Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp

Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành kinh doanh dịch vụ Bưu chính viễn thông

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Tên chương trình:               Quản trị kinh doanh Bưu chính Viễn thông

Trình độ đào tạo:                Trung cấp chuyên nghiệp

Loại hình đào tạo:              Chính quy

(Ban hành kèm theo Quyết định số          ngày    tháng    năm     của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế- Tài chính Thái Nguyên)

I. Mục tiêu đào tạo

1. Mục tiêu tổng quát:

Đào tạo công nhân Quản trị kinh doanh BCVT có kiến thức vững vàng về kinh doanh và quản trị kinh doanh Bưu chính Viễn thông. Sinh viên tốt nghiệp ra trường sẽ làm việc tại các doanh nghiệp BCVT trong nước và ngoài nước tại Việt Nam.

2. Mục tiêu cụ thể:

Đào tạo học sinh đạt chuẩn về kiến thức, kỹ năng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại cơ sở sản xuất. Bao gồm:

2.1. Về kiến thức:

1. Kiến thức cơ sở:

- Nhận biết được những nội dung cơ bản về công tác đảm bảo an toàn lao động trong khai thác dịch vụ Bưu chính Viễn thông;

- Hiểu và phân loại được phân cấp tuyến đường thư và mạng lưới bưu cục hiện nay; nhận biết được các dịch vụ Bưu chính viễn thông cốt lõi và dịch vụ giá trị gia tăng;

- Vận dụng được những kiến thức cơ bản về Marketing và Nghệ thuật bán hàng, chăm sóc khách hàng trong quá trình kinh doanh các dịch vụ;

2. Kiến thức chuyên ngành:

- Phân loại được các loại tem bưu chính, nhận biết được tem thật và tem giả lưu hành trên thị trường;

- Thể hiện được những kiến thức cơ bản về tổ chức mạng và dịch vụ bưu chính viễn thông trong việc sắp xếp, bố trí nơi làm việc;

- Tóm tắt được qui trinh khai thác các dịch vụ Bưu chính gồm: Qui trình khai thác dịch vụ Bưu chính chuyển phát; qui trình khai thác dịch vụ Tài chính Bưu chính; qui trình khai thác dịch vụ Phát hành Báo chí.

- Trình bày được qui trình kiểm soát các dịch vụ: Bưu chính chuyển phát; tài chính Bưu chính; phát hành báo chí và qui trình giải quyết khiếu tố, khiếu nại trong quá trình khai thác dịch vụ;

- Hiểu và vận dụng được những kiến thức cơ bản về thương mại điện tử Bưu chính trong quá trình kinh doanh các dịch vụ Bưu chính hiện nay;

2.2. Về kỹ năng:

1. Kỹ năng cứng:

- Thực hiện thành thạo các qui trình nhận gửi, phát – trả các dịch vụ: Bưu chính chuyển phát, Phát hành báo chí và Tài chính bưu chính;

- Thành thạo trong các công việc: tính toán cước phí các dịch vụ Bưu chính chuyển phát; chuyển tiền, điện hoa, quà tặng; lãi suất tiền gửi tiết kiệm Bưu điện; giá báo chí theo từng thời hạn đặt mua khác nhau;

- Thành thạo trong việc kiểm tra, kiểm soát công  việc tại các khâu, xử lý tốt những sai sót trong quá trình khai thác các dịch vụ;

- Vận hành và xử lý tốt các phần mềm khai thác dịch vụ;

- Sử dụng thành thạo tiếng anh trong giao tiếp và các thuật ngữ chuyên ngành BCVT;

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm dịch vụ trong kinh doanh BCVT.

2. Kỹ năng mềm:

- Phát triển được các kỹ năng giao tiếp, bán hàng và chăm sóc khách hàng trong quá trình cung ứng các dịch vụ;

- Vận dụng được kiến thức Marketing  trong việc giới thiệu, tư vấn, gợi mở nhu cầu của khách hàng và bán các sản phẩm dịch vụ Bưu chính, Viễn thông;

- Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả; có khả năng thuyết trình trước đám đông; có kỹ năng đàm phán, thương lượng và kết thúc giao dịch bán hàng;

- Có kỹ năng quản lý nhóm, tổ, đội, đưa ra được các giải pháp phù hợp để xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình bán hàng.

2.3. Về thái độ:

- Có phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, biết vận dụng chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước vào tình hình công tác cụ thể;

3.  Thời gian đào tạo:            25 tháng

4. Khối lượng kiến thức toàn khóa học

Tổng số khối lượng kiến thức toàn khóa học: 68 tín chỉ tương đương với 1470 tiết (615 tiết LT và 855 tiết thực hành), trong đó:

            - Kiến thức chung:   17 tín chỉ với tổng số 375 tiết  (135 LT, 240TH)

            - Kiến thức cơ sở ngành:     9 tín chỉ với tổng số  165 tiết (105LT; 60TH)

            - Kiến thức chuyên ngành: 42 tín chỉ với tổng số 930 tiết (375LT; 555TH)

            - Thực tập tốt nghiệp, báo cáo thực tập và thi tốt nghiệp: 5 tín chỉ với tổng số 225 tiết

5. Đối tượng tuyển sinh:    Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

6. Thang điểm

Theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

7. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

- Sinh viên được đào tạo theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Kết thúc khóa học sinh viên được công nhận tốt nghiệp khi hội đủ các tiêu chuẩn theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

8. Nội dung chương trình

TT

Học phần

Thời gian đào tạo

Ghi chú

Số tín chỉ

Tổng số giờ

Lý thuyết

Thực hành

I. Học phần chung

17

375

135

240

 

1

Giáo dục quốc phòng*

3

75

15

60

 

2

Giáo dục thể chất*

2

60

 

60

 

3

Chính trị

3

60

30

30

 

4

Pháp luật

2

30

30

 

 

5

Tin học đại cương

2

45

15

30

 

6

Tin học văn phòng

2

45

15

30

 

7

Tiếng anh học phần 1

3

60

30

30

 

II. Học phần  cơ sở ngành

9

165

105

60

 

1

An toàn lao động

2

30

30

 

 

2

Marketing dịch vụ

2

45

15

30

 

3

Mạng và các dịch vụ Bưu chính viễn thông

2

30

30

 

 

4

Nghệ thuật giao tiếp, bán hàng &CSKH Bưu chính viễn thông

3

60

30

30

 

III. Học phần chuyên ngành

42

930

375

555

 

1

Kinh doanh tem bưu chính

2

30

30

 

 

2

Qui trình nhận gửi- phát trả các dịch vụ Bưu chính chuyển phát

4

90

30

60

 

3

Qui trình khai thác bưu gửi và giao nhận-vận chuyển đường thư

3

60

30

30

 

4

Qui trình khai thác dịch vụ chuyển tiền, điện hoa, quà tặng

3

60

30

30

 

5

Qui trình khai thác dịch vụ tiết kiệm bưu điện

4

75

45

30

 

6

Qui trình khai thác các dịch vụ tài chính, thu hộ, chi hộ

2

45

15

30

 

7

Thể lệ qui trình khai thác dịch vụ Phát hành báo chí

3

75

15

60

 

8

Qui trình khai thác các phần mềm dịch vụ BCVT

3

60

30

30

 

9

Quản lý chất lượng và kiểm soát các dịch vụ Bưu chính chuyển phát

3

60

30

30

 

10

Kiểm soát các dịch vụ Tài chính Bưu chính

3

60

30

30

 

11

Kiểm soát dịch vụ Phát hành báo chí

2

45

15

30

 

12

Tiếng anh chuyên ngành

3

60

30

30

 

13

Kinh doanh Bưu chính thương mại điện tử

2

30

30

 

 

14

Tổ chức sản xuất Bưu chính Viễn thông

2

45

15

30

 

15

Thực hành tổng hợp

3

135

 

135

 

Tổng

68

1470

615

855

 

Thực tập tốt nghiệp 

5

225

 

225

 

Tổng cộng

73

1695

615

1080

 

9. Phân bổ thời gian và chương trình đào tạo

Học kì

Chương trình đào tạo

Số tín chỉ

Tổng số tiết

Lý thuyết

Thực hành

Ghi chú

I

1. Giáo dục quốc phòng*

3

75

15

60

2. Giáo dục thể chất*

2

60

 

60

3. Chính trị

3

60

30

30

4. Giáo dục pháp luật

2

30

30

 

5. Tin học đại cương

2

45

15

30

6. Tin học văn phòng

2

45

15

30

7. Tiếng anh học phần 1

3

60

30

30

Cộng

17

375

135

240

II

1. An toàn lao động

2

30

30

 

2. Marketing dịch vụ

2

45

15

30

3. Mạng và các dịch vụ Bưu chính viễn thông

2

30

30

 

4. Nghệ thuật giao tiếp, bán hàng &CSKH Bưu chính viễn thông

3

60

30

30

5. Kinh doanh tem bưu chính

2

30

30

 

6. Qui trình nhận gửi- phát trả các dịch vụ Bưu chính chuyển phát

4

90

30

60

7. Qui trình khai thác bưu gửi và giao nhận-vận chuyển đường thư

3

60

30

30

Cộng

18

345

195

150

III

1. Qui trình khai thác dịch vụ chuyển tiền, điện hoa, quà tặng

3

60

30

30

2. Qui trình khai thác dịch vụ tiết kiệm bưu điện

4

75

45

30

3. Qui trình khai thác các dịch vụ tài chính, thu hộ, chi hộ

2

45

15

30

4. Thể lệ qui trình khai thác dịch vụ Phát hành báo chí

3

75

15

60

5. Qui trình khai thác các phần mềm dịch vụ BCVT

3

60

30

30

6. Quản lý chất lượng và kiểm soát các dịch vụ Bưu chính chuyển phát

3

60

30

30

Cộng

18

375

165

210

IV

1. Kiểm soát các dịch vụ Tài chính Bưu chính

3

60

30

30

2. Kiểm soát dịch vụ Phát hành báo chí

2

45

15

30

3. Tiếng anh chuyên ngành

3

60

30

30

4. Kinh doanh Bưu chính thương mại điện tử

2

30

30

 

5. Tổ chức sản xuất Bưu chính Viễn thông

2

45

15

30

6. Thực hành tổng hợp

3

135

 

135

Cộng

15

375

120

255

Thực tập tốt nghiệp

5

225

225

Tổng cộng

20

600

120

580

KHOA NGHIỆP VỤ BƯU CHÍNH