Lịch đào tạo
Kế hoạch học lại và học tự nguyện các khóa học kỳ 2 năm học 2016- 2017

Các sinh viên đã đăng ký học lại và học tự nguyện theo dõi lịch học và có mặt đúng thời gian quy định

Kế hoạch thi lần 2 đợt học lại các học phần kỳ 1 năm học 2016- 2017

Các học sinh, sinh viên xem cẩn thận kế hoạch trên để tham gia đầy đủ các môn thi

Kế hoạch học lại các khóa học kỳ 1 năm học 2016- 2017

Sinh viên chú ý tham gia đăng ký và học tập đúng thời gian quy định.

Kế hoạch thi lại lần 2 của các lớp học lại và học tự nguyện K10

Các sinh viên xem lịch thi cẩn thận và có mặt đúng giờ.

Kế hoạch thi lần 1 học lại và học tự nguyện học kỳ 6 của khóa 10 Cao đẳng

Các em sinh viên xem lịch thi để có mặt đúng giờ

Kế hoạch học lại và học tự nguyện kỳ 2 năm học 2015 -2016

Các sinh viên xem kế hoạch và đăng ký học theo khung thời gian đã lập.

Kế hoạch học lại tháng 3 năm 2016

Các đồng chí trưởng các đơn vị phân công giảng viên lên lớp và gửi danh sách về phòng Quản lý đào tạo trước ngày 17/3/2016

Kế hoạch thi tốt nghiệp lần 2 cho CĐ K9 và TCCN K34

Các sinh viên đã đăng ký thi xem lịch và có mặt đúng giờ.

Kế hoạch thi lại lần 2 các lớp K9 và K34 và học lại

Các em học lại các khóa và thi lại tốt nghiệp k9 cao đẳng chính quy, k34 TCCN chú ý thông tin này

Kế hoạch thi học lại, học tự nguyện đợt tháng 11 và 12 năm 2015

Các em học sinh, sinh viên xem kế hoạch để đăng ký tham gia học tập. Nếu cần giải thích thêm vui lòng liên hệ phòng Quản lý đào tạo.