Chức năng và nhiệm vụ của phòng Quản lý đào tạo

A. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

I- Chức năng:

1- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý và phát triển đào tạo bậc cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

2- Tổ chức thực hiện công tác quản lý đào tạo bậc cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp theo trách nhiệm và thẩm quyền.

II- Nhiệm vụ:

1- Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo các hệ cao đẳng ,cao đẳng liên thông, trung cấp chuyên nghiệp .

2- Tổ chức và thực hiện tuyển sinh các hệ  từ khâu lên kế hoạch, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thi, chấm thi, xét tuyển, triệu tập thí sinh trúng tuyển.

3- Phối hợp với các khoa, bộ môn và đơn vị chức năng  để nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo, giáo trình và phương pháp giảng dạy để phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao.

4- Phối hợp với các đơn vị tổ chức đánh giá công tác giảng dạy của giảng viên, nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy và đề xuất hướng giải quyết với Ban Giám hiệu để hoàn thiện công tác quản lý giảng dạy, học tập trong toàn trường.

5- Quản lý và thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập theo học kỳ và năm học cho hệ

6- Thường trực Hội đồng tuyển sinh,  hội đồng thi tốt nghiệp hệ .

7- Tổ chức thực hiện các quy chế, qui định về đào tạo hệ  theo các quy định hiện hành.

8- Quản lý và lưu trữ: hồ sơ tuyển sinh, điểm thi tuyển sinh, bài thi tuyển sinh theo các quy định.

9- Tổ chức quản lý kết quả học tập của  học sinh, sinh viên hệ , đánh giá chất lượng đào tạo và cấp phát văn bằng tốt nghiệp theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

10- Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ liên quan đến công tác đào tạo hệ . Xác nhận, cấp giấy chứng nhận và các giấy tờ khác cho sinh viên thuộc thẩm quyền của đơn vị.

11- Đối chiếu xác nhận giờ giảng hệ  cho các khoa, bộ môn và giảng viên trong trường.

12- Tổng hợp số liệu về hoạt động đào tạo hệ  tập trung; thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu quản lý.

13- Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực và cơ sở vật chất được nhà trường giao.

B. NHÂN SỰ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Trưởng phòng
Thạc sĩ: Trương Minh Huệ
Điện thoại: 0914.967.445 
Email: Minhhue.ckt@gmail.com
Nhiệm vụ :
- Quản lý chung công việc của phòng theo chức năng và nhiệm vụ
- Tham gia xây dựng kế hoạch và chương trình đào tạo, lập thời khóa biểu các hệ đào tạo trong trường.
- Phối hợp với các đơn vị để tổ chức thực hiện và giám sát hoạt động đào tạo.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

2. Phó trưởng phòng
Thạc sĩ: Phạm Anh Ngọc  
Điện thoại: 0988.553.945        
Email: ngoctcef@gmail.com
Nhiệm vụ:
- Quản trị mạng nội bộ phòng đào tạo; tập huấn và hỗ trợ kỹ thuật cho các cán bộ quản lý điểm, tạo các khóa học, lớp học, chương trình đào tạo của từng lớp trên máy tính; theo dõi sự tăng giảm sinh viên, liên lạc với các giảng viên và chuyên viên phòng Khảo thí để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ nộp điểm, chuyển điểm cho cán bộ làm điểm theo sự phân công của phòng đào tạo.
- Xây dựng kế hoạch trình Ban Giám hiệu và phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh các hệ đào tạo trong nhà trường.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

3. Các chuyên viên quản lý điểm

Nhiệm vụ:
- Quản lý điểm các lớp đã được phân công
- Đôn đốc các giảng viên nộp điểm theo đúng tiến độ
- Tổ chức tổng hợp điểm thành phần, điểm thi, tính điểm tổng kết, lên danh sách thi, thi lại, học lại gửi phòng Khảo thí, phòng Kế hoạch tài chính để phối hợp tổ chức thi.
- Tổng hợp điểm thi theo học kỳ, năm học và khóa học gửi giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, phòng Công tác học sinh, các Khoa, Bộ môn để làm căn cứ xét thi đua, khen thưởng.
- Giải quyết các thắc mắc của học sinh có liên quan đến nghiệp vụ quản lý điểm do cá nhân phụ trách.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

3.1 Quản lý điểm Khóa 7 hệ cao đẳng

Thạc sĩ:  Nguyễn Hoàng Linh
Điện thoại: 0974.754.666
Email: cloudy.mba@gmail.com

3.2 Quản lý điểm Khóa 8 hệ cao đẳng

        Thạc sĩ:  Lục Văn Sơn
Điện thoại: 0989.946.999     
Email: business.son@gmail.com

3.3 Quản lý điểm Khóa 9 hệ cao đẳng  và Khóa 7 CĐLT

 CN:  Phạm Nguyệt Linh

        Điện thoại: 0914.765.767        
Email: nguyetlinh.ckt@gmail.com

3.4 Quản lý điểm Khóa 32, 33 hệ TCCN  và Khóa 6 CĐLT

CN:  Nguyễn Minh Hải
CN: Phạm Ngọc Huyền

         Điện thoại: 0978.557.199
         Email: daiduongxanh.ckt@gmail.com

C. MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÁN BỘ NHÂN VIÊN PHÒNG ĐÀO TẠO
 Hình 1: Cô Trương Minh Huệ (ngoài cùng bên phải) trưởng phòng Quản lý đào tạo cùng tập thể nữ công của phòng 
 
Hình 2: Thầy Lục Văn Sơn cùng các chuyên viên quản lý kết quả học tập của phòng Quản lý đào tạo
 
Hình 3: Cô Nguyễn Hoàng Linh và cô Phạm Nguyệt Linh duyên dáng bên cành hoa giấy
 
Hình 4: Thầy Phạm Anh Ngọc phó trưởng phòng Quản lý đào tạo và các chuyên viên nữ