Công khai tài chính
Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục - Về cơ sở vật chất

Đối với các cơ sở đào tạo nói chung và trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên nói riêng, chất lượng đào tạo quyết định đến sự tồn tại và phát triển bền vững. Ngoài các yếu tố như nội dung chương trình đào tạo, đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên giảng dạy thì yếu tố cơ sở vật chất đóng vai trò quan trọng đôí với sự nghiệp phát triển của một nhà trường.

Công khai tình hình tài chính

Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái nguyên là đơn vị hành chính sự nghiệp hoạt động bằng nguồn kinh phí Nhà nước cấp và nguồn thu học phí, lệ phí(Chi tiết tham khảo tại biểu 24)…Trong quá trình hoạt động, trường chịu sự quản lý của Đảng và Nhà nước phải có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh luật Ngân sách Nhà nước, các tiêu chuẩn định mức, các quy định về kế toán hành chính sự nghiệp hiện hành do Nhà nước ban hành.

Biểu tổng hợp một số thông tin công khai của Trường Cao đẳng KT - TC Thái Nguyên

Hình thức công khai tại trường và trên website: www.cdkttctn.edu.vn; Thông tin người lập biểu: SĐT: 0942.888.312, Email: trinhthithu.ckt@gmail.com