Công khai tình hình tài chính

Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái nguyên là đơn vị hành chính sự nghiệp hoạt động bằng nguồn kinh phí Nhà nước cấp và nguồn thu học phí, lệ phí(Chi tiết tham khảo tại biểu 24)…Trong quá trình hoạt động, trường chịu sự quản lý của Đảng và Nhà nước phải có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh luật Ngân sách Nhà nước, các tiêu chuẩn định mức, các quy định về kế toán hành chính sự nghiệp hiện hành do Nhà nước ban hành.


BÁO CÁO BA CÔNG KHAI

Phần 3: CÔNG KHAI TÀI CHÍNH

3.1.Mô tả thực trạng

Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái nguyên là đơn vị hành chính sự nghiệp hoạt động bằng nguồn kinh phí Nhà nước cấp và nguồn thu học phí, lệ phíChi tiết tham khảo tại biểu 24…Trong quá trình hoạt động, trường chịu sự quản lý của Đảng và Nhà nước phải có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh luật Ngân sách Nhà nước, các tiêu chuẩn định mức, các quy định về kế toán hành chính sự nghiệp hiện hành do Nhà nước ban hành. Chính vì vậy, công việc của kế toán trong đơn vị sự nghiệp có thu là phải tổ chức hệ thống thông tin bằng số liệu để quản lý và kiểm soát nguồn kinh phí, tình hình sử dụng quyết toán kinh phí, tình hình quản lý và sử dụng các loại vật tư tài sản công, tình hình chấp hành dự toán thu chi , thực hiện các tiêu chuẩn định mức của Nhà nước ở đơn vị.

3.2. Những điểm mạnh, những điểm tồn tại

3.2.1. Những điểm mạnh

Trường đã sử dụng phần mềm kế toán khá hoàn chỉnh và rất hợp lý, phù hợp với công tác kế toán đơn vị.

 Bộ phận kế toán đã phản ánh chính xác , kịp thời về mọi hoạt động kinh tế phát sinh đơn vị mình, kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu chi, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính, tình hình chấp hành thu nộp ngân sách,

Chế độ sổ kế toán được thực hiện theo đúng quy định hiện hành

Số liệu phản ánh trên sổ kế toán đầy đủ, kịp thời, liên tục, chính xác , trung thực.

3.2.2. Những điểm tồn tại

Việc giải quyết các chứng từ thanh toán vẫn chưa mang tính kịp thời vì các  bộ chứng từ thanh toán chưa đầy đủ các nội dung theo quy định.

 Các phần hành kế toán do các kế toán viên đảm nhiệm chưa hoàn thành xuất sắc, vẫn còn nhiều vướng mắc trong thủ tục thanh toán.

Kế toán kho, kế toán tài sản chưa theo dõi sát tài sản phát sinh từng đơn vị…do 1 kế toán đảm nhận nhiều công việc, cách phân bố công việc chưa đồng đều.

Quá trình thu học phí vẫn còn nhiều bất cập, chưa thực sự phù hợp

3.3. Kế hoạch cải tiến chất lượng

Phân bố sắp xếp lại hợp lý từng kế toán viên đảm nhiệm phần hành công việc của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

          Ban hành quy trình về thủ tục và thời gian nhận chứng từ, thủ tục thanh toán chứng từ

          Tiến hành thu học phí qua thẻ ATM , giảm thiểu việc người học phải trực tiếp gặp cán bộ tài chính nộp học phí.