LỊCH LÀM VIỆC TUẦN TỪ 20/06/2016 ĐẾN 26/6/2016

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN TỪ 20/06/2016 ĐẾN 26/6/2016

   

                                                LỊCH LÀM VIỆC

                                  TUẦN TỪ 20/06/2016 ĐẾN 26/6/2016

Thứ - Ngày

NGUYỄN THỊ MINH HỒNG

        DƯƠNG THU HÀ

Thứ 2

Ngày 20/6

Sáng

- Chỉ đạo các bộ môn thực hiện KH chuyên môn.

- Tham gia  thông qua đề tài NCKH cấp trường

Lên lớp

Chiều

- Xây dựng KH công tác tuần.

- Làm việc chuyên môn tại khoa

Tổng hợp điểm các lớp giảng dạy

Thứ 3

Ngày 21/6

Sáng

- Chỉ đạo các bộ môn thực hiện KH chuyên môn.

- Tham gia  thông qua đề tài NCKH cấp trường

Làm đề thi

Phân công coi thi, công việc khác

Chiều

- Làm việc chuyên môn tại khoa

- Phân công chấm thi

- Họp bộ môn kế toán doanh nghiệp: Tổng kết thực tập tốt nghiệp; Phân công sửa bài giảng kế toán tài chính học phần 2 và nội dung thực tập tốt nghiệp.

Thứ 4

Ngày 22/6

Sáng

 Tập huấn luật kế toán năm 2015

Tập huấn luật kế toán 2015

Chiều

 Tập huấn luật kế toán năm 2015

Tập huấn luật kế toán 2015

Thứ 5

Ngày 23/6

Sáng

Thông qua đề tài NCKH cấp khoa

Nghiên cứu chuyên môn

Chiều

 Làm việc chuyên môn tại khoa

Nghiên cứu chuyên môn

Thứ 6

Ngày 24/6

Sáng

Làm việc chuyên môn tại khoa

Nghiên cứu chuyên môn

Chiều

Làm việc chuyên môn tại khoa

Nghiên cứu chuyên môn

Thứ 7

Ngày 25/6

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

  Chủ nhật

Ngày 26/6

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

              

Thứ - Ng