Chức năng, nhiệm vụ và thông tin nhân sự phòng QLKH

Thông tin giới thiệu về Phòng Quản lý khoa học.

LỜI GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

Email: phongnckh.kt@gmail.com

Tel: 0208.3842080

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Phòng Quản lý khoa học (Scientific management department) là đơn vị trực thuộc Trường CĐ Kinh tế - Tài chính TN. Phòng thuộc sự điều hành chung của Hiệu trưởng và chịu sự điều hành trực tiếp của Phó Hiệu trưởng phụ trách Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế.

- Tiền thân của phòng quản lý khoa học là Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế được thành lập theo quyết định số: 425/QĐ-CĐKTTC ngày 08/8/2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đằng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên.

- Ngày 08/8/2016, Phòng QLKH được tái lập trên cơ sở chia tách Phòng QLKH&HTQT thành 2 đơn vị.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. CHỨC NĂNG

Tham mưu, giúp cho Hiệu trưởng trong quản lý, xây dựng kế hoạch, thực hiện các công tác về quản lý khoa học.

2. NHIỆM VỤ

- Lập kế hoạch nghiên cứu, quản lý tiến độ thực hiện, tổ chức nghiệm thu, ứng dụng và triển khai các dự án khoa học và các đề tài nghiên cứu khoa học của Trường.

- Phối hợp với các khoa và các đơn vị trong Trường lập kế hoạch, định hướng công tác nghiên cứu khoa học dài hạn và trong từng năm học, xác định tính khả thi, tham mưu cho Hiệu trưởng phân bổ nguồn kinh phí đầu tư cho nghiên cứu khoa học đạt hiệu quả.

- Tổ chức chỉ đạo, quản lý và đề xuất thực hiện kế hoạch, tiến độ, nội dung nghiên cứu khoa hoạch. Tổng kết, báo cáo công tác nghiên cứu khoa học từng học kỳ. Tư vấn tìm nguồn cung cấp, trang bị bổ sung nhằm tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tế.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo, tổng kết, khen thưởng kịp thời đối với cán bộ, giảng viên, công nhân viên, sinh viên, học sinh có thành tích tốt trong công tác nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức thu thập thông tin khoa học, xây dựng và quản lý việc biên soạn, in ấn, phát hành: nội san NCKH, tập san, làm tài liệu học tập, sách tham khảo,… phục vụ trong công tác giảng dạy, NCKH của giảng viên và HSSV.

- Trực tiếp giúp việc cho Ban giám hiệu trong việc mở mã ngành đào tạo mới.

- Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc hợp tác nghiên cứu khoa học với các đối tác trong và ngoài nước, tìm hiểu, lựa chọn đề án, chương trình, đối tác có hiệu quả trình Hiệu trưởng phê duyệt.

- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

III. NHÂN SỰ PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

1.TRƯỞNG PHÒNG

NCS. Nguyễn Thị Thu Hà

Di động: 0986 96 20 40

Cơ quan: 0208.3842080

  Email:thuha.ckt@gmail.com


2. CÁC CHUYÊN VIÊN


CH. Dương Thuỳ Linh

Di động: 0984 66 22 43

  Email: linhcdkttc@gmail.com

 


ThS. Nguyễn Ngàn My

Di động: 0986 895 659

  Email: nganmy.nguyen@gmail.com

 


ThS. Bùi Thị Thanh Vân

Di động: 01692 812 982

Email: thanhvan0280@gmail.com


ThS. Linh Kiên Phong

Di động: 0917 655 205

Email: linhkienphong.k4ktdt@gmail.com