Công bố khoa học
Giải pháp để hoạt động KH&CN đóng góp 30-35% tăng trưởng kinh tế vào năm 2020 - Tác giả: ThS. Lèng Hoàng Minh (CĐKTTC TN)

Bình Định đẩy mạnh thực hiện chính sách hỗ trợ sản phẩm địa phương - Tác giả: Hà Thanh Việt (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam), Phạm Thị Thanh Phương (CĐ Kinh tế - Tài chính TN)

On the effectiveness of human resource management practices in small and medium enterprises in Thai Nguyen province - Tác giả: Phạm Thị Thanh Phương (CĐ KT-TC TN)

Một vài thách thức khi thực hiện tinh giản biên chế - Tác giả: ThS. Ngô Thị Bích Ngọc (CĐ KT-TC TN)

Biến động dân số với phát triển kinh tế tỉnh Thái Nguyên - Tác giả: ThS. Phạm Thị Minh Nguyệt (CĐ KT-TC TN)

Tác động của chương trình xây dựng nông thôn mới đến đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân tỉnh Thái Nguyên - Tác giả: ThS. Phạm Thị Minh Nguyệt (CĐ KT-TC TN)

Phát triển kinh tế Hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên - Thực trạng và giải pháp - Tác giả: Phạm Thị Minh Nguyệt (CĐ KT - TC TN)

Xây dựng nông thôn mới với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tỉnh Vĩnh Phúc - Tác giả: Phạm Thị Minh Nguyệt (CĐ KT-TC TN)

Vấn đề nợ đọng trong xây dựng hạ tầng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên: thực trạng và đề xuất giải pháp - Tác giả: Phạm Thị Minh Nguyệt (CĐ KT - TC TN)

Công bố khoa học mới nhất

Là chuyên mục mới