CTCT CNTT
Kế hoạch công tác tháng 8 của Khoa CNTT

Kế hoạch công tác tháng 8-2016 của Khoa CNTT. Các đồng chí cán bộ giảng viên nắm bắt kế hoạch thực hiện.

Kế hoạch công tác tháng 7+8 của Khoa CNTT

Kế hoạch công tác tháng 6 của Khoa CNTT

Chương trình công tác tháng 06-2016 của khoa CNTT. Các đồng chí cán bộ giảng viên nắm bắt kế hoạch thực hiện.

Chương trình công tác tháng 05-2015

Chương trình công tác tháng 05-2015 của khoa CNTT. Các đồng chí cán bộ giảng viên nắm bắt kế hoạch thực hiện.

Chương trình công tác tháng 4 - 2015 khoa CNTT

Căn cứ vào nội dung họp khoa tổ chức vào ngày 06-04-2015. Khoa CNTT ban hành chương trình công tác tháng 4-2015 gồm các nội dung sau:

Chương trình công tác tháng 1 năm 2015

Chương trình công tác tháng 1 năm 2015

Chương trình công tác tháng 12 - 2014

Chương trình công tác khoa CNTT tháng 12 - 2014

Chương trình công tác tháng 09 của khoa CNTT

Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết tháng 08 và triển khai chương trình nghị quyết tháng 09-2014 của khoa Công nghệ thông tin.

Chương trình công tác tháng 05 của khoa CNTT

Các đồng chí cán bộ, giảng viên bám sát kế hoạch thực hiện

Chương trình công tác tháng 04 của khoa CNTT

Chương trình công tác tháng 04-2014 của khoa CNTT, các đồng chí cán bộ giảng viên khoa CNTT nắm bắt kế hoạch nghiêm túc triển khai thực hiện.