Lịch làm việc tuần I tháng 9

Lịch làm việc tuần I tháng 9 của lãnh đạo phòng

Thứ - ngày

Đ/c Đặng Thị Thức

Đ/c Vũ Thị Thu

Thứ 2

Ngày 05/09/2016

Sáng

Chỉ đạo chuyên môn

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Chiều

Chỉ đạo chuyên môn

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Thứ 3

Ngày 06/09/2016

Sáng

Làm việc với sở kế hoạch đầu tư

Làm công việc chuyên môn tại phòng.

Chiều

Làm việc với kho bạc

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Thứ 4

Ngày 07/09/2016

Sáng

Chỉ đạo chuyên môn

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Chiều

Chỉ đạo chuyên môn

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Thứ 5

Ngày 08/09/2016

Sáng

Làm việc sở tài chính

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Chiều

Làm việc sở tài chính

Thông qua đề tài khoa học cấp trường

Thứ 6

Ngày 09/09/2016

Sáng

Làm việc sở tài chính

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Chiều

Làm việc sở tài chính

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Thứ 7

Ngày 10/09/2016

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật

Ngày 11/09/2016

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Nghỉ

Nghỉ