Lịch làm việc tuần II tháng 9

Lịch làm việc tuần II tháng 9 của lãnh đạo phòng

Thứ - ngày

Đ/c Đặng Thị Thức

Đ/c Vũ Thị Thu

Thứ 2

Ngày 12/09/2016

Sáng

Chỉ đạo chuyên môn

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Chiều

Làm việc với UBND tỉnh

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Thứ 3

Ngày 13/09/2016

Sáng

- Chỉ đạo chuyên môn

- Làm việc với sở tài chính

Làm công việc chuyên môn tại phòng.

Chiều

Chỉ đạo chuyên môn

- Làm việc với sở tài chính

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Thứ 4

Ngày 14/09/2016

Sáng

- Chỉ đạo chuyên môn

- Làm việc với sở tài chính , kho bạc

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Chiều

- Chỉ đạo chuyên môn

- Làm việc với sở tài chính , kho bạc

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Thứ 5

Ngày 15/09/2016

Sáng

- Chỉ đạo công tác chuyên môn

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Chiều

- Chỉ đạo công tác chuyên môn

Thông qua đề tài khoa học cấp trường

Thứ 6

Ngày 16/09/2016

Sáng

- Chỉ đạo chuyên môn

- Làm việc với sở tài chính

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Chiều

- Chỉ đạo chuyên môn

- Làm việc với sở tài chính

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Thứ 7

Ngày 17/09/2016

Sáng

Lên lớp liên thông tại Bắc Thăng Long HN

Nghỉ

Chiều

Lên lớp liên thông tại Bắc Thăng Long HN

Nghỉ

Chủ nhật

Ngày 18/09/2016

Sáng

Lên lớp liên thông tại Bắc Thăng Long HN

Nghỉ

Chiều

Lên lớp liên thông tại Bắc Thăng Long HN

Nghỉ