Lịch làm việc tuần II tháng 8

Lịch làm việc tuần II tháng 8 của lãnh đạo phòng

Thứ - ngày

Đ/c Đặng Thị Thức

Đ/c Vũ Thị Thu

Thứ 2

Ngày 08/08/2016

Sáng

Chỉ đạo chuyên môn

Họp Phòng

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Chiều

Chỉ đạo chuyên môn

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Thứ 3

Ngày 09/08/2016

Sáng

Chỉ đạo chuyên môn

Làm công việc chuyên môn tại phòng.

Chiều

Làm việc với sở tài chính

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Thứ 4

Ngày 10/08/2016

Sáng

Chỉ đạo chuyên môn

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Chiều

Chỉ đạo chuyên môn

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Thứ 5

Ngày 11/08/2016

Sáng

Chỉ đạo chuyên môn

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Chiều

Chỉ đạo chuyên môn

Thông qua đề tài khoa học cấp trường

Thứ 6

Ngày 12/08/2016

Sáng

Chỉ đạo chuyên môn

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Chiều

Chỉ đạo chuyên môn

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Thứ 7

Ngày 13/08/2016

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật

Ngày 14/08/2016

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Nghỉ

Nghỉ