Địa chỉ: Phường Thịnh Đán - TP.Thái Nguyên
Điện thoại: 0280. 3855290
Email: caodangkinhte@gmail.com
http://www.cdkttctn.edu.vn
Languages
Trang chủ Lịch công tác Lịch học Thông báo Tài nguyên Liên hệ
Điểm thi hết môn
ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP
Khoa học Mac LeNin_(19/7/2014): phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9, phòng 10, phòng 11
Kế toán tài chính_(19/7/2014): phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9, phòng 10, phòng 11
Nguyên lý kế toán_(19/7/2014): phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9, phòng 10, phòng 11
Tài chính tiền tệ_(19/7/2014): Tại đây
Ngân hàng thương mại_(19/7/2014): Tại đây
Quản trị học_(19/7/2014): Tại đây
Quản trị kinh doanh_(19/7/2014): Tại đây
Kế toán nhà nước_(19/7/2014): Tại đây
Tài chính doanh nghiệp_(19/7/2014): Tại đây


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ĐIỂM THI HỌC LẠI TỪ 1-6-2014
(SV chú ý các môn thi ghép các hệ K8+K9+LTK 7
có thể xem điểm thi ở mục điểm của K8 hoặc K9)

Đặc điểm kế toán_k8+LTK7(9/6/201): phòng 1, phòng 2
Đường lối CMVN_k8+LTK7(9/6/201): phòng 1, phòng 2

-----------------------@@@@@@@@@@@@@@---------------------------------
ĐIỂM PHÚC KHẢO: TẠI ĐÂY
ĐIỂM THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014
Kiểm toán_Hà Nội: 63A1, 81B5
Phân tích TCDN_HÀ Nội(16-3-2014): 63A1, 81B5
++++++++++@@@@@@@@@@@+++++++++++
ĐIỂM THI HỌC LẠI NĂM HỌC 2013-2014
Định giá tài sản_Lần 1_Học lại_LTK7+K8_Hà Nội: Tại đây
Pháp luật đại cương_Lần 1_Học lại_LTK7+K8_Hà Nội: Tại đây
Pháp luật kinh tế_Lần 1_Học lại_LTK7+K8_Hà Nội: Tại đây

Anh 3_Hà Nội: Tại đây
Anh 3_Tuyên Quang: Tại đây
Định giá tài sản_Hà Nội+K8 Hà Nội: Tại đây
Thị trường chứng khoán_Hà Nội: Tại đây

--------------------------++++++++++++-----------------------------
ĐIỂM THI LẦN 2 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014
Các môn_ Tại trường: Tại đây
Các môn_Tuyên Quang: Tại đây
Các môn_Hà Nội: Tại đây
Các môn_Lạng Sơn: Tại đây


----------------------+++++++++++++------------------------
ĐIỂM THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014
Anh 3_Lạng Sơn(21/3/2014): phòng 1, phòng 2
KTQtrị_Tại truong (17/3/2014)_Lan 2: phong 1, phong 2
Đường lôi CMVN_Lạng Sơn(17/3/2014): B6, B7
Anh 3_HN (11/3/2014): phòng 1, phòng 2, phòng 3
Phân tích TCDN (11/3/2014): B6, B7
KTTC2_Tại trường_Lần 2 (11/3/2014): Tại đây
Phân tích TCDN_Hà Nội(11/3/2014): B5
Phân tích TCDN_Tuyên Quang(11/3/2014): B8
TCDN_Tại trường_Lần 2(11/3/2014): Tại đây

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐIỂM THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2013
Đặc điểm kế toán_Tuyên Quang(25/1/2014): Tại đây
Phân tích TCDN_Tại trường (25/1/2014):  81B3, 81B4
Kiểm toán_Lang Sơn (25/1/2014): 81B6, 81B7
Đường lối CMVN_Tại trường (25/1/2014): 81B3, 81B4, K682B2
Đặc điểm kế toán_Tại trường: 81B3, 81B4
Kiểm toán_Tại trường: 81B3, 81B4
KTTC_Tại trường: 81B3, 81B4
Thuế nhà nước_Tại trường: 81B3, 81B4
Kế toán NHTM_Hà Nội: Tại đây

Kế toán tài chính 1_ Tại trường(21/1/2014): 81B3, 81B4
NHTM_Tại trường(21/1/2014): 81B3, 81B4
Nguyên lý kế toán_Tại trường(21/1/2014): 81B3, 81B4
Tài chính doanh nghiệp_Tại trường(21/1/2014): 81B3, 81B4
Kế toán máy_Tuyên Quang(21/1/2014): Tại đây

Kế toán máy_Hà Nội (21/1/2014): phòng 1, phòng 2
Kế toán quản trị_ Tại trường (21/1/2014): 81B3, 81B4
Đặc điểm kế toán_HN(15/1/2014): 81B5
Kế toán quản trị_Tuyên Quang(15/1/2014): 81B8
Kế toán TCDN _HN(15/1/2014): 63A1

Ngân hàng thương mại_Hà Nội: 63A1
Tài chính DN_Hà Nội: 63A1, 81B5
Chuẩn mực kế toán_Hà Nội: phòng 1, phòng 2
Bảo hiểm đại cương: 63A1
Ngân hàng thương mại: 81B5
Quản trị ngân hàng thương mại: 63A1

Kế toán quản trị_Lạng Sơn: B6, B7
Kế toán tài chính 2_Lạng Sơn: B6, B7
Ngân hàng thương mại: 63A1
Đặc điểm kế toán_Lạng Sơn: B6, B7
Kế toán tài chính 1: 81B5
Kế toán tài chính 1: 81B8
Kế toán tài chính 2: 81B5
Kế toán tài chính 2: 81B8

Chuẩn mựckếtoán_Hà Nội: phòng1, phòng2
Định giá tài sản: 81B6, 81B7
Tài chính doanh nghiệp: 81B6, 81B7
Ngân hàng thương mại: 81B6, 81B7
Kế toán tài chính I: 81B6, 81B7
Thẩm định dự án: 81B6, 81B7, 81B2
Tin ứng dụng: 81B6, 81B7

Đường lối CMVN: 81B5
Đường lối CMVN: 63A1
Kinh doanh chứng khoán: 63A1
Tài chính quốc tê: 63A1
Thuế: 63A1
Thuế: 81B5
Thanh toán quốc tế: 81B5
Tin ứng dụng: 63A1
Tin ứng dụng: 81B5

Đường lối CMVN: 81B8
Ngân hang thương mại: 81B8
Tài chính doanh nghiệp: 81B8
Thẩm định dự án: 81B8
Thuế: 81B8
Tin ứng dụng: 81B8
Thị trường chứng khoán: 81B8


++++++++++++++++@@@@@@@@@@@@@++++++++++++++++++++
ĐIỂM THI HỌC LẠI NĂM HỌC 2012-2013
Tư tưởng HCM_lần 1_Học lại B3, B4: Tại đây
---------------------------------++++++++++++++++++++++-----------------------------
ĐIỂM THI LẦN 2 NĂM HỌC 2012-2013
Thẩm định dự án đầu tư_B3, B4: Tại đây
Định giá tài sản_B3, B4: Tại đây

Pháp luật kinh tế: Tại đây
Pháp luật đại cương_B3+B4: Tại đây
Quản lý HCC_B3+B4: Tại đây
Thị trường chứng khoán_B3+B4: Tại đây

+++++++++++++++++++++++++@@@@@@@@@@++++++++++++++++
ĐIỂM THI CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013
Định giá tài sản_Ha Nội: K781B3, 63A1, 81B5
Quản trị doanh nghiệp_Hà Nội: 63A1, 81B5
Ngân hàng thương mại_Hà Nội: 63A1

Quản trị kinh doanh_Tại trường: 81B3, 81B4
Thẩm định dự án_Hà Nội: 63A1, 81B5
Thẩm định dự án_Tại trường: 81B3, 81B4
Thuế_Lạng Sơn: 81B6, 81B7, 81B1, 81B2
Định giá tài sản_Tuyên Quang: 81B8

Định giá tài sản_Tại trường: 81B3, 81B4
Thị Trường chứng khoán_Hà Nội: 63A1, 81B5
Thi trường chứng khoán_Lạng Sơn: B6, B7
Nguyên lý kế toán_Lạng Sơn: B6, B7
Chuẩn mực kế toán_Tuyên quang: Tại đây
Nguyên lý kế toán_Tuyên Quang: 81B6, 81B8
Quản trị kinh doanh_Tuyên Quang: 81B6, 81B8
Quản trị kinh doanh_Lạng Sơn: 81B6, 81B7
Thị trường chứng khoán_Hà Nội: 63A1, 81B5

-------------------------------++++++++++++++++++++++++++---------------------------
ĐIỂM THI GIữA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013
Đường lối CMVN_Lạng Sơn: B1, B2
Toán kinh tế_Tuyên Quang: B8
Môn: Pháp luật kinh tế_Lạng Sơn: B6, B7, B2
Môn: Nguyên lý kế toán _Hà Nôi: LTK6B8, 63A1, 81B5
Môn: Phân tích TCDN_Lạng Sơn: B1, B2
Môn: Kiểm toán_Lạng Sơn: B1,
B2
Môn: KTQT_Lạng Sơn: B1, B2
Môn: Quản trị học_Lạng Sơn: B6, B7
Môn: Quản trị học_Hà Nội: K581B6, K681B5, 63A1, 81B5
Môn: Tư tưởng HCM_Hà Nội: 63A1, 81B5
Môn: Đặc điểm kế toán_Lạng Sơn: B1, B2
Môn: Tư tường HCM: B6, B7
Môn: Toán KT_Lạng Sơn: B6, B7
Môn: Toán KT_Hà Nội: 63A1, 81B5
Môn: Toán KT_Tại trường: B3, B4
Môn: Quản lý hành chính công: Tại trường: B3, B4
Môn: Pháp luật kinh tế_Hà Nội: LTK581B5, LTK681B5, 63A1, 81B5
Môn: Nguyên lý thống kê_Tại trường: B3, B4
Môn: chuẩn mực kế toán_Lạng Sơn: phòng 1, phòng 2
Môn: Kế toán máy_Lạng Sơn: phòng 1,
phòng 2

===============#############===================
ĐIỂM THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013
Môn: Tài chính tiền tệ_Tuyên Quang: B8
Môn: QLHCC_Hà Nội: 63A1
Môn: Phấp luật kinh tế_Tuyên Quang: B8
Môn: Pháp luật đại cương: B8
Môn: Tài chính tiền tệ_Hà Nội: 63A1, 81B5
Môn: Tài chính tiền tệ_Lạng Sơn: B6, B7
Môn: Phấp luật đại cương_Lạng Sơn: B6, B7
Môn: Marketing_Tuyên Quang: B6, B8
Môn: Marketing_HN: 81B5
Môn: Marketing_HN: 63A1, LTK681B5, K781B5
Môn: Marketing_Lạng Sơn: B6, B7
Môn: Kinh rế vi mô_Lạng Sơn: B6, B7
Môn: Kế toán tài chính 2_Lạng Sơn: 81B1, 81B2, LTK5B7
Môn: Kế toán tài chính 1_Lạng Sơn: 81B1, 81B2, LTK5B7
Môn: Nguyên lý thống kê_Tuyên Quang: B8: 81B1, 81B2, LTK5B7
Môn: Pháp luật đại cương_HN: 63A1, 81B5
Môn: Nguyên lý thống kê_Lạng Sơn: B6, B7
Môn: Kinh tế vi mô_Tuyên Quang: LTK681B6, 81B8
Môn: Quản lý hành chính công: 81B5
Môn: Pháp luật đại cương_HN: 81B5, 61A1
Môn: Kinh tế vi mô_HN: 63A1, 81B5
Môn: Nguyên lý thống kê_HN: 63A1, 81B5
Môn: Nguyên lý chủ nghĩa Mác: 63A1, 81B5, 81B6, 81B7, 81B8


------------------------------++++++++++++++----------------------------------
ĐIỂM THI LẦN 2 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012-2013
Môn: Toán cao cấp_HN: 63A1, 81B5
Môn: Toán cao cấp_Tuyên Quang: 81B6, 81B8


-------------------------------------@@@@@@@@@@@@@@@-----------------------------------
ĐIỂM THI CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2012-2013
Toán cao cấp_Tuyên Quang: 81B6, 81B8
Toán cao cấp: 63A1, 81B5
TTHCM_Tại trường: B3, B4
Thuế_Lạng Sơn: B1, B2
TĐDA_Lạng Sơn: B1, B2
TC-TT_Tại trường: LTK681B4, LTK781B3, LTK781B4, LTK7B3, LTK7B4
TCDN_Lạng Sơn: B1, B2
NLCNM_Tại trường: LTK6B4, B3, B4
NHTM_Lạng Sơn: B1, B2
Mar_Tại trường: LTK6B4, B3, B4
KTVM_Tại trường: LTK6B4, B3, B4
Định giá tài sản_Tại trường: B1, B2

Toán CC_Tại trường: K681B4, B3, B4
Toán CC_Lạng Sơn: B6, B7
Môn: Anh CN_Lạng Sơn: phòng 1, phòng 2, phòng 3
Môn: CMKT_Lạng Sơn: phòng 1phòng 2, phòng 3

------------------------------------^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^----------------------------------------------
ĐIỂM THI GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2012-2013

(SV không xem được điểm liên hệ thầy Huy_SDT: 0978419536)
Môn: Thị trường chứng khoán_Lạng Sơn: B1, B2
Môn: Tin ứng dụng_Lạng Sơn: B1, B2
Môn: Quản trị kinh doanh_Lạng Sơn: B1, B2
Môn: Nguyên lý kế toán_Lạng Sơn: B1, B2
 Khảo sát
Bạn cảm nhận thế nào về môi trường đào tạo của Trường Cao đẳng KT - TC?
Bạn biết đến Trường Cao Đăng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên từ đâu?
     
Dự báo thời tiết
Currently unable to display the weather feed

Tỉnh / Huyện 

Tỷ giá ngoại tệ
Người dùng Online
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 67
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 67

Trang chủ | Lịch công tác | Lịch học | Thông báo | Tài nguyên | Liên hệ Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về www.cdkttctn.edu.vn