Công khai cam kế chất lượng giáo dục ngành Tài chính công - Hệ Cao đẳng

Sinh viên ra trường có thể đảm nhận được những công việc chuyên môn như lập kế hoạch tài chính, quản lý tài chính ở các cơ quan tài chính địa phương, Kho bạc Nhà nước, các cơ quan quản lý Nhà nước, Kiểm toán nhà nước, các đơn vị sự nghiệp từ Trung ương đến địa phương. Đảm nhận được vai trò chuyên viên phân tích và hoạch định tài chính ở các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các công ty tài chính, các tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước.


Sinh viên ra trường có thể đảm nhận được những công việc chuyên môn như lập kế hoạch tài chính, quản lý tài chính ở các cơ quan tài chính địa phương, Kho bạc Nhà nước, các cơ quan quản lý Nhà nước, Kiểm toán nhà nước, các đơn vị sự nghiệp từ Trung ương đến địa phương. Đảm nhận được vai trò chuyên viên phân tích và hoạch định tài chính ở các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các công ty tài chính, các tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước. 


Bấm vào đây để xem chi tiết