Bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp giảng dạy

Bộ GD&ĐT-Căn cứ Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 06/11/2015 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập:Số tư liệu:140/BGDĐT-TCCB
Ngày ban hành:13-01-2016
Tệp đính kèm: 140_BGDDT_TCCB.rar

Kính gửi: Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 06/11/2015 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập;

Căn cứ các Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015,  số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015, số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 và số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học công lập, giáo viên trung học cơ sở công lập, giáo viên trung học công lập;

Để thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức làm công tác giảng dạy, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập trực thuộc Bộ:

1.  Xây dựng phương án và lập danh sách đề nghị bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại các Thông tư liên tịch trên (Biểu mẫu số 1 gửi kèm theo).

2.  Lập hồ sơ theo danh sách đề nghị và xếp lương, bao gồm:

a)  Đối với viên chức đề nghị bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giảng dạy hạng II, hạng III, hạng IV (ngạch hiện giữ là giảng viên chính hoặc giáo viên trung học cao cấp trở xuống): Quyết định lương mới nhất hoặc bản sao có chứng thực.

b) Đối với viên chức đề nghị bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp hạng I (ngạch hiện giữ là Giáo sư – Giảng viên cao cấp, Giảng viên cao cấp hoặc Phó Giáo sư – Giảng viên chính):

-  Lý lịch theo mẫu 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

-  Bản sao có chứng thực văn bằng cao nhất;

-  Quyết định lương mới nhất hoặc bản sao có chứng thực;

-  Bản sao có chứng thực của 01 trong 03 giấy tờ sau:

+ Quyết định bổ nhiệm ngạch Giảng viên cao cấp hoặc Quyết định chuyển sang ngạch Giảng viên cao cấp đối với người đang giữ ngạch Giảng viên cao cấp;

+ Quyết định bổ nhiệm ngạch Giáo sư - Giảng viên cao cấp, Phó Giáo sư – Giảng viên chính đối với các viên chức đang giữ ngạch Giáo sư - Giảng viên cao cấp, Phó Giáo sư – Giảng viên chính;

+ Quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư hoặc Quyết định công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư (đối với các viên chức được công nhận Giáo sư, Phó Giáo sư trước năm 2009);

Lưu ý: Quyết định lương có thể dùng chung nếu trong quyết định có tên nhiều người và cần ghi rõ trong mục Ghi chú của Biểu mẫu số 1.

3. Gửi phương án bổ nhiệm và xếp lương kèm theo hồ sơ đề nghị về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 30/01/2016 để thẩm định và phê duyệt, đồng thời gửi bản mềm phương án và Biểu mẫu số 1 về Bộ theo địa chỉ hộp thư điện tử: hvhieu@moet.edu.vn.

Lưu ý: Mỗi đơn vị cần gửi 04 bản in danh sách đề nghị bổ nhiệm và xếp lương để phê duyệt, gửi lại đơn vị và lưu.

4. Đối với các viên chức không làm công tác giảng dạy, việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp sẽ được thực hiện sau khi có văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ - đ/c Hoàng Văn Hiếu, điện thoại 04.38693557-098.3208686, thư điện tử: hvhieu@moet.edu.vn) để tổng hợp.

Trân trọng./.

 

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.