Địa chỉ: Phường Thịnh Đán - TP.Thái Nguyên
Điện thoại: 0280. 3855290
Email: caodangkinhte@gmail.com
http://www.cdkttctn.edu.vn
Languages
Trang chủ Lịch công tác Lịch học Thông báo Tài nguyên Liên hệ
Điểm thi các môn học kỳ I năm học 2012 - 2013
Điểm thi lần 2 k9
Khoa học Mác_LeeNin_26.1.2016: Tại đây
Nguyên lý kế toán_26.1.2016: Tại đây
Kế toán tài chính_26.1.2016: Tại đây
Tài chính tiền tệ_26.1.2016: Tại đây
Ngân hàng thương mại_26.1.2016: Tại đây
Kế toán tổng hợp_26.1.2016: Tại đây
QTH_26.1.2016: Tại đây
QTKDTH_26.1.2016: Tại đây
TCDN_26.1.2016: Tại đây


+++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi tốt nghiệp
(SV không xem được điểm liên hệ thầy Huy: SĐT 0978419536)
Chú ý: Các môn thi học tự nguyện các em xem điểm trong phần
xem điểm thi hết môn cao đẳng chính quy k10.


Điểm phúc khảo học lại_15.1.2016: Tại đây
Điểm thi các môn học lại_14.1.2016: Tại đây

Điểm phúc khảo Môn Định giá tài sản_7.1.2016: Tại đây
Các môn thi tự nguyện_30.12.2015: Tại đây
khoa học Mác_LeNin_15.9.2015: Tại đây
Kế toán tổng hợp_15.9.2015: Tại đây
Nguyên lý kế toán_15.9.2015: Tại đây
Kế toán tài chính_15.9.2015: Tại đây
Ngân hàng thương mại_15.9.2015: Tại đây
Quản trị học_15.9.2015: Tại đây
Kế toán nhà nước_15.9.2015: Tại đây
Quản trị kinh doanh tổng hợp_15.9.2015: Tại đây
Tài chính doanh nghiệp_15.9.2015: Tại đây
Tài chính tiền tệ_15.9.2015: Tại đây

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi học lại năm học 2014-2015
Các môn thi lần 2_Tự nguyện_28/8/2015: Tại đây
Các môn thi lần 1_Tự nguyện_26/8/2015: Tại đây
Các môn thi lần 2_25/8/2015: Tại đây
Các môn k6 học lại_21/8/2015: Tại đây
kỹ năng GD&ĐPKD_lần 1_21/8/2015: Tại đây
kê toán sự nghiê.CN82_Lần 1_21/8/2015: Tại đây
Ngân hàng trung ương_CN63 lần 1_21/8/2015: Tại đây
Phân tich BCTC_Lần 1_21/8/2015: Tại đây
Phân tích TCDN_lần 2_21/8/2015: Tại đây
thống kê DN_lần 1_21/8/2015: Tại đây
Kiểm toán.CN63_Lần 1_21/8/2015:
Tại đây

Bảo hiểm đại cương_Lần 1_Học lại_7/8/2015: Tại đây
Định giá tài sản_Lần 2_Học lại_7/8/2015: Tại đây
Kê toán máy_Học lại_7/8/2015: Tại đây
GDQP_Lần 1_Học lại_7/8/2015: Tại đây
Kế toán quản trị_Lần 2_Học lại_7/8/2015: Tại đây
Kiểm toán.61,63_Lần 1_Học Lại_7/8/2015: Tại đây
Kiểm toán.81,83_Lần 1_Học Lại_7/8/2015: Tại đây
KTvi mô_Lần 2_HL_7/8/2015: Tại đây
Marketing_Lần 2_HL_7/8/2015: Tại đây
Nguyên lý thống kê_Lần 2_HL_7/8/2015: Tại đây
Phúc khảo Quản trị học_7/8/2015: Tại đây
Quản trị kinh doanh_lần 1_7/8/2015: Tại đây
Quản trị NHTM_Lần 1_7/8/2015: Tại đây
Tài chinh quốc tế_Lần 2_7/8/2015: Tại đây
TTHCM_Lần 2_7/8/2015: Tại đây
Quản lý TCC_Lần 1_7/8/2015: Tại đây
Quản trị bán hàng_Lần 1_7/8/2015: Tại đây

Lập trình VB_Hoc lại_30/7/2015: Tại đây
KTHCSN_Học lại_Lần 1_30/7/2015: Tại đây
Phúc khảo NLKT_Học lại: Tại đây

KTTC2_Lần 1_Học lại_28/7/2015: Tại đây
Thẩm định dự án_Lần 1_Học lại_28/7/2015: Tại đây
Quản trị học_Lần 2_Học lại_28/7/2015: Tại đây

KTTC1_23/7/2015: Tại đây
KTTC_23/7/2015: Tại đây

Định giá tài sản_Lần 1_15/7/2015: Tại đây
Nguyên lý kế toán_Lần 1_15/7/2015: Tại đây
Kế toán quản trị_Lần 1_15/7/2015: Tại đây
Đặc điểm kế toán_Lần 2_15/7/2015: Tại đây
Đường lối CMVN_lần 2_15/7/2015: Tại đây
Mar_Lần 1_15/7/2015: Tại đây
Ngân hàng thương mại_Lần 2_15/7/2015: Tại đây
Nguyên lý thống kê_Lần 1_15/7/2015: Tại đây
Tài chính quốc tế_Lần 1_15/7/2015: Tại đây
Thuế_Lần 2_15/7/2015: Tại đây
Toán cao cấp_ Lần 2_15/7/2015: Tại đây
Thị trường tài chính_lần 2_15/7/2015: Tại đây

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi lần 2 học kỳ 2 và lần 1 học lại năm học 2014-2015

Kinh tế quốc tế_Học lại_lần 1_6/7/2015: Tại đây
Kinh tế vi mô_Học lại_Lần 1_6/7/2015: Tại đây
Điểm phúc khảo cuối kỳ 2: Tại đây
Phân tích TCDN.61,63_Lần 2_1/6/2015: Tại đây
Thuế_ lần 1_Học lại_1/6/2015: Tại đây
Quản trị học_ lần 1_Học lại_1/6/2015: Tại đây
Thị trường tài chính_ lần 1_Học lại_1/6/2015: Tại đây

Đường lối CMVN_Lần 1_Học lại_25/5/2015: Tại đây
Nguyên lý CNMac_Lần 1_Học lại_25/5/2015: Tại đây

Đặc điểm kế toán_Lần 1_học lại_21/5/2015: Tại đây
Toán Kinh Tế_Lần 1_học lại_21/5/2015: Tại đây
Kế toán NHTM_Lần 1_học lại_21/5/2015: Tại đây
Ngân hàng thương mại_Lần 1_học lại_21/5/2015: Tại đây
Toán cao cấp_Lần 1_học lại_21/5/2015: Tại đây
Internet&TMDT_Lần 2_21/5/2015: Tại đây
Kiểm toán_Lần 2_21/5/2015: Tại đây
Kiểm toán.CN61,63_Lần 2_21/5/2015: Tại đây
Pháp luật kinh tế_Lần 2_21/5/2015: Tại đây
Phân tích BCTC_Lần 2_21/5/2015: Tại đây
PTQT_Lần 2_21/5/2015: Tại đây
Quản trị NHTM_Lần 2_21/5/2015: Tại đây
Quản trị thương hiệu_Lần 2_21/5/2015: Tại đây

--------------------------------------------------------------------
Điểm thi học kỳ 2 năm học 2014-2015

Kiêm toán 81,83_7/5/2015: Tại đây
Phân tích BCTC_7/5/2015: Tại đây
Kiểm toán_7/5/2015: 82B1
Phân tích quyết toán_7/5/2015: 82B1
Quản trị thương hiệu_7/5/2015: 91C1

Quản trị NHTM_5/5/2015: Tại đây
Phân tích TCDN_24/4/2015: Tại đây
Kiểm toán 61.63_24/4/2015: Tại đây
Internet & TMĐT_24/4/2015: Tại đây

++++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi lần 2 học kỳ I năm học 2014-2015
Đặc điểm kế toán_24/3/2014: Tại đây
Kế toán quản trị_24/3/2014: Tại đây
Lập trình VB_24/3/2014: Tại đây
Định giá tài sản_24/3/2014: Tại đây
Đường lối CMVN_24/3/2014: Tại đây
Kế toán NHTM_24/3/2014: Tại đây
Tài chính quốc tế_24/3/2014: Tại đây

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi học kỳ 1 năm học 2014-2015

Phúc khảo cuối kỳ_13/2/2015: Tại đây
Đặc điểm kế toán_11/2/2015: Tại đây
Kế toán quản trị_11/2/2015: Tại đây
Kế toán NHTM_11/2/2015: Tại đây
Định giá tài sản_10/2/2015: Tại đây
Tài chính quốc tế_10/2/2015: Tại đây
Đường lối CMVN_30/1/2015: Tại đây
Lập trình VB_30/1/2015: Tại đây
Đặc điểm kế toán_28/1/2015: Tại đây

Quản lý TCC_13/1/2015: Tại đây
TKDN_13/1/2015: Tại đây
TTHCM_13/1/2015; Tại đây
Luật TCTT_13/1/2015: Tại đây

Lập trình VB_Lần 2_31/12/2014: Tại đây
Thuế_Lần 1_Học lại_31/12/0214: tại đây
KTHCSN_Lần 2_31/12/2014: Tại đây

KTTC_Lần 2_31/12/2014: Tại đây
Kế toán quản trị_Lần 2_31/12/2014: Tại đây
KTTC1_Lần 2_31/12/2014: Tại đây
Quản trị bán hàng_Lần 2_31/12/2014: Tại đây
TCDN_Lần 2_Vấn đáp_31/12/2014: Tại đây
Tài chính quốc tế_Lần 1_Học lại_31/12/2014: Tại đây
TTHCM_Lần 2_31/12/2014: Tại đây

Giao dịch và ĐPKD_29/12/2014: Tại đây
Đường lối CMVN_Lần 2_29/12/2014: Tại dây

Điểm phúc khảo các lớp thi giữa kỳ_môn LTVB: Tại đây
Kế toán sự nghiệp_4/12/2014: Tại đây
Điểm phúc khảo các môn thi giữa kỳ: Tại đây
Lập trình VB_các lớp thi giữa kỳ_1/12/2014: Tại đây
Kế toán sự nghiệp_25/11/2014: 82B1
Quản trị bán hàng_14/11/2014: 91C1
KTNSxa_Các lớp thi giữa kỳ(12/11/2014): 82B1
NHTM2_Các lớp thi giữa kỳ(12/11/2014): Tại đây
KTTC2_Các lớp thi giữa kỳ(12/11/2014): Tại đây
KTQT_Các lớp thi giữa kỳ(12/11/2014): Tại đây
Đường lối CMVN_Các lớp thi giữa kỳ(12/11/2014): Tại đây
TTHCM_các lớp thi giữa kỳ I(11/11/2014): Tại đây
TCDN_Vấn đáp_các lớp thi giữa kỳ I(10/11/2014): Tại đây
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  điểm thi học lại năm học 2014-2015
kế toán tài chính 2_học lại lần 2_18/12/2014: tại đây
kế toán tài chính 1_học lại lần 2_18/12/2014: tại đây

KTTC_học lại lấn 1_12/11/2014: Tại đây
Hệ thống TTQL_học lại lần 1_12/11/2014: Tại đây
Kế toán NHTM1_học lại lần 1_12/11/2014: Tại đây
Kế toán sự nghiệp_học lại lần 1_12/11/2014: Tại đây

ĐGTS_K8+K9+K10: Tại đây
KTQT_K9+K10 HỌC LẠI LẦN 1: Tại đây
KTVM_K8+K9+K10: Lan 1: Tại đây
Nguyên lý CN Mác 2_K9+K10: Tại đây
Toán CC_K9+K10 Lần 1: Tại đây


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ĐIỂM THI LẦN 2 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014
Kế toán tài chính_28/8/2014: Phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4
Kế toán tài chính 1_28/8/2014: phòng 1, phòng 2
TCDN1_28/8/2014: Tại đây
KDCK__28/8/2014: Tại đây
TCDN_Học lại: Tại đây
Kế toán NHTM+TTCK_28/8/2014: Tại đây
NHTM+Thuế_28/8/2014:
Tại đây
Thị trường tài chính_27/8/2014: phòng 1, phòng 2

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ĐIỂM PHÚC KHẢO HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014: Tại đây

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ĐIỂM THI LẦN 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014
Kỹ năng giao dịch và DPKD(7/7/2014): 63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 82B1
Thị trường chứng khoán (4/7/2014): Tại đây
TCDN 1_Vấn đáp (4/7/2014): Tại đây

Kế toán HCSN(4/7/2014): 82B1
Quản trị chất lượng (4/7/2014): 91C1
Kinh doanh chứng khoán_Vấn đáp: phòng 1, phòng 2
Ngân hàng thương mại (4/7/2014): 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6
Thuế(20/6/2014): 81B2
Thị trường tài chính(4/7/2014): 83B1, 83B2, 83B3, 83B4, 83B5, 83B6, 83B7, 83B8, 83B9
Kế toán NHTM(4/7/2014): 83B1, 83B2, 83B3, 83B4, 83B5, 83B6, 83B7, 83B8, 83B9
Kế toán tài chính (4/7/2014): 61A1, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 83B1, 83B2, 83B3, 83B4, 83B5, 83B6, 83B7, 83B8, 83B9, 91C1
Kế toán tài chính 1 (4/7/2014): 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6

++++++++++@@@@@@@@@@@++++++++++++++
ĐIỂM THI HỌC LẠI NĂM HỌC 2013-2014
(SV chú ý các môn thi ghép các hệ K8+K9+LTK 7
có thể xem điểm thi ở mục điểm của K8 hoặc LTK7)

Tài chính DN_Vấn đấp: Tại đây
Marketing _K8+K9+LTK7(9/6/2014): Tại đây
Nguyên lý chủ nghĩa Mac_K8+K9+LTK7 (9/6/2014): Tại đây
Tài chính quốc tế (9/6/2014): Tại đây

Thị trường tài chính (9/6/2014): phòng 1, phòng 2, phòng 3
Đường lối CMVN(9/6/2014): phòng 1, phòng 2
Tư tưởng HCM (9/6/2014): phòng 1, phòng 2

NHTM (9/6/2014): phòng 1, phòng 2
Định giá tài sản (9/6/2014): phòng 1, phòng 2
Điểm phúc khảo_K9+K8+LTK7+K33: Tại đây
Tài chính DN_K9+LTK7(20/5/2014): Tại đây
Thuế nhà nước(29/4/2014): Tại đây
TCDN_K9+LTK8_Thi vấn đáp: Tại đây
TCDN_K9+LTK7 (15/4/2014): phòng 1, phòng 2
Anh2_(24/4/2014): phòng 1, phòng 2, phòng 3

+++++++++++++++++++@@@@@@@@@@@@+++++++++++++++++=
ĐIỂM THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014
Ngân hàng thương mại1_Thi vấn đáp: Tại đây
Quản lý nhân lực (5/5/2014): 91C1
Hệ thống thông tin quản lý(5/5/2014): K991C1, K881C1
Tư tưởng Hồ Chí Minh(5/5/2014): 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 82B1, 83B1, 83B2, 83B3, 83B4, 83B5, 83B6, 83B7, 83B8, 83B9, K881B16
Thị trường tài chính(5/5/2014): 61A1, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 82B1, 1
Ngân hàng thương mại(29/4/2014): 61A1, 83B1, 83B2, 83B3, 83B4, 83B5, 83B6, 83B7, 83B8, 83B9, 91C1
Tài chính quốc tế(18/4/2014): 61A1, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4
Định giá tài sản(24/4/2014): 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 82B1, K6

+++++++++++++++++++@@@@@@@@@@@@@+++++++++++++++++++
ĐIỂM THI LẦN 2 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014
Quản trị Marketing(16-4-2014): Tại đây
Nhiều môn; Tại đây
Nguyên Lý Kế Toán(21/3/2014): phòng 1, phòng 2
Bảo hiểm đại cương (19/3/2014): Tại đây
Thẩm định dự án (19/3/2014): phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9, phòng 10, phòng 11
Thống kê doanh nghiệp (17/3/2014): phòng 1, phòng 2
Pháp luật kinh tế(17/3/2014): phòng 1, phòng 2, phòng 3
Anh 1(11/3/2014): phòng 1, phòng 2
Ngân hàng trung ương (11/3/2014):Tại đây
Quản lý tài chính công (11/3/2014): phòng 1, phòng 2
Thuế nhà nước (11/3/2014): phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4
Tài chính doanh nghiêph (11/3/2014): phòng 1, phòng 2, phòng 3
Kỹ năng giao tiếp(11/3/2014): phòng 1, phòng 2
Anh 2 (4/3/2014): phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7

--------------------------------@@@@@@@@@@2----------------------------------
ĐIỂM THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014
Điểm phúc khảo các môn thi học kỳ I: Tại đây
Điểm phúc khảo các môn thi học kỳ I K9+K34: Tại đây
Thuế Nhà Nước (25/1/2014): 61A1, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 83B1, 83B2, 83B3, 83B4, 83B5, 83B6, 83B7, 83B8, 83B9
Thẩm định dự án đầu tư (25/1/2014): 61A1, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 83B1, 83B2, 83B3, 83B4, 83B5, 83B6, 83B7, 83B8, 83B9, 82B1, 91C1
Quản lý tài chính cong (25/1/2014): 82B1, 83B1, 83B2, 83B3, 83B4, 83B5, 83B6, 83B7, 83B8, 83B9
Kỹ nămg giao dịch Và ĐPKD(25/1/2014): 61A1, 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 83B1, 83B2, 83B3, 83B4, 83B5, 83B6, 83B7, 83B8, 83B9, 91C1
Quản trị chiến lược (21.1.2014): Tại đây
Bảo hiểm xã hội (21/1/2014): 82B1
Kế toán tài chính 21/1/2014): 82B1

Tài chính doanh nghiệp (21/1/2014): 63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 91C1
Quản trị Sản xuất tác nghiệp (21/1/2014): K791C1, 91C1
Bảo hiểm đại cường (21/1/2014): 61A1, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4
Nguyên lý kế toán_Học lại: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4
Ngân hàng trung ương (16/1/2014): 63A1, 63A2, 63A3, 63A4
Anh 2(16/1/2014): phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9, phòng 10, phòng 11, phòng 12, phòng 13, phòng 14, phòng 15, phòng 16, phòng 17, phòng 18, phòng 19, phòng 20, phòng 21, phòng 22, phòng 23, phòng 24, phòng 25
Anh 1_Học lại: phong 1, phong 2, phong 3
Quản trị DN(15/1/2014): Tại đây
Quản trị kinh doanh(15/1/2014): 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6
Pháp luật kinh tế (15/1/2014): 61A1, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 82B1, 83B1, 83B2, 83B3, 83B4, 83B5, 83B6, 83B7, 83B8, 83B9, 91C1
Thống kê tài chính(2-1-2014): 82B1
Thống kê doanh nghiệp(2-1-2014): 61A1, 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 83B1, 83B2, 83B3, 83B4, 83B5, 83B6, 83B7, 83B8, 83B9, 91C1
--------------------------------++++++++++++++++++----------------------------------
ĐIỂM THI LẠI + HỌC LẠI  LẦN 1+LẦN 2_K9+K7+LTK7

Tài chính tiền tệ: Tại đây

Anh 1: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6
Kinh tế quốc tế: Tại đây
Kinh tế vi mô: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4
Marketing: phòng 1, phòng 2

Nguyên lý kế toán: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7
Nguyên lý thống kê: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4
Toán kinh tế: phòng 1, phòng 2
Toán cao cấp: phòng 1, phòng 2
Nguyên lý chủ nghĩa Mác: Tại đây
Quản trị học: Tại đây
------------------------------------------+++++++++++++++++++++--------------------------------
ĐIỂM THI CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013
Anh 1_K9: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9, phòng 10, phòng 11, phòng 12, phòng 13, phòng 14, phòng 15, phòng 16, phòng 17, phòng 18, phòng 19, phòng 20, phòng 21, phòng 22, phòng 23, phòng 24, phòng 25, phòng 26, phòng 27, phòng 28, phòng 29, phòng 30
Nguyên Lý Kế Toán: 61A1, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 81B7, 82B1, 83B1, 83B2, 83B3, 83B4, 83B5, 83B6, 83B7, 83B8, 91C1
-------------------------------+++++++++++++++++++++++++++------------------------------------
ĐIỂM THI LẦN 1+LẦN 2 HỌC LẠI NĂM HỌC 2012-2013
KTQT_Lần 2: Tại đây
Tài chính tiền tệ_Lần 1: Tại đây
Nguyên lý thống  kê_Lần 2: Tại đây
Kinh tế quốc tế_Lần 2: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9, phòng 10
Quản trị học_Lần 2: Tại đây
Toán Kinh Tế_Lần 2: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7
Toán cao cấp: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6
Nguyên lý CBCN Mác: Phòng 1, phòng 2
Marketing: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6
Kinh tế vi mô: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7

---------------------------++++++++++++++++++++++++++----------------------------------

ĐIỂM THI GIữA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013
Môn: Quản trị học: K7, K763A3, K781B5, 61A1, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 81B7, 83B1, 83B2, 83B3, 83B4, 83B5, 83B6, 83B7, 83B8, 91C1, 82B1
Môn: Nguyên lý thống kê: K881B12, 61A1, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 81B7, 82B1, 83B1, 83B2, 83B3, 83B4, 83B5, 83B6, 83B7, 83B8, 91C1
Môn: Kinh tế quốc tê: K7, K8, K863A2, K881B12, 61A1, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 81B7, 82B1, 83B1, 83B2, 83B3, 83B4, 83B5, 83B6, 83B7, 83B8, 91C1
Môn: Toán Kinh Tế: K7, K863A2, K881B4, 61A1, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 81B7, 82B1, 83B1, 83B2, 83B3, 83B4, 83B5, 83B6, 83B7, 83B8, 91C1

+++++++++++++++++++++++++@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+++++++++++++++++++++++
ĐIỂM THI LẦN 2 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012-2013
Môn: Tài chính tiền tệ: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5
Môn: Toán cao cấp: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6phòng 7, phòng 8, phòng 9, phòng 10
Môn: Nguyên lý chủ nghĩa Mac: 61A1, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 83B1, 83B2, 83B3, 83B4, 83B5, 83B6, 83B7, 83B8, 91C1, LTK681B4, LTK781B4
Môn: Kinh tế vi mô: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9, phòng 10, phòng 11, phòng 12
Môn: Marketing: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9, phòng 10, phòng 11, phòng 12, phòng 13, phòng 14
ĐIỂM KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH LẤN 2: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9, phòng 10, phòng 11, phòng 12, phòng 13, phòng 14, phòng 15, phòng 16, phòng 17, phòng 18, phòng 19, phòng 20, phòng 21, phòng 22, phòng 23, phòng 24, phòng 25, phòng 26, phòng 27, phòng 28, phòng 29, phòng 30, phòng 31, phòng 32, phòng 33, phòng 34, phòng 35, phòng 36, phòng 37, phòng 38, phòng 39, phòng 40, phòng 41, phòng 42, phòng 43, phòng 44, phòng 45, phòng 46, phòng 47, phòng 48, phòng 49, phòng 50, phòng 51, phòng 52
=================#######################============================
ĐIỂM THI CUỐI  KỲ I NĂM HỌC 2012-2013
Mar_Tại trường: K881B7, 61A1, 63A1, 63A2, 81B1, 81B2, 81B4, 81B5, 81B6, 81B7, 82B1, 83B383B483B5 91C1
NLCNM_Tại trường: B7
Toán CC_Tại trường: B6, B7
Tiếng anh Kiểm tra đầu vào_Tại trường: 61A1, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 81B7, 82B1, 83B1, 83B2, 83B3, 83B4, 83B5, 83B6, 83B7, 83B8, 91C1
Tài chính tiền tệ_Tại trường:  K881B7, 61A1, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 81B7, 82B1, 83B1, 83B2, 83B3, 83B4, 83B5, 83B6, 83B7, 83B8, 91C1
Kinh tế vi môn: Tại trường: 63A3, 63A4, 81B3, 81B6, 81B7, 83B1, 83B2, 83B6, 83B7, 83B8

=====================**************************==================
ĐIỂM THI GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2012-2013

(SV không xem được điểm liên hệ thầy Huy_SĐT:0978419536)
Môn: Toán Cao Cấp_Tại trường: 63A2, K881B14, K881B18, K881B6, 61A1, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 81B1, 81B2,81B3,81B4,81B5,82B1,83B1,83B2, 83B3, 83B4, 83B5, 83B6, 83B7, 83B8, 91C1
Môn: Kinh tế vi mô: Tại trường: K81B14, K81B16, K81B18, 61A1, 63A1, 63A2, 81B1, 81B2, 81B4, 81B5, 82B1, 83B3, 83B4, 83B5, 91C1
Môn: Marketing_Tại trường: 63A3, 63A4, 81B3, 83B1, 83B2, 83B6, 83B7, 83B8
Môn: Nguyên lý chủ nghĩa Mác: 61A1, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 82B1, 83B1, 83B2, 83B3,83B4,83B5,83B6,83B7, 83B8, 91C1
 Khảo sát
Bạn cảm nhận thế nào về môi trường đào tạo của Trường Cao đẳng KT - TC?
Bạn biết đến Trường Cao Đăng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên từ đâu?
     
Dự báo thời tiết
Currently unable to display the weather feed

Tỉnh / Huyện 

Tỷ giá ngoại tệ
Người dùng Online
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 70
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 70

Trang chủ | Lịch công tác | Lịch học | Thông báo | Tài nguyên | Liên hệ Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về www.cdkttctn.edu.vn