Chuẩn đầu ra trung cấp nghề kinh doanh dịch vụ BCVT

Chuẩn đầu ra trung cấp nghề kinh doanh dịch vụ BCVT

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

CHUẨN ĐẦU RA HỆ TRUNG CẤP NGHỀ 

 NGHỀ: KINH DOANH DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

1. Tên nghề đào tạo

Tiếng Việt:    Kinh doanh dịch vụ Bưu chính Viễn thông

Tiếng Anh:    Business postal and telecommunications

2. Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

3. Yêu cầu về kiến thức

Học sinh tốt nghiệp đạt chuẩn kiến thức sau:

3.1. Kiến thức chung:

- Vận dụng được những kiến thức cơ bản về chính trị và giáo dục pháp luật; hiểu biết về chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

- Có chứng chỉ tiếng Anh TOIEC 200 hoặc tương đương;

- Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Có chứng chỉ giáo dục thể chất và quốc phòng an ninh.

3.2. Kiến thức cơ sở và chuyên môn:

1. Kiến thức cơ sở:

- Nhận biết được những nội dung cơ bản về công tác đảm bảo an toàn lao động trong khai thác dịch vụ Bưu chính Viễn thông;

- Vận dụng được những kiến thức cơ bản về Marketing căn bản và Nghệ thuật bán hang, chăm sóc khách hàng trong quá trình kinh doanh các dịch vụ Bưu chính Viễn thông;

- Vận dụng được những kiến thức cơ bản về nguyên lý kế toán trong khâu liên quan của quá trình khai thác các dịch vụ BCVT.

- Phân loại được các hình thức tổ chức mạng lưới khai thác dịch Bưu chính hiện hành; nhận biết được các dịch vụ Bưu chính viễn thông cốt lõi và dịch vụ giá trị gia tăng;

2. Kiến thức chuyên môn:

- Khai thác được qui trình cung cấp các dịch vụ Bưu chính gồm: Qui trình nhận gửi- phát, trả các dịch vụ Bưu chính chuyển phát; qui trình khai thác bưu gửi và giao nhận- vận chuyển đường thư; qui trình khai thác các dịch vụ Tài chính Bưu chính; qui trình khai thác dịch vụ Phát hành Báo chí.

- Vận dụng được những kiến thức cơ bản về thương mại điện tử Bưu chính trong quá trình kinh doanh các dịch vụ Bưu chính;

- Khái quát được kiến thức tổng hợp qui trình khai thác các dịch vụ Bưu chính Viễn thông;

4. Yêu cầu về kỹ năng

Học sinh tốt nghiệp đạt chuẩn các kỹ năng thực hành cơ bản của nghề Kinh doanh dịch vụ Bưu chính Viễn thông gồm:

4.1. Kỹ năng cứng:

- Thực hiện thành thạo qui trình: nhận gửi, phát – trả các dịch vụ: Bưu chính chuyển phát, Phát hành báo chí,Tài chính bưu chính; đóng, mở chuyến thư; giao nhận và vận chuyển đường thư trong nước, quốc tế;

- Thành thạo trong việc tính toán cước phí các dịch vụ: Bưu chính chuyển phát, chuyển tiền, điện hoa, quà tặng; tính toán chính xác lãi suất tiền gửi tiết kiệm Bưu điện; giá báo chí theo từng thời hạn đặt mua khác nhau;

- Sử dụng được tiếng anh trong giao tiếp bán hàng và quá trình nhận gửi- phát, trả các dịch vụ Bưu chính quốc tế;

- Vận hành và khai thác thành thạo các phần mềm dịch vụ bưu chính.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng trong quá trình thực hiện công việc.

4.2. Kỹ năng mềm:

- Phát triển được các kỹ năng giao tiếp, bán hàng và chăm sóc khách hàng trong quá trình cung ứng các dịch vụ;

- Vận dụng được kiến thức Marketing  trong việc giới thiệu, tư vấn, gợi mở nhu cầu của khách hàng và bán các sản phẩm dịch vụ Bưu chính, Viễn thông;

- Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả; có khả năng thuyết trình trước đám đông; có kỹ năng đàm phán, thương lượng và kết thúc giao dịch bán hàng;

5. Yêu cầu về thái độ

Học sinh sau khi tốt nghiệp phải đạt được các chuẩn về thái độ như sau:

- Có phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, biết vận dụng chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước vào tình hình công tác cụ thể;

- Có đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp;

- Có tinh thần cầu tiến, thiết lập mối quan hệ công tác tốt với đồng nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn và giao tiếp xã hội;

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Học sinh tốt nghiệp và đạt chuẩn đầu ra nghề Kinh doanh dịch vụ Bưu chính Viễn Thông của Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên có thể làm việc tại bộ phận, doanh nghiệp Bưu chính như sau:

6.1. Làm việc tốt và phù hợp tại các bộ phận sau của các doanh nghiệp Bưu chính:

- Giao dịch viên Bưu chính Viễn thông;

- Công nhân khai thác bưu chính;

- Công nhân vận chuyển bưu chính;

- Bưu tá;

- Nhân viên thu cước;

- Công nhân khai thác phát hành báo chí;

- Nhân viên kinh doanh, bán hàng, chăm sóc khách hàng cho các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông;

- Nhân viên tổng đài hỗ trợ khách hàng các dịch vụ Bưu chính, Viễn thông.

6.2. Các loại hình và tổ chức doanh nghiệp có khả năng và cơ hội làm việc phù hợp:

- Các điểm Bưu điện trực thuộc doanh nghiệp Bưu chính trong và ngoài nước tại Việt Nam gồm:

+ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost);

+ Tổng công ty Bưu chính quân đội ( Vietel Post);

+ Công ty Bưu chính Hợp Nhất;

+ Công ty Bưu chính New Post...

- Các trung tâm giao dịch khách hàng hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp Viễn thông như:

+ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam (VNPT)

+ Tập đoàn Viễn thông quân đội (Vietel)

+ Công ty cổ phần viễn thông FPT...

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Trên nền tảng các kiến thức và kỹ năng đã được trang bị, học sinh sau khi tốt nghiệp có khả năng:

- Học liên thông để đạt trình độ cao hơn thuộc chuyên ngành đã được đào tạo;  

- Tiếp thu, triển khai các ứng dụng công nghệ mới; thể lệ qui trình mới trong công việc thực tiễn;

- Có khả năng tự học để thích ứng với môi trường làm việc.

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn đầu ra đã tham khảo

- Chương trình đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp ngành Quản trị kinh doanh Bưu chính Viễn thông của Trường

- Công bố chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo của Học viện Công nghệ BCVT kèm theo quyết định 590/QĐ-HV ngày 16/8/2013 của Giám đốc Học Viện

- Chương trình chuẩn đầu ra hệ Cao đẳng Quản trị kinh doanh BCVT của Học viện Công nghệ BCVT kèm theo quyết định 932/QĐ-HV ngày 05/11/2013 của Giám đốc Học Viện

Chuẩn đầu ra đã được thông qua Hội đồng  ngày       tháng       năm 2016

                                                                                            HIỆU TRƯỞNG