Thông tin Ba công khai
Ba công khai trong giáo dục đào tạo

Ba công khai trong giáo dục đào tạo

Ba công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục - Về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên được thành lập từ năm 1978. Qua gần 36 năm xây dựng và phát triển, hiện nay trường có tổng số 270 CBVC, trong đó có 168 giảng viên (chiếm 62,22% trong tổng số CBVC của nhà trường): Trình độ Tiến sĩ có 06 người, chiếm 0,36 % ; trình độ thạc sỹ là 98 người chiếm 58,33% (Chi tiết xem tại biểu 23 ). Ngoài lực lượng cán bộ giảng dạy cơ hữu, trường còn có một lực lượng đông đảo cán bộ giảng dạy kiêm nhiệm và thỉnh giảng có trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ hiện đang công tác tại các các trường Đại học đóng trên địa bàn. Tỷ lệ cán bộ giảng dạy có trình độ cao của trường đáp ứng được yêu cầu thực tiễn trong thời điểm hiện tại và trong tương lai.

Công khai giáo trình và tài liệu tham khảo

Công khai giáo trình và tài liệu tham khảo các chuyên ngành đào tạo trong Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên.

Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục - Về cơ sở vật chất

Đối với các cơ sở đào tạo nói chung và trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên nói riêng, chất lượng đào tạo quyết định đến sự tồn tại và phát triển bền vững. Ngoài các yếu tố như nội dung chương trình đào tạo, đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên giảng dạy thì yếu tố cơ sở vật chất đóng vai trò quan trọng đôí với sự nghiệp phát triển của một nhà trường.

Công khai tình hình tài chính

Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái nguyên là đơn vị hành chính sự nghiệp hoạt động bằng nguồn kinh phí Nhà nước cấp và nguồn thu học phí, lệ phí(Chi tiết tham khảo tại biểu 24)…Trong quá trình hoạt động, trường chịu sự quản lý của Đảng và Nhà nước phải có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh luật Ngân sách Nhà nước, các tiêu chuẩn định mức, các quy định về kế toán hành chính sự nghiệp hiện hành do Nhà nước ban hành.

Báo cáo ba công khai - Công khai chất lượng giáo dục thực tế

Trường Cao đẳng Kinh tế -Tài chính Thái Nguyên là một trường Cao đẳng công lập trực thuộc UBND tỉnh Thái Nguyên. Trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao thuộc lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán; Tài chính - Ngân hàng; Quản trị kinh doanh; Thông tin kinh tế; Luật phù hợp với nhiệm vụ trong từng giai đoạn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Các loại hình đào tạo của trường không ngừng được mở rộng, bao gồm: Đào tạo hệ trung cấp, hệ cao đẳng, liên kết đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức trong các lĩnh vực kinh tế - tài chính cho các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh. Từ năm học 2004 - 2005 được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao đào tạo liên thông trung cấp lên cao đẳng và liên kết đào tạo với các trường Đại học đào tạo liên thông Cao đẳng lên Đại học lĩnh vực Kinh tế - Tài chính.

Biểu tổng hợp một số thông tin công khai của Trường Cao đẳng KT - TC Thái Nguyên

Hình thức công khai tại trường và trên website: www.cdkttctn.edu.vn; Thông tin người lập biểu: SĐT: 0942.888.312, Email: trinhthithu.ckt@gmail.com

Ba công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục - Về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên được thành lập từ năm 1978. Qua gần 36 năm xây dựng và phát triển, hiện nay trường có tổng số 270 CBVC, trong đó có 168 giảng viên (chiếm 62,22% trong tổng số CBVC của nhà trường): Trình độ Tiến sĩ có 06 người, chiếm 0,36 % ; trình độ thạc sỹ là 98 người chiếm 58,33% (Chi tiết xem tại biểu 23 ). Ngoài lực lượng cán bộ giảng dạy cơ hữu, trường còn có một lực lượng đông đảo cán bộ giảng dạy kiêm nhiệm và thỉnh giảng có trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ hiện đang công tác tại các các trường Đại học đóng trên địa bàn. Tỷ lệ cán bộ giảng dạy có trình độ cao của trường đáp ứng được yêu cầu thực tiễn trong thời điểm hiện tại và trong tương lai.

Báo cáo ba công khai - Công khai chất lượng giáo dục thực tế

Trường Cao đẳng Kinh tế -Tài chính Thái Nguyên là một trường Cao đẳng công lập trực thuộc UBND tỉnh Thái Nguyên. Trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao thuộc lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán; Tài chính - Ngân hàng; Quản trị kinh doanh; Thông tin kinh tế; Luật phù hợp với nhiệm vụ trong từng giai đoạn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Các loại hình đào tạo của trường không ngừng được mở rộng, bao gồm: Đào tạo hệ trung cấp, hệ cao đẳng, liên kết đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức trong các lĩnh vực kinh tế - tài chính cho các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh. Từ năm học 2004 - 2005 được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao đào tạo liên thông trung cấp lên cao đẳng và liên kết đào tạo với các trường Đại học đào tạo liên thông Cao đẳng lên Đại học lĩnh vực Kinh tế - Tài chính.