Công khai cam kế chất lượng giáo dục ngành Hệ thống thông tin quản lý - Hệ Cao đẳng

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể: Đảm nhận công việc tại phòng kinh doanh, bộ phận kế hoạch hóa, quản lý và xử lý thông tin ở các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức kinh tế khác trong và ngoài nước, đáp ứng tốt nhu cầu về nguồn lao động biết sử dụng CNTT trong quản lý kinh tế mà xã hội đang cần.


Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể: Đảm nhận công việc tại phòng kinh doanh, bộ phận kế hoạch hóa, quản lý và xử lý thông tin ở các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức kinh tế khác trong và ngoài nước, đáp ứng tốt nhu cầu về nguồn lao động biết sử dụng CNTT trong quản lý kinh tế mà xã hội đang cần.

Bấm vào đây để xem chi tiết