Chức năng nhiệm vụ phòng Tổ chức - Hành chính

I. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng toàn bộ các công việc về công tác tổ chức cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác hành chính, văn thư - lưu trữ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

2. Nhiệm vụ

a. Công tác tổ chức cán bộ

- Xây dựng tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định của Nhà nước, của tỉnh Thái Nguyên phù hợp với tình hình phát triển của nhà trường như: Xây dựng đề án thành lập, giải thể, cơ cấu các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm, đơn vị trực thuộc.

- Quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, cán bộ hành chính, phục vụ theo từng giai đoạn.

- Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng đội ngũ có hiệu quả.  

- Sắp xếp, bố trí, tiếp nhận, điều động cán bộ trong nhà trường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy mô phát triển của từng đơn vị; đề xuất bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ theo phân cấp.

- Phụ trách việc xây dựng các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, các tổ chức trong nhà trường.

- Đề xuất thành lập các hội đồng tư vấn, tham mưu cho Hiệu trưởng như: Hội động tuyển dụng, Hội đồng lương, Hội đồng thi đua - khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng xét nâng ngạch…

- Thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, giảng viên như: nâng lương, chuyển xếp ngạch, nâng ngạch, nghỉ hưu, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, nghỉ phép, nghỉ ốm, thai sản và phụ cấp khác theo qui định của Nhà nước.

- Thống kê và báo cáo về công tác tổ chức nhân sự theo định kỳ và đột xuất.

- Thực hiện công tác chính trị tư tưởng, làm đầu mối trong việc phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, giảng viên và công nhân viên chức trong Trường.

- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

b. Công tác hành chính, văn phòng

- Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của nhà trường theo từng tháng, quý, học kỳ và năm học.

- Thực hiện công tác hành chính, tổng hợp văn thư, lưu trữ, quản lý và sử dụng con dấu của nhà trường. Soạn thảo, ban hành văn bản thuộc các lĩnh vực tổ chức, nhân sự, hành chính, văn thư, lưu trữ. Chỉ đạo nghiệp vụ hành chính, văn thư - lưu trữ đối với cán bộ làm công tác văn thư, văn phòng các đơn vị trực thuộc Trường.

- Quản lý phòng truyền thống, phòng họp Ban giám hiệu; công tác lễ tân, khánh tiết, âm thanh, ánh sáng trong hội trường, phòng hội họp thuộc phòng quản lý.

- Thẩm định thể thức văn bản của các đơn vị soạn thảo trước khi trình lãnh đạo nhà trường (Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng) ký ban hành.

- Theo dõi, nắm tình hình, tổng hợp, thống kê báo cáo về công tác tổ chức, cán bộ, hành chính và các hoạt động của nhà trường.

- Quản lý và phục vụ nhà khách nhằm đảm bảo lưu trú cho khách của nhà trường.

- Phối hợp tổ chức các hội nghị, các ngày lễ; tổ chức phục vụ lễ tân, khánh tiết của Trường, phục vụ công tác của Ban giám hiệu và các hoạt động chung của nhà trường.

- Điều hành và quản lý xe ô tô phục vụ các hoạt động của Trường.

c. Công tác thi đua, khen thưởng

- Thực hiện và quản lý công tác thi đua, khen thưởng tập thể và cá nhân của Trường theo quy định hiện hành.

- Xây dựng kế hoạch, biện pháp để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng của nhà trường.

d. Công tác bảo hiểm

- Quản lý, cập nhật, bổ sung hồ sơ, lý lịch và sổ Bảo hiểm xã hội của cán bộ, viên chức và hợp đồng lao động.

- Làm đầu mối tổ chức tiếp nhận và ký hợp đồng bảo hiểm tai nạn thân thể với các công ty bảo hiểm. Xác nhận nội dung sự việc bảo hiểm, số thứ tự bảo hiểm và thời hạn bảo hiểm.

3. Trưởng phòng Tổ chức Hành chính

Trưởng phòng thừa lệnh Hiệu trưởng ký giải quyết các công văn giấy tờ sau:

- Thừa lệnh Hiệu trưởng ký và trực tiếp giải quyết các văn bản thuộc lĩnh vực về tổ chức, cán bộ và hành chính như: giấy nghỉ phép, giấy chứng nhận là cán bộ của Trường, giấy mời họp, lệnh điều xe, giấy giới thiệu, giấy đi đường; xác nhận sơ yếu lý lịch và mức lương cán bộ, xác nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng…; xác nhận bản sao công văn. .

- Thừa lệnh Hiệu trưởng ký ban hành trong nội bộ nhà trường các văn bản về nghiệp vụ hành chính hoặc để triển khai thực hiện các công tác nói trên sau khi được Hiệu trưởng giao.

- Ký tắt các công văn, giấy tờ thuộc chức năng đơn vị soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành.
II. NHÂN SỰ

1. Trưởng phòng

- Họ và tên: Ths Lèng Hoàng Minh

Điện thoại: 0914 325 999; 0280 3842245

Email: minh.tuef.vn@gmail.com

- Nhiệm vụ:

+ Quản lý chung các công việc của phòng theo chức năng và nhiệm vụ.

+ Trực tiếp tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức, quản lý hồ sơ nhà trường, hồ sơ cán bộ công nhân viên.

2. Phó trưởng phòng

- Họ và tên Nguyễn Thị Hồng

Điện thoại: 0912 663 555

Email: Hongtchc.ckt@gmail.com

- Nhiệm vụ:

+ Phụ trách và trực tiếp thực hiện công tác Bảo hiểm xã hội cho cán bộ công nhân viên nhà trường.

+ Phụ trách công tác thi đua khen thưởng, thường trực Hội đồng thi đua Khen thưởng Trường.

+ Chỉ đạo công việc về công tác văn thư lưu trữ.

3. Phó trưởng phòng

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Dương

Điện thoại: 0983 532 318

Email: Thuyduongkhanh1981@gmail.com

- Nhiệm vụ:

+ Thường trực văn phòng Đảng ủy: Thực hiện công tác Đảng

+ Chỉ đạo công tác lễ tân, trang trí khánh tiết phục vụ cuộc họp, hội nghị và các sự kiện của đất nước, địa phương diễn ra tại Trường.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

4. Lái xe

- Họ và tên: Trần Văn Hùng

Điện thoại:  0989 750 987

- Nhiệm vụ:

+ Quản lý xe 5 chỗ ngồi, trực tiếp phục vụ Hiệu trưởng; Đón trả giáo viên các lớp liên kết và đưa đón cán bộ lãnh đạo quản lý đi công tác theo lệnh của Lãnh đạo nhà trường và trưởng phòng.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

5. Lái xe

- Họ và tên: Dương Văn Hạnh

Điện thoại: 0912 552 067; 0988 842 506

- Nhiệm vụ:

+ Quản lý xe ô tô 16 chỗ, phục vụ lãnh đạo nhà trường; Đón trả giáo viên các lớp liên kết và đưa đón cán bộ lãnh đạo quản lý đi công tác theo lệnh của Lãnh đạo nhà trường và trưởng phòng.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

6. Nhân viên văn phòng

- Họ và tên:  Phạm Thị Giang

Điện thoại: 0979 881 887 - 0942 071 010

Email: Hoaigiangpt1985@gmail.com

- Nhiệm vụ:

+ Trực tiếp quản lý các con dấu của nhà trường.

+ Quản lý sổ, lưu giữ các công văn, quyết định của nhà trường ban hành.

+ Đánh máy các văn bản theo yêu cầu của lãnh đạo nhà trường và lãnh đạo phòng.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

7. Nhân viên phục vụ

- Họ và tên: Quan Thanh Hòa. Điện thoại: 0966 140 666

- Nhiệm vụ:

+ Trực tiếp làm công tác tạp vụ, trình ký, chuyển công văn giấy tờ cho lãnh đạo nhà trường ký duyệt.

+ Trực tiếp phục vụ phòng các đồng chí trong BGH

+ Quản lý phòng Truyền thống, phòng họp ban giám hiệu, các phòng khách.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.