Xem điểm thi hết môn
Điểm thi tốt nghiệp liên thông K7

Sinh viên chú ý lên website nhà trường xem điểm

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP HỆ CĐ CHÍNH QUY K8

Sinh viên chú ý cập nhập Website xem điểm kịp thời

Đãcó điểm thi các môn học kỳ II năm học 2013-2014_K9

Sinh viên chú ý lên xem điểm

Đã có điểm các môn thi học kỳ II năm học 2013-2014_K8

SInh viên chú ý lên website xem điểm

Điểm thi học lại lần 1_K8

Sinh viên chú ý liên website xem điểm kịp thời

Điểm thi học kỳ II liên thông K7

SV chú ý lên xem điểm

Điểm thi học kỳ II liên thông K8

SV chú ý xem điểm thường xuyên

Điểm thi các môn học kỳ II hệ cao đẳng liên thông K8

Sinh viên chú ý cập nhật website nhà trường để xem điểm kịp thời

Điểm thi lần 2 học kỳ I năm học 2013-2014_K33

SV phải thi lại chú ý vào xem điểm

Đã có điểm thi lần 2 học kỳ I năm học 2013-2014 khoá 8

Sinh viên thi lại chú ý cập nhật website xem điểm thường xuyên