Đảng đoàn
Nghị quyết và chương trình công tác tháng 7+8 năm 2020

Nội dung chi tiết xin truy cập liên kết sau:

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQTLĐ và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ

Nội dung chi tiết:

Nghị quyết về CTCT tháng 6 năm 2020

Xin mời xem nội dung chi tiết tại liên kết sau:

Nghị quyết và chương trình công tác tháng 5 năm 2020

Nội dung chi tiết xin mời xem tại liên kết sau:

Nghị quyêt và chương trình công tác tháng 2 năm 2020

Nội dung chi tiết xin mời xem tại liên kết sau:

Nghị quyết và chương trình công tác tháng 1 năm 2020

Xin mời xem nội dung chi tiết tại liên kết sau:

Nghị quyết và chương trình công tác tháng 12 năm 2019

Nội dung chi tiết xin mời xem tại liên kết sau:

Nghị quyết và chương trình công tác tháng 11 năm 2019

Nội dung chi tiết xem tại liên kết sau:

Nghị quyết nhiệm vụ năm hoc 2019-2020

Xin mời xem nội dung chi tiết tại liên kết sau:

Nghị quyết và chương trình công tác tháng 10 năm 2019

Xin mời xem nội dung chi tiết tại liên kết sau: