Tài liệu giáo trình khoa NVBC
Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp

Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành kinh doanh dịch vụ Bưu chính viễn thông

Chương trình đào tạo trung cấp nghề kinh doanh dịch vụ Bưu chính viễn thông

Chương trình đào tạo trung cấp nghề kinh doanh dịch vụ Bưu chính viễn thông

Chuẩn đầu ra trung cấp nghề kinh doanh dịch vụ BCVT

Chuẩn đầu ra trung cấp nghề kinh doanh dịch vụ BCVT

Chuẩn đầu ra trung cấp chuyên nghiêp quản trị kinh doanh dịch vụ BCVT

Chuẩn đầu ra trung cấp chuyên nghiêp quản trị kinh doanh dịch vụ BCVT