Cam kết CLGD - Hệ TC
Công khai cam kế chất lượng giáo dục ngành Pháp luật - Hệ Trung cấp

Đào tạo học sinh ra trường có thể làm việc tại các vị trí như: Cán bộ tư pháp của xã, phường, thị trấn, cơ quan thi hành án, cơ quan thanh tra, bộ phận pháp chế trong các cơ quan, tổ chức, nhân viên văn phòng của cơ quan Nhà nước. - Nhân viên tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý tại các trung tâm cung cấp dịch vụ pháp lý (văn phòng luật sư, công ty luật, văn phòng công chứng, trung tâm trọng tài…), nhân viên văn phòng, nhân viên pháp chế, cán bộ tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội.

Công khai cam kế chất lượng giáo dục ngành Tài chính - Hệ Trung cấp

Đào tạo sinh viên ra trường đảm nhận được những công việc chuyên môn như thủ quỹ, giao dịch viên tại các ngân hàng, chuyên viên quan hệ khách hàng, chuyên viên thẩm định giá, nhân viên phòng marketing ngân hàng, nhân viên phòng kinh doanh ngoại tệ, nhân viên môi giới chứng khoán, ở các ngân hàng, các công ty tài chính.

Công khai cam kế chất lượng giáo dục ngành Kế toán - Hệ Trung cấp

Học sinh khi ra trường có thể đảm nhận công việc ở phòng kế toán, tài chính tại các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, có thể tự tạo việc làm theo nhu cầu và năng lực của bản thân.