Biểu tổng hợp một số thông tin công khai của Trường Cao đẳng KT - TC Thái Nguyên

Hình thức công khai tại trường và trên website: www.cdkttctn.edu.vn; Thông tin người lập biểu: SĐT: 0942.888.312, Email: trinhthithu.ckt@gmail.com