06/09/2016

Lịch công tác lãnh đạo khoa Ngoại ngữ tuần I- tháng 9

KHOA NGOẠI NGỮ

LỊCH LÀM VIỆC

(Tuần từ: 05/9/2016 đến 11/9/2016)

Thứ - Ngày

Nguyễn Thị Minh Thu

Ghi chú

Thứ 2

Ngày 05/9/2016

Sáng

Chào cờ

Chiều

Làm công tác chuyên môn và quản lý

Thứ 3

Ngày 06/9/2016

Sáng

Làm công tác chuyên môn và quản lý

Chiều

Duyệt định mức năm học

Thứ 4

Ngày 07/9/2016

Sáng

Coi thi

Chiều

Coi thi

Thứ 5

Ngày 08/9/2016

Sáng

Coi thi

Chiều

Làm công tác chuyên môn và quản lý

Thứ 6

Ngày 09/9/2016

Sáng

Làm công tác chuyên môn và quản lý

Chiều

Làm công tác chuyên môn và quản lý

Thứ 7

Ngày 10/9/2016

Sáng

Nghỉ

Chiều

Nghỉ

Chủ nhật

Ngày 11/9/2016

Sáng

Nghỉ

Chiều

Nghỉ