Công khai cam kế chất lượng giáo dục ngành Tài chính - Hệ Trung cấp

Đào tạo sinh viên ra trường đảm nhận được những công việc chuyên môn như thủ quỹ, giao dịch viên tại các ngân hàng, chuyên viên quan hệ khách hàng, chuyên viên thẩm định giá, nhân viên phòng marketing ngân hàng, nhân viên phòng kinh doanh ngoại tệ, nhân viên môi giới chứng khoán, ở các ngân hàng, các công ty tài chính.

Đào tạo sinh viên ra trường đảm nhận được những công việc chuyên môn như thủ quỹ, giao dịch viên tại các ngân hàng, chuyên viên quan hệ khách hàng, chuyên viên thẩm định giá, nhân viên phòng marketing ngân hàng, nhân viên phòng kinh doanh ngoại tệ, nhân viên môi giới chứng khoán, ở các ngân hàng, các công ty tài chính.

Bấm vào đây để xem chi tiết