Cam kết CLGD - Hệ CĐ
Công khai cam kế chất lượng giáo dục ngành Dịch vụ pháp lý - Hệ Cao đẳng

Đào tạo sinh viên ra trường có thể đảm nhận các vị trí: cán bộ tư pháp của xã, phường, thị trấn, cơ quan thi hành án, cơ quan thanh tra, bộ phận pháp chế trong các cơ quan, tổ chức, nhân viên văn phòng của cơ quan Nhà nước. Nhân viên tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý tại các trung tâm cung cấp dịch vụ pháp lý (văn phòng luật sư, công ty luật, văn phòng công chứng, trung tâm trọng tài…).

Công khai cam kế chất lượng giáo dục ngành Hệ thống thông tin quản lý - Hệ Cao đẳng

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể: Đảm nhận công việc tại phòng kinh doanh, bộ phận kế hoạch hóa, quản lý và xử lý thông tin ở các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức kinh tế khác trong và ngoài nước, đáp ứng tốt nhu cầu về nguồn lao động biết sử dụng CNTT trong quản lý kinh tế mà xã hội đang cần.

Công khai cam kế chất lượng giáo dục ngành Kế toán hành chính sự nghiệp - Hệ Cao đẳng

Sinh viên sau khi ra trường có thể đảm nhận công việc kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, kế toán ngân sách & nghiệp vụ kho bạc tại kho bạc huyện, tỉnh, kế toán ngân sách xã tại ban tài chính xã.

Công khai cam kế chất lượng giáo dục ngành Kế toán tổng hợp - Hệ Cao đẳng

Sinh viên ra trường có thể làm kế toán tại các đơn vị doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp, kho bạc nhà nước, các công ty dịch vụ kế toán, kiểm toán.

Công khai cam kế chất lượng giáo dục ngành Tài chính công - Hệ Cao đẳng

Sinh viên ra trường có thể đảm nhận được những công việc chuyên môn như lập kế hoạch tài chính, quản lý tài chính ở các cơ quan tài chính địa phương, Kho bạc Nhà nước, các cơ quan quản lý Nhà nước, Kiểm toán nhà nước, các đơn vị sự nghiệp từ Trung ương đến địa phương. Đảm nhận được vai trò chuyên viên phân tích và hoạch định tài chính ở các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các công ty tài chính, các tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước.

Công khai cam kế chất lượng giáo dục ngành Tài chính doanh nghiệp - Hệ Cao đẳng

Sinh viên ra trường có thể đảm nhiệm các vị trí công tác ở phòng kế hoạch tài chính trong các cơ quan quản lý Nhà nước( phường xã, thành phố), các công ty sản xuất kinh doanh; Sở Tài chính, UBND tỉnh, thành phố .

Công khai cam kế chất lượng giáo dục ngành Tài chính ngân hàng - Hệ Cao đẳng

Sinh viên ra trường có thể đảm nhận được những công việc chuyên môn như thủ quỹ, giao dịch viên tại các ngân hàng, chuyên viên quan hệ khách hàng, chuyên viên thẩm định giá, nhân viên phòng marketing ngân hàng, nhân viên phòng kinh doanh ngoại tệ, nhân viên môi giới chứng khoán, ở các ngân hàng, các công ty tài chính.

Công khai cam kế chất lượng giáo dục ngành Kế toán doanh nghiệp - Hệ Cao đẳng

Sinh viên ra trường có thể đảm nhận công việc ở phòng kế toán, tài chính tại các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, có thể tự tạo việc làm theo nhu cầu và năng lực của bản thân.

Công khai cam kết chất lượng giáo dục ngành Quản trị kinh doanh - Hệ cao đẳng

Sinh viên ra trường có thể đảm nhiệm các công việc như: Nhân viên và quản lý phòng Nhân sự, phòng Marketing, phòng Sản xuất, phòng Kinh doanh, phòng Quản lý chất lượng trong các đơn vị sản xuất kinh doanh, các cơ quan quản lý Nhà nước, các công ty chứng khoán, các định chế tài chính và ngân hàng thương mại.