADT_LTK5B6_Hà Nội: Tại đây
Môn: TDDADT_Hà Nội: Tại đây
Môn: TDDADT_Tuyên Quang: Tại đây
Môn: TDDADT_Tại trường: Tại đây
Môn: TDDADT_LTK5B5_Hà Nội: Tại đây
Môn: Kế toán quản trị_Tuyên Quang: Tại đây
Môn: Kế toán quản trị_Gia Lâm: Tại đây
Môn: Định giá tài sản_Tuyên Quang: B1
Môn: Định giá tài sản_LTK5_Hà Nội Tại đây
Môn: Định giá tài sản: Tuyên Quang: Tại đây
Môn: Định giá tài sản_Hà Nội: Tại đây
Môn: Định giá tài sản_Tại trường: B3, B4
Môn: QTKD_Tuyên Quang: Tại đây
Môn: QTKD_Tuyên Quang_Lần 2: Tại đây
Môn: QTKD_Hà Nội: Tại đây
Môn: Đặc điểm kế toán_Tuyên quang: Tại đây
Môn: QTKD_Tại trường: B3, B4
Môn: NLTK_Tại trường: B3, B4
Môn: NLKT_Tại trường: B3, B4
Môn: Tin ứng dụng_Hà Nội: Tại đây
Môn: NLTK_Hà Nội: Tại đây
Môn: NLKT_Hà Nội: Tại đây
Môn: Tóan KT_Gia Lâm: Tại đây
Môn: KTTC2_Gia Lâm: Tại đây
Môn: KTTC1_Gia Lâm: Tại đây
Môn: Tin ứng dụng_B6 Tuyên Quang: Tại đây
Môn: Nguyên lý thống kê_B6 Tuyên Quang: Tại đây
Môn: Nguyên lý kế toán_B6 Tuyên Quang: Tại đây
Môn: KTTC2_B1 Tuyên Quang: Tại đây
Môn: KTTC1_B1 Tuyên Quang: Tại đây
Môn: Kế toán kho bạc_Tại trường: 82B1, 82B2
Môn: Kế toán ngân hàng thương mại_Hà Nội: Tại đây
Môn: Kinh doanh chứng khoán_Hà Nội: Tại đây
Môn: KTTC2_Hà Nội: Tại đây
Môn: Anh CN_Gia Lâm: phòng 1, phòng 2
Môn: Anh CN_Tuyên Quang: phòng 1, phòng 2

*****************************@@@@@@@@@@@@@@******************************
ĐIỂM THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011-2012 CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG K7_LẠNG SƠN:
Môn: Toán KT_tại trường: B3, B4, B5
Môn: ToánCC+KTVM_Tại trường: phòng 1
Môn: Toán CC_LTK7_Lạng Sơn: B1, B2
Môn: Tài chính tiền tệ_LTK7_Lạng Sơn: B1, B2
Môn: PLDC_LTK7_Lạng Sơn: B1, B2
Môn: Nguyên Lý Thống Kê_LTK7_Lạng Sơn: B1, B2
Môn: NLCNMac_LTK7_Lạng Sơn: B1, B2
Môn: Kinh tế vi mô_LTK7_Lạng Sơn: B1, B2
ĐIỂM THI LẦN 2 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011-2012 CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG K6
Môn: CMKT_Gia Lâm: phòng 1, phòng 2
Môn: CMKT_Tuyên Quang: phòng 1, phòng 2
Môn: TTHCM_Tại trường: Tại đây
Môn: Tin ứng dụng_Tuyên Quang: B1
Môn: Tin ứng dụng_Gia Lâm: B2
Môn: TDDA_Tuyên Quang: B1
Môn: TDDA_Gia Lâm: B2
Môn: Tài chính học_Tại trường: Tại đây
Môn: QLHCC_Tại trường: Tại đây
Môn: PLKT_Tại trường: Tại đây
Môn: PLDC_Tại trường: Tại đây
Môn: PLDC_Hà Nội: Tại đây
Môn: NLTke_Gia Lâm: Tại đây
Môn: NVNHTM_Tuyên Quang: B1
Môn: NVNHTM_Gia Lâm: B2
Môn: Đường lối CMVN_Tuyên Quang_ Tại đây
Môn: Đường lối CMVN_Gia Lâm: Tại đây
ĐIỂM THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011-2012_HỆ LIÊN THÔNG K6:

(SV không xem được điểm liên hệ thầy Huy: SDT_0978419536)
Môn: Tài chính học_Tại trường: B3, B4
Môn: TTHCM_Tuyên Quang: B6
Môn: Toán kinh tế_Tuyên Quang: B6
Môn: Toán cao cấp_Tuyên Quang: B6
Môn: Tài chính học_Tuyên Quang: B6
Môn: Quản lý hành chính công_Tuyên Quang: B6
Môn: Pháp luật kinh tế_Tuyên Quang: B6
Môn: Pháp luật kinh tế_Tuyên Quang: B1
Môn: Pháp luật đại cương:Tuyên Quang: B6
Môn: Kinh tế vi mô_Tuyên Quang: B6
Môn: TTHCM_Hà Nội: B5
Môn: Toán kinh tế_Hà Nội: B5
Môn: Tài chính học_Hà Nội: B5
Môn: Quản lý hành chính công_Hà Nội: B5
Môn: Pháp luật kinh tế_Hà Nội: B5
Môn: Pháp luật kinh tế_Gia Lâm: B2
Môn: Pháp luật đại cương_Hà Nội: B5
Môn: Kinh tế vi mô_Hà Nội: B5
Môn: TTHCM_Tại trường: B3, B4
Môn: Toán kinh tế_Tại trường: B3, B4
Môn: Toán cao cấp_Tại trường: B3, B4
Môn: Quản lý hành chính công_Tại trường: B4
Môn: Pháp luật kinh tế_Tại trường: B3, B4
Môn: Pháp luật đại cương_Tại trường: B3, B4
Môn: Kinh tế vi mô_Tại trường: B3, B4, LTK5B3
 Khảo sát
Bạn cảm nhận thế nào về môi trường đào tạo của Trường Cao đẳng KT - TC?
Bạn biết đến Trường Cao Đăng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên từ đâu?
     
Dự báo thời tiết
Currently unable to display the weather feed

Tỉnh / Huyện 

Tỷ giá ngoại tệ
Người dùng Online
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 70
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 70

Trang chủ | Lịch công tác | Lịch học | Thông báo | Tài nguyên | Liên hệ Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về www.cdkttctn.edu.vn