Liên kết - Bồi dưỡng - Ngắn hạn
Thông báo mở lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Kế toán trưởng.

Xin mời xem chi tiết thông báo và mẫu phiếu đăng ký dự học tại các liên kết sau:

Thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho các giảng viên CĐ, ĐH

Xin mời xem chi tiết tại liên kết sau: