Công bố khoa học
Những biến đổi căn bản về các giá trị văn hoá tinh thần trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay - Tác giả: ThS. Lê Thị Kim Hưng

Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Thái Nguyên: Cơ hội và thách thức - Tác giả: ThS. Nguyễn Công Dương - Hiệu trưởng trường CĐ KTTC TN

Làm việc nhóm trong học tập của sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên - Tác giả: Trần Thanh Loan (CĐKTTC TN) Lê Thuỳ Linh (ĐHSP TN)

Giải pháp cơ cấu lại NSNN và quản lý nợ công - Tác giả: TS. Lê Kim Anh - Phó Hiệu trưởng Trường CĐKTTC TN

Phát triển mô hình trồng cây ăn quả: nghiên cứu tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang - Tác giả: ThS. Lê Thị Yến (ĐHKT&QTKD TN), ThS. Linh Kiên Phong (CĐKTTC TN)

Giải pháp nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ ở Thái Nguyên - Tác giả: Trần Thị Diệu Linh (CĐKTTC TN)

Quan điểm đại hội XII của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và những vấn đề đặt ra đối với công tác công an - Tác giả: Nguyễn Văn Ngừng, Nguyễn Thị Hoa

Một số đề xuất nâng cao chất lượng dịch vụ phát hàng thu tiền - Tác giả: Nguyễn Thị Bích Hảo

Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân - kết quả trong dạy học giải phương trình cho học sinh trung học phổ thông - Tác giả: Lương Thị Thu Thuỷ (CĐKTTC TN), Đỗ Thị Trinh (ĐHSP - ĐHTN)

Cơ cấu lại nền kinh tế để có 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020 - Tác giả: Nguyễn Thị Minh Thanh (CĐKTTC TN)