Địa chỉ: Phường Thịnh Đán - TP.Thái Nguyên
Điện thoại: 0280. 3855290
Email: caodangkinhte@gmail.com
http://www.cdkttctn.edu.vn
Languages
Trang chủ Lịch công tác Lịch học Thông báo Tài nguyên Liên hệ
Điểm thi hết môn
Điểm thi học lại 2015-2016
Toán kinh tế_Tuyên Quang_26.4.2016: Tại đây
Các môn_19.4.2016:Tại đây
Các môn LTK9+LTK10+TCK35+TCK36_16.3.2016: Tại đây
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi học kỳ 1 năm học 2015-2016

(SV không xem được điểm liên hệ thầy Huy: SĐT 0978419536)
Chú ý: Các môn thi học tự nguyện chung danh sách với CĐK10 sinh viên co thể
 xem trong mục xem điểm thi hết học phần CĐK10.
Các môn thi học lại CDLTK9+CDCQK11_2.2.2016: Tại đây
Các môn thi học lại_CDLTK9+CDK11_28.1.2016: Tại đây
Các môn thi lần 2_14.1.2016: Tại đây
Luật dân sự nâng cao_Hà Giang L3+L4_14.1.2016: Tại đây
Luật tố tụng hình sự_Hà Giang L3+L4_14.1.2016: Tại đây

Các môn thi lần 2_7.1.2016: Tại đây
Kế toán NSNN&KB_Tuyên Quang_31.12.2015: Tại đây
Các môn thi lần 2+tự nguyện_30.12.2015: Tại đây
Các môn thi tự nguyện_25.12.2015: Tại đây
Kế toán NSNN&KB_lạng Sơn_16.12.2015: Tại đây
Kế toán quản trị _Lạng Sơn_14.12.2015: Tại đây
Luật dân sự nâng cao_14.12.2015_Định Hóa: Tại đây
Luật dân sự nâng cao_14.12.2015_Chiêm Hóa: Tại đây
Thanh tra GQKNTC_14.12.2015_Chiêm Hóa: Tại đây

Tiếng anh CN_Hà Giang L3_25.11.2015: Tại đây
Tiếng anh CN_Hà Giang L4_25.11.2015: Tại đây
Tiếng anh CN_Tại trường_25.11.2015: Tại đây
Kiểm toán_Bắc Thăng Long_25.11.2015: Tại đây
Các môn thi bổ sung và lần 2_25.11.2015: Tại đây


Công tác PBGDPL_Chiêm Hóa_20.11.2015: Tại đây
Kế toán NSNN&NVKB_Lạng Sơn_18.11.2015: Tại đây
Điểm Phúc khảo môn Đường lối CMVN_Bắc Thăng Long_9.11.2015: Tại đây
Đường lối CMVN_Hà Giang L3_9.11.2015: Tại đây
Đường lối CMVN_Hà Giang L4_9.11.2015: Tại đây
Kế toán sự nghiệp_Hòa Bình_9.11.2015: Tại đây
Kế toán quản trị_Bắc Thăng Long_9.11.2015: Tại đây
Kỹ năng GT&TVPL_Chiêm Hóa_9.11.2015: Tại đây
Kỹ năng GT&TVPL_Hà Giang L3_9.11.2015: Tại đây
Kỹ năng GT&TVPL_Hà Giang L4_9.11.2015: Tại đây
Lý thuyết kiểm toán_lạng Sơn_9.11.2015: Tại đây
Đường lối CMVN_Định Hóa_29.10.2015: Tại đây
Lý thuyết kiểm toán_Hòa Bình_29.10.2015: Tại đây
Lý thuyết kiểm toán_Hà Tây_29.10.2015: Tại đây
Lý thuyết kiểm toán_Tuyên Quang_29.10.2015: Tại đây
Kế toán DN vừa và nhỏ_Lạng Sơn_29.10.2015: Tại đây

Lý thuyết kiểm toán_Tại trường_19.10.2012: Tại đây
Công tác PBGD&HGCS_Định Hóa_8.10.2015: Tại đây
Công tác hộ tịch_Định Hóa_8.10.2015: Tại đây
Tiếng anh CN_Định Hóa_8.10.2015: Tại đây
Tiếng anh CN_Tuyên Quang_8.10.2015: Tại đây
Đường lối CMVN_BTL_8.10.2015: Tại đây
Đường lối CMVN_Chiêm Hóa_8.10.2015: Tại đây
Đường lối CMVN_Lạng Sơn_8.10.2015: Tại đây
Kế toán DN vừa và nhỏ_BTL_8.10.2015: Tại đây
Kế toán DN vừa và nhỏ_Hòa Bình_8.10.2015: Tại đây
Kế toán DN vừa và nhỏ_Hà Tây_8.10.2015: Tại đây
Kế toán DN vừa và nhỏ_Tại trường_8.10.2015: Tại đây
Thủ tục hành chính_HGL3_8.10.2015: Tại đây
Thủ tục hành chính_HGL4_8.10.2015: Tại đây

Tiếng anh CN_Hòa Bình_18.9.2015: Tại đây
Tiếng anh CN_Hà Tây_Lần 2_18.9.2015: Tại đây
Tiếng anh CN_Lạng Sơn_18.9.2015: Tại đây
Tiếng anh CN_Chiêm Hóa_18.9.2015: Tại đây
Kỹ năng GT&TVPL_Định Hóa_18.9.2015: Tại đây
Kỹ năng STHĐ_Hà Giang L3_18.9.2015: Tại đây
Kỹ năng STHĐ_Hà Giang L4_18.9.2015: Tại đây
Tiếng anh CN_Bắc Thăng Long_18.9.2015: Tại đây

Công tác PBGDPL_HG L3_14.9.2015: Tại đây
Công tác PBGDPL_HG L4_14.9.2015: Tại đây
Đường lối CMVN_Tại trường_14.9.2015: Tại đây
Các môn thi học lần 2 học kỳ 2 năm học 2014-2015: Tại đây

++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi học kỳ II năm học 2014-2015

Công tác hộ tịch_Chiêm Hóa_15/8/2015: Tại đây
Đường lối CMVN_25/8/2015: Tại đây

Tài chính doanh nghiệp_Bắc thăng long_21/8/2015: Tại đây
luật TTHC_Hà Giang L3_12/8/2015: Tại đây
luật TTHC_Hà Giang L4_12/8/2015: Tại đây
thủ tục hành chính_Chiêm hóa_12/8/2015: Tại đây
kế toán NSNN&KB_Hòa Bình_12/8/2015; Tại đây

Kế toán quản trị_Hòa Bình_11/8/2015: Tại đây
Kế toán HCSN_Hà Tây_11/8/2015: Tại đây
Kế toán HCSN_Lạng Sơn_11/8/2015: Tại đây
KTTC_Tuyên Quang_11/8/2015: Tại đây
Thẩm định dự án_Băc Thăng Long_11/8/2015: Tại đây
Thẩm định dự án_Bắc Thăng Long_7/8/2015: Tại đây
Kỹ năng STHĐ_chiêm hóa_20/7/2015: Tại đây
Kỹ năng STHĐ_Định Hóa_20/7/2015: Tại đây
Kế toán NSNN&KB_Bắc Thăng Long_20/7/2015: Tại đây
Luật TTDS_Hà Giang L3_20/7/2015: Tại đây
Luật TTDS_Hà Giàn L4_20/7/2015: Tại đây
Luật TTDS_Định Hóa_20/7/2015: Tại đây
Thanh tra GQKNTC_Định Hóa_20/7/2015: Tại đây
Luật TTHS_Định Hóa_14/7/2015: Tại đây
Quản trị Mar_BTL_VB2_14/7/2015: Tại đây
Quan trị chất lượng_BTL_VB2: Tại đây

Kế toán quản trị_Tai trường_10/7/2015: Tại đây
KTTC_Bắc thăng long_10/7/2015: Tại đây
KTTC_Hà Tây_10/7/2015: Tại đây
KTTC_Tại trường_10/7/2015: Tại đây
Thủ tục hành chính_Định Hóa_10/7/2015: Tại đây
Kế toán NSNN&KB_Hà Tây_9/7/2015: Tại đây
kế toán NSNN&KB_Tại trường_9/7/2015: Tại đây
Thanh tra GQKNTC_Hà Giang L3_9/7/2015: Tại đây
Thanh tra GQKNTC_Hà Giang L4_9/7/2015: Tại đây
Kế toán tài chính_Lạng Sơn_6/7/2015: Tại đây
Kế toán quản trị_Tuyên Quang_6/7/2015: Tại đây
Thanh tra GQKNTC_Hà Giang L3_28/6/2015: Tại đây
Thanh tra GQKNTC_Hà Giang L4_28/6/2015: Tại đây
Anh.CN_Hà Tây_24/6/2015: Tại đây
Kế toán quản trị_Hà tây_24/6/2015: Tại đây
Kế toán tài chính_Hòa bình_24/6/2015: Tại đây
Luật TCNH_Hà Giang L3_24/6/2015: Tại đây
Marketing quốc tế_VB2_Tại trường_24/6/2015: Tại đây
Quản lý tài chính công_Hòa Binh_24/6/2015: Tại đây

Công chứng chứng thực_HGL4_11/6/2015: Tại đây
Công chứng chứng thức_HGL3_11/6/2015: Tại đây
KTHCSN_Tại trường_11/6/2015: Tại đây
KTHCSN_Tuyên Quang_11/6/2015: Tại đây
TCDN_Tuyên Quang_11/6/2015: Tại đây
Thẩm định dự án_Tuyên Quang_11/6/2015: Tại đây
Công tác hộ tịch_HGL3_3/6/2015: Tại đây
Công tác hộ tịch_HGL4_3/6/2015: Tại đây
Luật TTHS_Chiêm Hóa_3/6/2015: Tại đây
Quản trị chất lượng_VB2_Tại trường_3/6/2015: Tại đây
Quản trị chiến lược_VB2_Tại trường_3/6/2015: Tại đây
Quản trị Marketing_VB2_Tại trường_3/6/2015: Tại đây
Quản trị nhân lực_VB2_Tại trường_3/6/2015: Tại đây
Quản trị sản xuất_VB2_Tại trường_3/6/2015: Tại đây
Kế toán quản trị_Tại trường_25/5/2015: Tại đây
KTTC_Hà Tây_25/5/2015: Tại đây
Luật TTDS_Chiêm Hóa_25/5/2015: Tại đây
Quản trị thương hiệu_Tại trường VB2_25/5/2015: Tại đây

Đường lối CMVN_Hòa Bình_20/5/2015: Tại đây
KT.HCSN_Bắc Thăng Long_20/5/2015: Tại đây
QTKD_Hà Tây_20/5/2015: Tại đây
QTKD_Hòa Bình_20/5/2015: Tại đây
Quản trị bán hàng_BTL_VB2_20/5/2015: Tại đây
Quản trị nhân lực_BTL_VB2_20/5/2015: Tại đây

Marketing quốc tế_Bắc Thăng Long_VB2_7/5/2015: Tại đây
Quản trị chiến lược_Bắc Thăng Long_VB2_7/5/2015: Tại đây
Quản trị học_Hà giàn L3_7/5/2015:Tại đây
Kế toán DN vừa và nhỏ_Tuyên Quang_5/5/2015: Tại đây
Tài chính DN_Tại trường_5/5/2015: Tại đây
Tài chính DN_Bắc Thăng Long_5/5/2015: Tại đây
Thẩm định dự án_Lạng Sơn_5/5/2015: Tại đây
Luật hành chính_HGL4_5/5/2015: Tại đây
Luật hiến pháp_HGL4_5/5/2015: Tại đây

Công chứng, chứng thực_Chiêm Hoá_23/4/2015: Tại đây
Luật lao động _Hà Giang L3_23/4/2015: Tại đây
Quản trị sản xuất_Bắc thăng long_VB2_23/4/2015: Tại đây
Quản lý tài chính công_Lạng Sơn_23/4/2015: Tại đây
Quản lý tài chính công_Tuyên Quang_23/4/2015: Tại đây
Quản lý tài chính công_Hà Tây_23/4/2015: Tại đây
Toán kinh tế_Tại trường_23/4/2015: Tại đây

Luật hành chính_Hà Giang L3_17/4/2015: Tại đây
Luật tài chính_Chiêm Hóa_17/4/2015; Tại đây
Quản lý tài chính công_Tại trường_17/4/2015: Tại đây
Tài chính doanh nghiệp_Hòa Bình_7/4/2015: Tại đây
Tài chính doanh nghiệp_Hà Tây_7/4/2015: Tại đây
Thẩm định dự án_Hòa Bình_7/4/2015: Tại đây
Thẩm định dự án_Hà Tây_7/4/2015: Tại đây
Công chứng, chứng thực_Định Hóa_7/4/2015: Tại đây
Luật hiến pháp_Hà Giang L3_7/4/2015: Tại đây
Luật lao động_Hà Giang L4_7/4/2015: Tại đây
Luật tài chính_Định Hóa L1_7/4/2015: Tại đây
Quản lý TCC_Bắc thăng long_7/4/2015: Tại đây

Nguyên lý kế toán_Tuyên Quang_1/4/2015: Tại đây
Nguyên lý kế toán_Lạng Sơn_1/4/2015: Tại đây
Toán kinh tế_Hoà Bình_1/4/2015: Tại đây

Tin ứng dụng_Tuyên Quang_27/3/2015: Tại đây
Tin ứng dụng_Lạng Sơn_27/3/2015: Tại đây
Quản trị học_Hà GiangL4_27/3/2015; Tại đây

Luật tố tụng hành chính_26/3/2015: Tại đây
Quản trị kinh doanh_26/3/2015: Tại đây
Tư tưởng HCM_Hà Giang L4_26/3/2015: Tại đây
Tư tưởng HCM_Bắc Thăng Long_26/3/2015: Tại đây
TTHCM, QLHCC, NLKT_26/3/2015: Tại đây

++++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2014-2015
Các môn thi 4+5/4/2015: Tại đây
Marketing_Tại trường_27/3/2015: Tại đây
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi học kỳ 1 năm học 2014-2015


Kinh tế vĩ mô_BTL_13/2/2015: Tại đây
PLĐC_Tại trường_13/2/2015: Tại đây
NLKT_Tại trường_13/2/2015: Tại đây
XDVBPL_Chiêm Hóa_11/2/2015: Tại đây
Kinh tế vĩ mô_Hà Tây_11/2/2015: Tại đây
KNGD&DPKD_Tại trường_11/2/2015: Tại đây
Kinh tế vĩ mô_Tại trường_11/2/2015: Tại đây
Mar_Tại trường_11/2/2015: Tại đây
Quản trị học_Tại trường_11/2/2015: Tại đây
Tin ứng dụng_Bắc thăng long_11/2/2015: Tại đây
TTHCM_Hòa Bình_10/2/2015: Tại đây
TTHCM_Tại trường_10/2/2015: Tại đây
KNGD&DPKD_Hà Tây_6/2/2015: Tại đây

KNGD&DPKD_Tuyên Quang_6/2/2015: Tại đây
KNGD&DPKD_Lạng Sơn_6/2/2015: Tại đây
NLCNMac_Tại trường_6/2/2015: Tại đây
QTKD_Tại trường_6/2/2015: Tại đây
Thẩm định dự án_Tại trường_6/2/2015: tại đây
Toán CC_Tại trường_6/2/2015: Tại đây

LLNN&PL_Hà Giang_3/2/2015: L3
Tiếng việt thực hành_Hà Giang_3/2/2015: L4
Luật LĐ_Định Hóa_30/1/2015: Tại đây
Toán KT_Bắc Thăng Long_30/1/2015: Tại đây
Toán KT_Hà Tây_30/1/2015: Tại đây
Luật hiến pháp chiêm hóa_28/1/2015: Tại đây
TLHĐC_Hà Giang_L4_28/1/2015: Tại đây
TTHCM_Chiêm Hóa_28/1/2015: Tại đây
Quản trị học_Hòa Bình_26/1/2015: Tại đây
LLNN&Pháp luật_Hà Giang_26/1/2015: L4
Kinh tế vĩ mô_Tuyên Quang_22/1/2015: Tại đây
Luật hành chính_Chiêm Hóa_22/1/2015: Tại đây
Luật hành chính_Định Hóa_22/1/2015: Tại đây
Quản lý HCC_Tại trường_22/1/2015: Tại đây
Kinh tế vĩ mô_Lạng sơn_20/1/2015: Tại đây
Tin UD_Hà Tây_20/1/2015: Tại đây
Tin UD_Hòa Bình_20/1/2015: Tại đây
TTHCM_Hà Giang_19/1/2015: L3
Logichoc_Hà Giang_19/1/2015: L3
Toán KT_Lạng Sơn_19/1/2015: Tại đây
Toán KT_Tuyên Quang_19/1/2015: Tại đây
Kỹ nănggiao dịch&ĐPKD_13/1/2015_Bắc Thăng Long: tại đây
LLNN&PL_13/1/2015_Chiêm Hóa: tại đây
Nguyên lý kế toán_13/1/2015_Hà Tây: Tại đây

Luật hiến pháp_Định Hóa_12/1/2015: Tại đây
Thực hành tiếng việt_Hà Giang_12/1/2015: Lớp L3

Kinh tế vi mô_Hòa Bình_31/12/2014: Tại đây
Lý luận NNPL_Định Hóa_31/12/2014: Tại đây
Marketing_Tuyên Quang_31/12/2014: Tại đây
Quản trị học_Lạng Sơn_31/12/2014: Tại đây
Xã hội học_Hà Giang_31/12/2014: Lớp L4

Kỹ năng giap dịch ĐPKD_Hòa Bình_29/12/2014: Tại đây
Logichoc_Hà Giang_29/12/2014: Tại đây
Marketing_Lạng Sơn_29/12/2014: Tại đây
Quản trị học_Bắc Thăng Long_29/12/2014: Tại đây
Quản trị học_Chiêm Hóa_29/12/2014: Tại đây
Xây dựng VBPL_Định Hóa_29/12/2014: Tại đây
Xây dựng VBPL_Hà Giang_29/12/2014: Lớp L4
Xã hội học_Hà Giang_29/12/2014: Lớp L3

quản lý hành chính công_bắc thăng long_18/12/2014: tại đây
Logichoc_định hóa_18/12/2014: tại đây
Nguyên lý chủ nghĩa Mác_Hà giang_18/12/2014: Lớp L3
Nguyên lý chủ nghĩa Mác_Hà giang_18/12/2014: Lớp L4
Tư tưởng HCM_Lạng sơn_18/12/2014: Tại đây
Tư tưởng HCM_Hà Tây_18/12/2014: Tại đây
Tư tưởng HCM_Tuyên quang_18/12/2014: Tại đây
Tiếng việt thực hành_Chiêm hóa_18/12/2014: Tại đây
Marketing_Bắc thăng long_18/12/2014: Tại đây
Marketing_hòa bình_18/12/2014: Tại đây
nguyên lý kế toán_Bắc thăng long_18/12/2014: Tại đây
nguyên lý kế toán_hòa bình_18/12/2014: Tại đây
quản lý hành chính công_lạng sơn_18/12/2014: Tại đây
quản trị học_hà tây_18/12/2014: tại đây
toán cao cấp_tuyên quang_18/12/2014: tại đây

Quản trị học_Định Hóa_10/12/2014: Tại đây
Quản trị học_Tuyên Quang_10/12/2014: Tại đây

Toán cao cấp_Hòa Bình_1/12/2014: Tại đây
Marketing_Hà Tây_1/12/2014: Tại đây
Pháp luật đại cương_Hòa Bình_1/12/2014: Tại đây
Pháp luật đại cương_Tuyên Quang_1/12/2014: Tại đây
Pháp luật đại cương_Hà Tây_1/12/2014: Tại đây
Quản lý HCC_Bắc Thăng Long_1/12/2014: Tại đây
Quản lý HCC_Lạng Sơn_1/12/2014: Tại đây
Toán cao cấp_Hà Tây_1/12/2014: Tại đây
Toán cao cấp_Bắc Thăng Long_1/12/2014: Tại đây
Toán cao cấp_Lạng Sơn_1/12/2014: Tại đây

Logic học_Tuyên Quang_25/11/2014: Tại đây
Xã hội học_Tuyên Quang_25/11/2014: Tại đây
TTHCM_Định Hóa_25/11/2014: Tại đây
Tâm lý học đại cương_Tuyên Quang_14/11/2014: Tại đây
Tâm lý học đại cương_Định Hoá_14/11/2014: Tại đây
Pháp luật đại cương_Lạng Sơn_14/11/2014: Tại đây
Xã hội học_Định Hóa_11/11/2014: Tại đây
Quản lý HCC_Hà Tây_11/11/2014: Tại đây
Nguyên lý chủ nghĩa Mác_Hòa Bình_11/11/2014: Tại đây
Nguyên lý chủ nghĩa Mác_Hà Tây_11/11/2014: Tại đây
Nguyên lý chủ nghĩa Mác_Bắc Thăng Long_11/11/2014: Tại đây
Tiếng việt thực hành_Định Hóa_11/11/2014: Tại đây
Quản lý HCC_Tuyên Quang_11/11/2014: Tại đây
Nguyên lý chủ nghĩa Mác_Tuyên Quang_11/11/2014: Tại đây
Nguyên lý chủ nghĩa Mác_Định Hóa_4/10/2014: Tại đây
 Khảo sát
Bạn cảm nhận thế nào về môi trường đào tạo của Trường Cao đẳng KT - TC?
Bạn biết đến Trường Cao Đăng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên từ đâu?
     
Dự báo thời tiết
Currently unable to display the weather feed

Tỉnh / Huyện 

Tỷ giá ngoại tệ
Người dùng Online
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 70
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 70

Trang chủ | Lịch công tác | Lịch học | Thông báo | Tài nguyên | Liên hệ Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về www.cdkttctn.edu.vn