Địa chỉ: Phường Thịnh Đán - TP.Thái Nguyên
Điện thoại: 0280. 3855290
Email: caodangkinhte@gmail.com
http://www.cdkttctn.edu.vn
Languages
Trang chủ Lịch công tác Lịch học Thông báo Tài nguyên Liên hệ
Điểm thi hết môn
điểm thi học lại năm học 2014-2015

Anh.CN_Hà Giang_4/2/2015: Lớp Dự thính
Anh.CN_Hà Giang_4/2/2015: Tại đây
Anh.CN_Hà Tây_4/2/2015: Tại đây
Điểm thi các môn học lại_26/1/2015: Tại đây
Điểm thi các môn học lại_13/1/2015: Tại đây
Mar quản trị_13/1/2015: Tại đây
Điểm thi 12 môn học lại_29/12/2014: Tại đây
Điểm thi các môn học lại_4/12/2014:
TẠI ĐÂY
Kể toán quản trị_Học Lại_4/12/2014: Tại đây
Tài chính doanh nghiệp_Học lại_4/12/2014: Tại đây

------------------------------------------------------------------
 điểm thi học kỳ 1 năm học 2014-2015

Quyền SH&TK_26/1/2015: Tại đây
Luật LĐ&ASXH_29/12/2014: Tại đây
Đặc điểm kế toán_Hà Tây_18/12/2014: Tại đây
Đặc điểm kế toán_Hà Nội_18/12/2014: Tại đây
Đường lối CMVN_Lạng Sơn_18/12/2014: Tại đây
Kiểm toán _Bắc thăng long_18/12/2014: Tại đây

Đường lối CMVN_Hà Giang_11/12/2014: Tại đây
Luật TTHC_Hà Giang_11/12/2014: Tại đây

Anh CN_Lạng Sơn_10/12/2014: phòng 1, phòng 2
Đường lối CMVN_Hà Nội: 4/12/2014: Tại đây
Kiểm toán_Hà Nội: 4/12/2014: Tại đây
Quản trị SX&TN_Bắc Thăng Long_4/12/2014: Tại đây


Đường lối CMVN_Hà Tây_11/11/2014: Tại đây
Hệ thống thông tin quản lý_Bắc Thăng Long_11/11/2014: Tại đây
Kỹ năng giao tiếp và tư vấn pháp luật_Hà Giang_11/11/2014: Tại đây
KTDN vừa và nhỏ_Bắc Thăng Long_11/11/2014: Tại đây
PTTCDN_Hà Nội_11/11/2014: Tại đây
Anh CN_Tuyên Quang_11/11/2014: Tại đây
Anh CN_Hà Giang_11/11/2014: Lớp Kế toán
Anh CN_Hà Giang_11/11/2014: Lớp luật
Đường lối CMVN_Tuyên Quang_11/11/2014: Tại đây
Kiểm toán_Lạng Sơn_11/11/2014: Tại đây
Kế toán tài chính_Bắc Thăng Long_11/11/2014: Tại đây
Văn hóa DN_Bắc Thăng Long_11/11/2014: Tại đây
Kiểm toán_Hà Giang(29/9/2014): Tại đây
Kiểm toán_Tuyên Quang(29/9/2014): Tại đây
Kiểm toán_Tại Trường(29/9/2014): Tại đây
Kế toán quản trị_Tại trường+Hà Tây(29/9/2014): Tại đây
Phân tích_Tại trường(29/9/2014): Tại đây
Phân tích_Hà Tây
(29/9/2014): Tại đây
Thanh tra&GQKNTC_Hà Giang(29/9/2014): Tại đây
Tin ứng dụng (29/9/2014): Tại đây

Anh.CN_Hà Tây_14/9/2014: Tại đây
Anh.CN_Hà Nội_14/9/2014: Tại đây

Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ_Tuyên Quang+Hà Giang_9/9/2014: Tại đây
Kế toán quản trị_hà Nội_9/9/2014: Tại đây
Kinh tế vi mô_Tại trường_9/9/2014: Tại đây
Luật tố tụng dân sự_Hà Giang_9/9/2014: Tại đây
Thủ tục hành chính_Hà Giang_9/9/2014: tại đây
Tin ứng dụng_Hà Giang+Tuyên Quang_9/9/2014: Tại đây

Anh 3_Bắc Thăng Long(11/8/2014): phòng 1, phòng 2, phòng 3
Đặc điểm kế toán_Tại trường(11/8/2014): tại đây
kỹ năng giao tiếp_Tại trường(11/8/2014): tại đây
Kế toán HCSN_Tại trường(11/8/2014): tại đây
Kế toán quản trị_Lạng Sơn(11/8/2014): tại đây
KTTC_Tại trường(11/8/2014): tại đây
KTTC2_Tại trường(11/8/2014):
tại đây


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ĐIỂM THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014
Kế toán HCSN_Hà Giang(13/7/2014): Tại đây
Kế toán quản trị_Bắc Thăng Long(13/7/2014): Tại đây
KTTC_Lạng Sơn(13/7/2014): Tại đây
Nguyên lý CNMac_Bắc Thăng Long_Học lại: Tại đây
Quản trị Marketing
_Bắc Thăng Long(13/7/2014): Tại đây
TTHCM_Bắc Thăng Long_Học Lại(13/7/2014): Tại đây


Kỹ năng giao tiếp_Tuyên Quang (7/7/2014): Tại đây
Kỹ năng soạn thảo hợp đồng_Hà Giang (7/7/2014): Tại đây
Kinh tế vi mô_Hà Tây+Hà Giang (7/7/2014): Tại đây
Kế toán kho bạc_Bắc Thăng Long (7/7/2014): Tại đây
Kế toán tài chính 2_Hà Nội(7/7/2014): Tại đây
Kế toán tài chính 2_Hà Tây (7/7/2014): Tại đây
Quản trị bán hàng_Bắc Thăng Long (7/7/2014): Tại đây
Quản trị chất lượng_Bắc Thăng Long (7/7/2014): Tại đây
Quản trị kinh doanh_Bắc Thăng Long (7/7/2014): Tại đây


Chứng thực hộ tịch_Hà Giang (20/6/2014): Tại đây
Kế toán kho bạc_Hà Giang(20/6/2014): Tại đây
Kinh tế vi mô_Hà Nội(20/6/2014): Tại đây
Kinh tế vi mô_Lạng Sơn(20/6/2014): Tại đây
Kế toán HCSN_Bắc Thăng Long(20/6/2014): Tại đây
Kế toán HCSN_Tuyên Quang+Lạng Sơn(20/6/2014): Tại đây
Luật TTHS_Hà Giang
(20/6/2014): Tại đây
Kỹ năng giao tiếp_Hà Nội (11/6/201): Tại đây
Kế toán quản trị_Hà Giang (11/6/201): Tại đây
KTTC_Hà Giang (11/6/201): Tại đây
KTTC_Tuyên Quang (11/6/201): Tại đây
Quản trị thương hiệu_Bắc Thăng Long (11/6/201): Tại đây
Thẩm định_Hà Tây (11/6/201): Tại đây

Phổ biến pháp luật&HGCS_Hà Giang(26/5/2014): Tại đây
Kinh tế vi mô_Tuyên Quang (26/5/2014): Tại đây
Quản lý TCC_Bắc Thăng Long (26/5/2014): Tại đây
Tài chính DN_Bắc Thăng Long (26/5/2014): Tại đây
Thẩm định_Hà Nội (26/5/2014): Tại đây
Thuế_Hà Tây (26/5/2014): Tại đây
Tin ứng dụng_Hà Nội+Hà Tây (26/5/2014): Tại đây

Công chứng chứng thực (20/5/2014): Tại đây
Kế toán kho bạc_Lạng Sơn(20/5/2014): Tại đây
Kế toán kho bạc_Tuyên Quang (20/5/2014): Tại đây
Kế toán kho bạc_Tại trường (20/5/2014): Tại đây
Nguyên lý kế toán_Bắc thăng long (20/5/2014): Tại đây
Quản lý tài chính công_Tại trường (20/5/2014): Tại đây
Quản trị chất lượng_Bắc thăng long (20/5/2014): Tại đây
Thẩm định_Tại trường (20/5/2014): Tại đây


Đường lối CMVN_Tại trường (12/5/2014): Tại đây
Kỹ năng giao tiếp_Hà Giang (12/5/2014): Tại đây
KTTC1_Hà Nội+Hà Tây (12/5/2014): Tại đây
KTTC1_Tại trường (12/5/2014): Tại đây
Luật Tài chính ngân hàng_Hà Giang (12/5/2014): Tại đây
Nguyên lý kế toán_Tại trường (12/5/2014): Tại đây
Tài chính DN_Hà Giang (12/5/2014): Tại đây
Tài chính DN_Lạng Sơn (12/5/2014): Tại đây
Thẩm định dự án_Lạng Sơn (12/5/2014): Tại đây


Đường lối CMVN_Bắc Thăng Long (24/4/2014): Tại đây
Luật hành chính_Hà Giang(24/4/2014): Tại đây
Luật hiến pháp_Hà Giang(24/4/2014): Tại đây
Luật XD&ASXH_Hà Giang(24/4/2014): Tại đây
Nguyên lý KT_Lạng Sơn(24/4/2014): Tại đây
QTKD_Tại trường(24/4/2014): Tại đây
QTKD_Tuyên Quang(24/4/2014): Tại đây
Thẩm định dự án_Tuyên Quang(24/4/2014): Tại đây

Kỹ năng giao tiếp_Bắc Thăng Long: Tại đây
Kỹ năng giao tiếp_Hà Tây: Tại đây
Kỹ năng giao tiếp_Lạng Sơn: Tại đây
Marketing_Bắc Thăng Long: Tại đây
Nguyên lý kế toán_Hà Giang+Tuyên Quang; Tại đây
Quản trị kinh doanh_Hà Giang+Hà Tây: Tại đây
Quản trị kinh doanh_Lạng Sơn+Hà Nội: Tại đây
Tài chính doanh nghiệp_Hà Nội: Tại đây
Thẩm định dự án_Bắc Thăng Long: Tại đây
Thẩm định dự án_Hà Giang: Tại đây
Thuế_Hà Nội: Tại đây
XDVBPL_Hà Giang: Tại đây


---------------------------@@@@@@@@@@----------------------------
ĐIỂM THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014
Lý luận nhà nước và pháp luật(18/3/2014): Tại đây
Nguyên lý kế toán _Hà Nội+Hà Tây(18/3/2014): Tại đây
Quản lý tài chính công_Hà Giang(18/3/2014): Tại đây
Quản lý tài chính công_Tuyên Quang+Lạng Sơn(18/3/2014): Tại đây
Tài chính doanh nghiệp_Tuyên Quang(18/3/2014): Tại đây
Tài chính doanh nghiệp_Hà Tây(18/3/2014): Tại đây
Toán kinh tế_Bắc Thăng Long(18/3/2014): Tại đây
Toán kinh tế_Lạng Sơn(18/3/2014):
Tại đây
Marketing_HÀ Nội+Tuyên Quang: Tại đây
Quản lý hànhchínhcông: Tại đây
Toán cao cấp_Bắc Thăng Long: Tại đây
Tư tưởng Hồ Chính Minh_Hà Tây+Lạng Sơn: Tại đây

----------------++++++++++++---------------------
ĐIỂM THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014
Quản trị học_Tại trường (25/1/2014): Tại đây
Toán kinh tế_Hà Tây(25/1/2014): Tại đây
Mar_Lạng Sơn (25/1/2014): Tại đây
Quản trị học _Hà Nội+Hà Giang+Tuyên Quang (25/1/2014): phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4
Tư Tưởng HCM_Tại trường+Bác Thăng Long(21/1/2014): phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5
Pháp luật đại cương_Tại trường+Lạng Sơn (21/1/2014): phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4
Mar_Hà Giang+Hà Tây: Tại đây
Quản trị học_Lạng Sơn: Tại đây
Tâm Lý Học: Tại đây
Toán Kinh Tế_Hà Nội+Tuyên Quang: Tại đây
Toán Kinh Tế_Tại trường: Tại đây
TTHCM_Hà Giang: Tại đây

Logichoc_Hà Giang: Tại đây
Luật Đại Cương_Tuyên Quang: Tại đây
Luật Đại Cương_Hà Giang: Tại đây
Mar_Tại trường: Tại đây
Nguyên lý chủ nghĩa Mac_Tại trường: Tại đây
Toán Cao Cấp_ Tại Trường: Tại đây
Toán Kinh Tế_Hà Giang: Tại đây

Pháp luật đại cương_Bắc Thăng Long: Tại đây
Pháp luật đại cương_Hà Nội: Tại đây
Pháp luật đại cương_Hà Tây: Tại đây
Quản lý HCC_Bắc Thăng Long: Tại đây
Quản lý HCC_Hà Tây+Tuyên Quang: Tại đây
Quản lý HCC_Lạng Sơn: Tại đây
Quản trị học_Hà Tây: Tại đây
Quản trị học_Hà Giang+Dự thính: Tại đây
TTHCM_Hà Nội: Tại đây
TTHCM_Hà Giang+Dự thính+Tuyên Quang: Tại đây
Nguyên lý chủ nghĩa Mác_Bắc Thăng Long: Tại đây
Nguyên lý chủ nghĩa Mác_Hà Nội: Tại đây
Nguyên lý chủ nghĩa Mác_Lạng Sơn:Tại đây
Pháp luật đại cương_Tuyên Quang: Tại đây
Tiếng Việt_Hà Giang: Tại đây
Xã Hội Học_Hà Giang: Tại đây
Quản trị học_Bắc Thăng Long: Tại đây
Nguyên lý chủ nghĩa Mác_Hà Giang: 51, 83-dự thính, 83
Nguyên lý chủ nghĩa Mác_Hà Giang: Luật-dự thính
Nguyên lý chủ nghĩa Mác_Hà Tây: Tại đây
Nguyên lý chủ nghĩa Mác_Tuyên Quang: Tại đây
Quản lý hành chính công_Hà Nội: Tại đây
Toán cao cấp_Hà Nội+Hà Giang+Dự thính: Tại đây
Toán cao cấp_Hà Tây:Tại đây
Toán cao cấp_Tuyên Quang: Tại đây
Toán cao cấp_Lạng Sơn:Tại đây
 Khảo sát
Bạn cảm nhận thế nào về môi trường đào tạo của Trường Cao đẳng KT - TC?
Bạn biết đến Trường Cao Đăng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên từ đâu?
     
Dự báo thời tiết
Currently unable to display the weather feed

Tỉnh / Huyện 

Tỷ giá ngoại tệ
Người dùng Online
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 70
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 70

Trang chủ | Lịch công tác | Lịch học | Thông báo | Tài nguyên | Liên hệ Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về www.cdkttctn.edu.vn