Chức năng nhiệm vụ

1) Đào tạo và giảng dạy:

- Triển khai thực hiện kế hoạch giảng dạy chuyên ngành Quản trị kinh doanh và tham gia các chương trình đào tạo thuộc các chuyên ngành đào tạo khác của Nhà trường.

- Lập kế hoạch xây dựng và phát triển chiến lược của Khoa.

- Xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo

- Cụ thể hóa mục tiêu, chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo của Nhà trường cho từng chuyên ngành trong Trường.

- Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo các môn học thuộc ngành QTKD.

2) Nghiên cứu khoa học:

- Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Tổ chức các hội thảo khoa học chuyên ngành các cấp.

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học của Khoa.

3) Quản lý nguồn nhân lực

 Quản lý giảng viên của Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

- Xây dựng kế hoạch nhân sự của Khoa, tham gia vào công tác tuyển dụng, đảm bảo nhân sự được tuyển dụng phù hợp với yêu cầu của Khoa.

- Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển đội ngũ giảng viên kế cận.

- Phối hợp đánh giá công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giáo viên nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy.
4. Tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn:
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng thuyết trình
- Kỹ năng bán hàng
- Các kỹ năng mềm khác