Công khai cam kế chất lượng giáo dục ngành Pháp luật - Hệ Trung cấp

Đào tạo học sinh ra trường có thể làm việc tại các vị trí như: Cán bộ tư pháp của xã, phường, thị trấn, cơ quan thi hành án, cơ quan thanh tra, bộ phận pháp chế trong các cơ quan, tổ chức, nhân viên văn phòng của cơ quan Nhà nước. - Nhân viên tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý tại các trung tâm cung cấp dịch vụ pháp lý (văn phòng luật sư, công ty luật, văn phòng công chứng, trung tâm trọng tài…), nhân viên văn phòng, nhân viên pháp chế, cán bộ tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội.


Đào tạo học sinh ra trường có thể làm việc tại các vị trí như:
- Cán bộ tư pháp của xã, phường, thị trấn, cơ quan thi hành án, cơ quan thanh tra, bộ phận pháp chế trong các cơ quan, tổ chức, nhân viên văn phòng của cơ quan Nhà nước.
- Nhân viên tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý tại các trung tâm cung cấp dịch vụ pháp lý (văn phòng luật sư, công ty luật, văn phòng công chứng, trung tâm trọng tài…).
 - Nhân viên văn phòng, nhân viên pháp chế, cán bộ tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội.