Đề cương học tập TACDHP2- Luật

ĐỀ CƯƠNG HỌC TẬP HỌC PHẦN

Môn Tiếng Anh - Học phần: II              

Chuyên ngành đào tạo: Dịch vụ pháp lý (Hệ cao đẳng chính quy)   Số tín chỉ: 3

A. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY (Năm học 2015 -2016)

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC VỊ

CHỨC DANH

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nguyễn Thị Minh Thu

Nguyễn Thanh Bình

Dương Thị Hoa Lư

Hà Lê Mai

Vương Thu Huyền

Lê Thị Xuân

Bùi Ngọc Mai

Nguyễn Thị Huyền Phương

Lưu Thị Hương

Phạm Chí Cường

Tiến sỹ

Thạc sỹ

Tiến sỹ

Thạc sỹ

Thạc sỹ

Thạc sỹ

Cử nhân

Cử nhân

Tiến sỹ

Tiến sỹ

Trưởng  khoa NN

Giảng viên

Giảng viên

Giảng viên

Giảng viên

Giảng viên

Giảng viên

Giảng viên

Phó phòng NCKH

Phó hiệu trưởng

0915972275

0977040234

0915200883

0984602639

0919116883

0986881883

01649613438

0987875126

0987944162

0912700432

nguyenthiminhthu.ckt@gmail.com

hoangbinh_tn@yahoo.com.vn

duonghalu@gmail.com

lemaiha@yahoo.com.vn

baonhitn@gmail.com

lethixuan.kttc@gmail.com

buimai88.pt@gmail.com

huyenphuongtn@gmail.com

luuhuong2611.ckt@gmail.com

phamchicuong.ckt@gmail.com

B. CÁC THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

1.      Thời lượng và phân bổ thời gian học:

- Tổng số giờ học phần: 150    Trong đó:

+ Lý thuyết trên lớp                                                                                           : 30 giờ

+ Bài tập / Thảo luận trên lớp                                                                              : 27 giờ

+ Kiểm tra đánh giá                                                                                            : 3 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu                                                                                     : 90 giờ

+ Tư vấn                                                                                                             : 5 giờ

2. Điều kiện tiên quyết: Đạt yêu cầu bài kiểm tra chất lượng đầu vào môn Tiếng Anh đầu khóa học (từ 5 điểm trở lên)

3. Mục tiêu chung của học phần

3.1. Về kiến thức

Sau khi hoàn thành tốt học phần này sinh viên:

-  Nâng cao được vốn thuật ngữ cũng như kiến thức chung về các lĩnh vực Pháp lý bằng tiếng Anh một cách cơ bản nhất.

-  Nắm được một cấu trúc ngữ pháp cơ bản thường gặp trong Tiếng Anh.

3.2. Về kỹ năng

Rèn luyện tốt các kỹ năng chính trong yêu cầu học tiếng :

-  Nghe hiểu nội dung chính các đoạn hội thoại hoặc độc thoại ngắn (khoảng 130-150 từ), đơn giản trong phạm vi các chủ điểm, chủ đề cũng như­ các hiện tượng ngôn ngữ được quy định trong chương trình.

-  Nói được những câu giao tiếp đơn giản hàng ngày liên quan đến các chủ điểm và nội dung ngôn ngữ đã học trong chương trình.

-  Đọc hiểu nội dung chính các văn bản đơn giản trên cơ sở các chủ điểm và ngữ liệu đã học có kết hợp với suy luận và tra cứu từ điển.

- Viết có hướng dẫn đoạn văn liên quan đến các chủ đề và nội dung ngôn ngữ trong chương trình.

3.3. Về thái độ

-  Yêu thích môn học.

-  Cố gắng rèn luyện các kỹ năng của môn học.

-  Nhận thức được giá trị và tầm quan trọng của môn học.

-  Hình thành thói quen vận dụng lý thuyết vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn

4. Mô tả các nội dung học phần

 Học phần này bao gồm 6 bài, từ bài 6 đến bài 12.  Học phần này giới thiệu cho sinh viên các kiến thức ngôn ngữ và kỹ năng sử dụng tiếng Anh về chuyên ngành pháp lý như: các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, chống đối xã hội, tai nạn giao thông, ma túy,  rượu, buôn bán người …theo các phần nghe, nói, đọc, viết dựa trên nội dung các vấn đề phù hợp với nhu cầu công việc và gắn liền với thực tiễn. Sinh viên có thể vận dụng sử dụng những thuật ngữ cũng như kiến thức chung về lĩnh vực pháp lý bằng tiếng Anh một cách cơ bản nhất.

5. Phân bổ thời lượng và nội dung chi tiết của chương trình học phần

5.1. Phân bố thời lượng

Tuần

Nội dung

Số kịch bản

Số giờ lý thuyết

Số giờ bài tập

Số giờ kiểm tra

Số giờ SV tự học

0

SV nhận tài liệu hướng dẫn học tập.

 

 

 

 

 

1

Unit 7

2

2

2

 

6

2

Unit 7

2

2

2

 

6

3

Unit 8

2

2

2

 

6

4

Unit 8

2

2

2

 

6

5

Unit 8

Revision & In – class test 1

2

2

1

1

6

6

Unit 9

2

2

2

 

6

7

Unit 9

2

2

2

 

6

8

Unit 10

2

2

2

 

6

9

Unit 10

2

2

2

 

6

10

Revision & Assigning tasks for groups

Unit 11

2

2

2

 

6

11

Unit 11

2

2

2

 

6

12

Unit 11

2

2

2

 

6

13

Group presentation

Unit 12

2

2

1

1

6

14

Unit 12

2

2

2

 

6

15

Unit 12

In-class test 2

2

2

1

1

6

16

GV tư vấn, hệ thống, giải đáp những thắc mắc của sinh viên và hướng dẫn ôn tập.

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

30

30

27

3

90

 

5. 2. Nội dung chi tiết học phần

UNIT 7: CIVIL DISORDER

Alpha: Civil disorder

*Reading

Task 1. Read the text about civil  disorder. Use a dictionary to help you. Answer the quetions.

*Vocabulary

Task 2. Read the text and look at the pictures. Label the images of the equipment. Use this words.

*Reading

Task 3. Read the extracts from a discussion about modern protective equipment on a UK law enforcers’ blog. Answer the questions.

Task 4. Read the extracts from a discussion about modern protective equipment on a UK law enforcers’ blog. Who do you agree with?

* Speaking

Task 5. Work in pairs. Discuss the questions

*Listening

Task 6. Listen to three short reports about different types of civil disturbance and answer the questions.

 

Bravo: Operations

 

*Speaking                                           

Task 1. Work in pairs. What common reasons can you think of for student protests and demonstrations?

 * Reading

Task 2. Read what happened next and answer the questions.

 Grammar

Task 3.  Make past passive sentences. Start your sentences with the words in italics.

 *Listening

Tast 4.Quickly read the descriptions of riot control techniques. Match them with the pictures. Then give each text on of the titles in the box.

Task 5. Listen and complete the descriptions.

Charlie: Under arrest

*Speaking

Task 1. Label the picture. Use these words. Then put the stages of an arrest in order.

Task 2. Work in pairs. Practise reading out the warning. Do you have a similar warning in your country

*Listening

Task 3. Listen and completethe instructions. Check your answers to task 2. Then work in groups and practise giving and following the instructions.

Task 4. Listen to the ‘Miranda warning’ which police officers in the US use when they make arrests. Complete it with these words.

* Vocabulary

Task 5. Complete the word map with the expression for giving orders below. Listen, repeat and check your answers.

*Listening

 

Task 6. Listen to extracts from three incidents and answer the questions.

Delta: The big match

 Reading and listening

Task 1. You are going to read and listen to a text about violence at football matches. Answer the questions.

Task 2. Now listen and read the text, then complete the sentences about law enforcement at football matches.

* Speaking

Task 3. Work in pairs. Quickly read the three texts.

* Reading

Task 4. Read the text again and answer the questions

 *Listening

Task 5. Listen to four extracts relating to the incidents describes in task 4. Underline the text each extract relates to.

Task 6. You are goint to read a report about the strategy for policing a football match. Work in groups of three. Stuent A turn to File 20a on page 112. Stuent B turn to File 20b on page 107. Stuent C turn to File 20c on page 110.

UNIT 8: AT THE POLICE STATION

Alpha: The police station

*Vocabulary

Task 1. Label the different places in a police station. Use these words.

Task 2. Match the description with the place from task 2. Write the correct latter (a – j).

*Speaking

Task 3. Work in pairs.

*Listening

Task 4. Listen to six people who work in a police station describing their jobs. Write the correct job title for each person. Use these words.

Task 5. Now listen again and complete the descriptions

Grammar: Gerund (-ing form)

Task 6. Complete the sentences. Use these phrases. Use the gerund / -ing form of the verb where appropriate.

 

Bravo: The custody suite

*Speaking

Task 1. Work in pairs. In your country, what special processes are there when you take into custody detainees who are a) under 18, b) considered at risk, c) female?

* Listening

Task 2. Check the meaning of the words in the box. Listen to the conversation between a detainee and an officer at a police station. Are the sentences true (T) or false (F), or is there no mention (NM)?

*Reading

Task 3. Read the text and answer the questions at the top of the next page.

Task 4. Complete the sentences with the past simple or past passive form of the verbs.

* Vocabulary

Task 5. Match the parts of a custody suite with the descriptions.

Task 6. Listen to a custody sergeant talking about booking in a suspect. Find these things.

 Charlie: Identity Procedures

*Speaking

Task 1. Work in pairs. What is procedue shown in the picture? Have you ever used it? Which of the processes below do you use to identify suspects? What are the advantages and disadvantages of each one?

* Reading

Task 2. Complete the text about fingerprinting methods. Use the words given.

* Listening

Task 3. Listen and label the picture in the margin. Use these words.

Task 4. Listen to a fingerprint officer taking prints. Identify the part of the hand she is talking about and tick the correct box.

Task 5. Read the text about identity parades. Answer the questions.

Grammar:  have to / be allowed to

Task 6. Make true sentences, first about the UK (if you know this information) and then about your country. Use have to / don’t have to and be allowed to / not be allowed to.

Task 7. Listen to a conversation at a police station between a witness and an officer from the identification suite. Underline the correct answer.

Delta: Investigative interviewing

Task 1. What advice or training have you ha about how to interview suspects? tell your partner.

* Listening

Task 2. Listen to the first part of the introduction to a course on investigative interviewing. Put the instructions in the correct order.

Task 3. Listen to the second part of the course introduction. Are the sentences true (T) or false (F)?

Task 4. Read and complete the text about the PEACE model for interviews. Use these words.

Task 5. Listen to an extract from an interview between an interviewing officer and an murder suspect. Answer the questions.

*Reading

Task 6. You are going to read a text about truth and lies. Read the text quickly and try to complete the word-building table. All the missing words are in the text in bold.

*Speaking

Task 7. Read the text again and answer the question.

TASK 8. Work in pairs. Student A look at this text about unusual driving laws. Student B turns to File 8 on page 102. Ask questions to complete your text.

Revision Unit 7 & 8

In-class test 1

UNIT 9: CRIME SCENE INVESTIGATION

Alpha: At the scene

*Speaking

Task 1. Work in pairs. Do you work with a specialized Scene of Crime Department? What usually happens at a crime scene? What processes do you follow?

*Vocabulary

Task 2. Label the pictures. Use these words.

*Listening

Task 3. Joshua Finkelstein is a CSI officer in Colorado in the US. You are going to hear him talking about his job. Before you listen, put these stages of a crime scene investigation in order.

Task 4. Listen again. Answer the questions.

Task 5. Match the verbs in A with the nouns in B.

Grammar

Task 6. read the Grammar box. Then complete the crime scene processes with the present passive form of these verbs.

Bravo: Identifications

Task 1. Work in pairs. How much do you know about DNA and its use in forensics? Can you think of examples where you have used DNA evidence to successfully convict an offender?

*Speaking

Task 2. Work in pairs. You are going to hear a short talk about DNA. before you listen, try to complete these sentences.

*Listening

Task 3. Listen and check your answers. Did you say the same things? Listen again. Which famous cases where DNA forensic identification techniques were used are mentioned?

Task 4. Listen and match the descriptions with the correct E-fit pictures. Use the vocabulary in the table to help you.

*Vocabulary

Task 5. Listen to the descriptions again. Label the E-fit pictures. Use these words.

Task 6. Complete the text about the EFITTM  system. Use these words.

Charlie: Building a case

*Speaking 

Task 1. Work in pairs.

*Listening

Task 2. You are going to hear . Joshua Finkelstein again, talking about recent improvements and developments in DNA analysis. Before you listen, check the meaning of these words.

Task 3. Listen again and answer the question.

*Reading

Task 4. Read this introuction to a homicide case in Louisiana, in the US.

Task 5. Now work in pairs. Look at the information below. What d you think happened next?

Task 6. Listen to the development of the case. Were your predictions right? Answer the questions.

Delta: Most wanted

* Speaking

Task 1. What did you know about psychological profiling? Have you ever used psychological profiling in your job? Do you think it is a useful technique? Discuss with a partner.

Task 2. ‘Jack the Ripper’ was a serial killer in London in the nineteenth century. Look at the two images of him and answer the questions.

* Listening

Task 3. Listen to a historian talk about Jack the Ripper and answer the questions.

 *Reading

Task 4. Now read the modern psychological profile and complete the profile notes.

 *Vocabulary

Task 5. Read the text again. It is important to use the correct verbs to help you distinguish facts from deas. Cross out the verb that can’t be used in each sentence.

Task 6. Work in pairs. Do the vocabulary revision quiz.

 

UNIT 10: CRIMINAL JUSTICE

Alpha: Crime and punishment

* Reading

Task 1. Read the headlines and complete them with the correct penalties.

* Listening

Task 2. Try to complete the text about prison sentences in England and Wales. Use these words. Then listen and check.

*Reading

*Task 3. Read the text about community payback and answer the questions.

Grammar FUTURE PASSIVE

 *Speaking

Task 4. Work in pairs. Look at the profiles. In your opinion, what will or might happen to these offenders (charge and penalty) under a) the system in England and Wales? b) the system in your country?

Bravo: Legal system

*Speaking

Task 1. Work in pairs.

*Reading

Task 2. Read the article about different legal systems and look at the map. Answer the questions.

* Listening

Task 3. You are going to hear a summary of the criminal justice process in England and Wales. Before you listen, read the chart and complete as much as you can. Use these words.

Task 4. Listen again and answer the questions.

 *Speaking

Task 5. Work in pairs. Using the chart in task 3 as a model, draw a chart of the criminal justice process in your country from arrest to sentencing of an offender. Explain the system to your partner. Your partner has to write a short account of the system.

Charlie: In court

*Listening

Task 1. Listen and read the description of a Crown Court. How does it compare to a court in your country? Discuss with a partner.

Task 2. Listen and read the text again. Label the picture. Use these words.

Task 3. Listen to the exchange between a witness and defence counsel. Are the sentences true (T), false (F), or is there no mentions (NM)?

 GRAMMAR: Tag question

Task 4. Write the question tags.

Task 5. When you use a tag question to confirm something you already think is true, the information of your voice goes down. When you are not sure about something, the intonation of your voice goes up. Listen to these examples.

Task 6. Now listen again to the question tags in task 5. As you listen, mark whether the information goes up or down. Listen again and repeat

Delta: Extradition

* Speaking

Task 1. Discuss the question in pairs.

*Reading

Task 2. Quickly read the text about INTERPOL notices and find these things.

Task 3. Read the text again. Find the words or phrases in bold that match these meanings.

* Listening

Task 4. Listen to an officer form INTERPOL talking about the system of international notices. Answer the questions.

Task 5. Work in pairs. You are going to hear an accourt of one of Britain’s biggest robberies. Before you listen, check the meaning of these words. What do you think happened? Make your own story and compare with your partner.

Task 6. Listen again. Are the sentences ture (T), false (F), or is there no mention (NM)?

Task 7. Now complete the text about Ronnie Biggs, one of the robbers who escaped. Use these prepositions.

  Revision Unit 9 & 10

 

UNIT 11: ORGANIZED CRIME

Alpha: The mod

*Speaking

Task 1. Work in pairs. Answer the questions.

 *Reading

Task 2. Read the definition of organized crime. Find three ways in which organized crime groups are like legitimate businesses.

*Vocabulary

Task 3. Complete the word-building table. You can find all the words in the text.

* Listening

Task 4. Listen and match the crimes with the criminals. Write the name of the crime in the correct space.

Task 5. Listen again and complete the details of the crimes in task 4. Check your answers in the audioscript on page 125.

Task 6. Work in pairs. Student A turn to File 25 on page 110, Student B turn to File 26 on page 112. You each a profile of an organized crime group. Use the prompts below to ask each other questions to find out as much information as possible. Then write a profile of the group.

Bravo: Human trafficking

* Listening

Task 1. Listen to what happene to these people. Match the speakers with the photos.

Task 2. Listen again. Write the nam of the speaker(s) / who:

*Speaking

Task 3. Work in pairs. What are the main causes of human trafficking?

Task 4. Make sentences related to human trafficking. Use the prompts and put each verb into the correct form, active or passive. Don’t forget to add any necessary prepositions and conjunctions, e.g. to, of, and, in, etc.

Task 5. Victims of human trafficking are often afraid of law enforcers. Whta kind of things could you say to reassure such victims? Match the sentence halves.

*Reading

Task 6. Read the text about the mindset of human trafficking victims. Make a list of reasons why victims of human trafficking might not want to co-operate with law enforcers.

Task 7. Match these sentences with the phrase or sentence in bold in the text which has the same meaning.

Grammar: Have you ever...?

* Speaking

Task 8. Work in pairs. Read through the Grammar box. Student A turn to File 27 on page 109. Student B turn to File 28 on page 113. Interview the victim of human trafficking. Use Have you ever...? questions with the present perfect tense for general information, then use the past tense to talk about specific events.

Charlie: Surveillance

 *Speaking

Task 1. Work in pairs. Read the text and discuss the questions.

*Vocabulary

Task 2. Write the opposites of the phrases in A. Use these words to help you.

Task 3. Complete the sentences so they are true fot your country. Use as many words as you can from task 2.

*Listening

Task 3. Now listen to Kurt Meyer and check your definitions for task 4. Which two types of surveillance does he mention? Which does he prefer, and why?

Task 4. Listen again and complete the sentences. Use these words.

Task 5. Now listen and identify the three types of electronic surveillance Meyer talks about. Which one does the civil liberties groups not like, and why?

Task 6. Listen again and complete the sentences.

Delta: The psychology of organized crime

*Listening

Task 1. What do you know about the Russian Mafia? Enchange ideas with a partner. Then listen and answer the questions.

 *Reading

Task 2. In 1992, the journalist an historian Simon Sebag Montefiore interviewed ‘Misha’, a Russian Mafia hit man. Read about how the interview was set up and answer the questions.

Task 3. Read about Misha’s arrival at the meeting. Answer the questions.

Task 4. Read the begginning of the interview and answer the questions.

* Listening

Task 5. Now listen to the final part of the interview (a re-recorded version). Write questions to go with these answers?

*Writing

Task 6. Write a short ptofile of Misha. Include all that you know about his family, background, personality an motivations.

UNIT 12: INTERNATIONAL CO-OPERATION

Alpha: Transnational crime and law enforcement

*Speaking

Task 1. Work in pairs. Match the words from the quotation with the meanings.

 *Listening

Task 2. Listen to criminologist, Dr Femi Okobi, talking about transnational crime and how to combat it. Answer the questions.

* Reading

Task 3. Complete the text about INTERPOL. Use these dates and numbers. Then listen and check your answers.

Task 4. Now read the text about INTERPOL initiatives. Find an initiative which:

Task 5. Read the text again. Find TWO synonyms (words or phrases with a similar meaning) from the words in bold for each of these words.

*Speaking

Task 6. Work in pairs. Which initiative do you think is the most interesting? Which would you like to be involved in? Why?

Bravo: Types of trasnational crime

*Reading

Task 1. Quickly ready the texts. Which text is mainly about:

Task 2. Read the text again. Complete each text by choosing the correct verb form.

Task 3. Find and underline these words in the texts. Then match them with the correct definitions below.

Task 4. Look at the texts again. Fin three examples of each these things.

Grammar: Present perfect: active and passive

Task 5. Complete the sentences. Use the present perfect active or passive form of the verbs in brackets.

Charlie: International counterparts

*Reading

Task 1. Do the email quiz and discuss your answers with a partner.

Task 2. Read the emails exchanged between the Botswana Police and INTERPOL. Write these subject lines in the correct emails.

Task 3. Find acronyms or abbreviations in the emails with these meanings.

Task 4. Match these phrases with a similar phrase in bold from the emails.

* Listening

Task 5. Listen to a voicemail message about Lefika Korkowe’s arrival in Johannesburg and complete the notes.

*Rwiting

Task 6. Now write an email to Sgt Smit, who is going to meet the Inspector at the airport and take him to his hotel.

* Listening

Task 7. Listen to a telephone conservation between Lefika Korkowe and Sgt Smit. Are the sentences true (T) or false (F)?

Task 8. Listen again. Write what the speaker says when:

In- class test 2

Delta: Intercultural compotence

*Speaking

Task 1. Discuss the questions in pairs.

 *Reading

Task 2. Read about CIVPOL. Complete the word-building table below with words from the text.

Task 3. Read what three law enforcement officers from different countries say about their experiences in CIVPOL international missions. Answer the questions.

*Listening

Task 4. Listen to a senior Romanian police officer talking about the intercultural issues on CIVPOL missions. Are the sentences true (T) or False (F)?

Task 5. Work in groups. Turn to File 29 on page 103.

 

6. Học liệu

[1] Charles Boyle & Ileana Chersan, English For Law Enforcement, MacMillan Publishers Limited 2009.

            [2] Betty Schrampfer Azar, Understanding and using English Grammar, Nhà xuất bản Hải Phòng.

[3] Raymond Murphy, Grammar in use, Cambridge University Press.

C. HÌNH THỨC VÀ LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HỌC PHẦN

* Tuần 0: (2 giờ - Công tác chuẩn bị)

Nội dung công việc

Địa điểm/

(Số giờ TC)

Người/ Đơn vị thực hiện

Nhiệm vụ của sinh viên

Ghi chú

Phát hành tài liệu

Thư viện/ 1 giờ

- Trung tâm Thông tin – Thư viện

- Cố vấn học tập thông báo cho BCS

BCS lớp nhắc cả lớp mang sách chuyên ngành Luật học tiếp từ bài 7 đến bài 12

 

Hướng dẫn nghiên cứu tài liệu (giáo trình, đề cương học tập, phiếu học tập số 1), phương pháp học tập và các kỹ năng học tập cần thiết

Giảng đường/ 1 giờ

Giảng viên phụ trách giảng dạy

Có mặt đầy đủ, nghe, ghi chép, nêu các thắc mắc về học phần

Hoàn thành phiếu học tập số 01

 

 

* Tuần 1 (4 giờ tín chỉ)

- 2 giờ tín chỉ đầu tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

Ghi chú

 

Lý thuyết và bài tập trên lớp

 

2 giờ

Giảng đường

UNIT 7: CIVIL DISORDER

Alpha: Civil disorder

*Reading

Task 1. Read the text about civil  disorder. Use a dictionary to help you. Answer the quetions.

*Vocabulary

Task 2. Read the text and look at the pictures. Label the images of the equipment. Use this words.

*Reading

Task 3. Read the extracts from a discussion about modern protective equipment on a UK law enforcers’ blog. Answer the questions.

Task 4. Read the extracts from a discussion about modern protective equipment on a UK law enforcers’ blog. Who do you agree with?

* Speaking

Task 5. Work in pairs. Discuss the questions

*Listening

Task 6. Listen to three short reports about different types of civil disturbance and answer the questions.

 

- Nộp phiếu học tập số 1

- Đọc tài liệu [1; tr.54 - 55]

- Vấn đề chính nghiên cứu trên lớp: Task 1, 2, 5

 

- Vấn đề sinh viên nghiên cứu trong giờ tự học, GV sẽ giải đáp trên lớp: Task 3,4,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 02

 

 

-  2 giờ tín chỉ cuối tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

Ghi chú

 

Lý thuyết và bài tập trên lớp

 

2 giờ

Giảng đường

UNIT 7: CIVIL DISORDER

Bravo: Operations

 

*Speaking                                           

Task 1. Work in pairs. What common reasons can you think of for student protests and demonstrations?

 * Reading

Task 2. Read what happened next and answer the questions.

 Grammar

Task 3.  Make past passive sentences. Start your sentences with the words in italics.

 *Listening

Tast 4.Quickly read the descriptions of riot control techniques. Match them with the pictures. Then give each text on of the titles in the box.

Task 5. Listen and complete the descriptions.

- Nộp phiếu học tập số 02

- Đọc tài liệu [1; tr.56 - 57]

- Vấn đề chính nghiên cứu trên lớp: Task 1,  3, 

- Vấn đề sinh viên nghiên cứu trong giờ tự học, GV sẽ giải đáp trên lớp: Task 2, 5

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 03

 

* Tuần 2 (4 giờ tín chỉ)

- 2 giờ tín chỉ đầu tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

 

Ghi chú

 

 

Lý thuyết và bài tập trên lớp

 

 

2 giờ

Giảng đường

UNIT 7: CIVIL DISORDER

Charlie: Under arrest

*Speaking

Task 1. Label the picture. Use these words. Then put the stages of an arrest in order.

Task 2. Work in pairs. Practise reading out the warning. Do you have a similar warning in your country

*Listening

Task 3. Listen and completethe instructions. Check your answers to task 2. Then work in groups and practise giving and following the instructions.

Task 4. Listen to the ‘Miranda warning’ which police officers in the US use when they make arrests. Complete it with these words.

* Vocabulary

Task 5. Complete the word map with the expression for giving orders below. Listen, repeat and check your answers.

*Listening

Task 6. Listen to extracts from three incidents and answer the questions.

- Nộp phiếu học tập số 03

- Đọc tài liệu [1; tr.58 -59]

 - Vấn đề chính nghiên cứu trên lớp: Task 1, 3, 4, 5

- Vấn đề sinh viên nghiên cứu trong giờ tự học, GV sẽ giải đáp trên lớp: Task 2, 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 04

 

 

- 2 giờ tín chỉ cuối tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

 

Ghi chú

 

Lý thuyết và bài tập trên lớp

 

2 giờ

Giảng đường

UNIT 7: CIVIL DISORDER

Delta: The big match

 Reading and listening

Task 1. You are going to read and listen to a text about violence at football matches. Answer the questions.

Task 2. Now listen and read the text, then complete the sentences about law enforcement at football matches.

* Speaking

Task 3. Work in pairs. Quickly read the three texts.

* Reading

Task 4. Read the text again and answer the questions

 *Listening

Task 5. Listen to four extracts relating to the incidents describes in task 4. Underline the text each extract relates to.

Task 6. You are goint to read a report about the strategy for policing a football match. Work in groups of three. Stuent A turn to File 20a on page 112. Stuent B turn to File 20b on page 107. Stuent C turn to File 20c on page 110.

- Nộp phiếu học tập số 04

- Đọc tài liệu [1; tr 60 -61]

- Vấn đề chính nghiên cứu trên lớp: Task 1, 2,  5

- Vấn đề sinh viên nghiên cứu trong giờ tự học, GV sẽ giải đáp trên lớp: Task 3,6

 

 

 

 

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 05

 

 

* Tuần 3 (4 giờ tín chỉ)

- 2 giờ tín chỉ đầu tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

 

Ghi chú

 

Lý thuyết và bài tập trên lớp

 

2 giờ

Giảng đường

UNIT 8: AT THE POLICE STATION

Alpha: The police station

*Vocabulary

Task 1. Label the different places in a police station. Use these words.

Task 2. Match the description with the place from task 2. Write the correct latter (a – j).

*Speaking

Task 3. Work in pairs.

*Listening

Task 4. Listen to six people who work in a police station describing their jobs. Write the correct job title for each person. Use these words.

Task 5. Now listen again and complete the descriptions

Grammar: Gerund (-ing form)

Task 6. Complete the sentences. Use these phrases. Use the gerund / -ing form of the verb where appropriate.

 

 

- Nộp phiếu học tập số 05

- Đọc tài liệu [1; tr.62- 63]

- Vấn đề chính nghiên cứu trên lớp: Task 1, 2, 3,4

- Vấn đề sinh viên nghiên cứu trong giờ tự học, GV sẽ giải đáp trên lớp: Task 4,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 06

 

 

- 2 giờ tín chỉ cuối tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

 

Ghi chú

 

Lý thuyết và bài tập trên lớp

 

2 giờ

Giảng đường

UNIT 8: AT THE POLICE STATION

Bravo: The custody suite

*Speaking

Task 1. Work in pairs. In your country, what special processes are there when you take into custody detainees who are a) under 18, b) considered at risk, c) female?

* Listening

Task 2. Check the meaning of the words in the box. Listen to the conversation between a detainee and an officer at a police station. Are the sentences true (T) or false (F), or is there no mention (NM)?

*Reading

Task 3. Read the text and answer the questions at the top of the next page.

Task 4. Complete the sentences with the past simple or past passive form of the verbs.

* Vocabulary

Task 5. Match the parts of a custody suite with the descriptions.

Task 6. Listen to a custody sergeant talking about booking in a suspect. Find these things.

- Nộp phiếu học tập số 06

- Đọc tài liệu [1; tr.64- 65]

- Vấn đề chính nghiên cứu trên lớp: Task 1, 2, 5

- Vấn đề sinh viên nghiên cứu trong giờ tự học, GV sẽ giải đáp trên lớp: Task 4,6

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 07

 

* Tuần 4 (4 giờ tín chỉ)

- 2 giờ tín chỉ đầu tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

 

Ghi chú

 

Lý thuyết và bài tập trên lớp

 

2 giờ

Giảng đường

UNIT 8: AT THE POLICE STATION

Charlie: Identity Procedures

*Speaking

Task 1. Work in pairs. What is procedue shown in the picture? Have you ever used it? Which of the processes below do you use to identify suspects? What are the advantages and disadvantages of each one?

* Reading

Task 2. Complete the text about fingerprinting methods. Use the words given.

* Listening

Task 3. Listen and label the picture in the margin. Use these words.

Task 4. Listen to a fingerprint officer taking prints. Identify the part of the hand she is talking about and tick the correct box.

Task 5. Read the text about identity parades. Answer the questions.

Grammar:  have to / be allowed to

Task 6. Make true sentences, first about the UK (if you know this information) and then about your country. Use have to / don’t have to and be allowed to / not be allowed to.

Task 7. Listen to a conversation at a police station between a witness and an officer from the identification suite. Underline the correct answer.

 

- Nộp phiếu học tập số 07

- Đọc tài liệu [1; tr.66 -67 ]

- Vấn đề chính nghiên cứu trên lớp: Task 2, 3, 4, 5, 7

- Vấn đề sinh viên nghiên cứu trong giờ tự học, GV sẽ giải đáp trên lớp: Task 1, 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 08

 

- 2 giờ tín chỉ cuối tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

 

Ghi chú

 

Lý thuyết và bài tập trên lớp

 

2 giờ

Giảng đường

UNIT 8: AT THE POLICE STATION

Delta: Investigative interviewing

Task 1. What advice or training  you have about how to interview suspects? tell your partner.

* Listening

Task 2. Listen to the first part of the introduction to a course on investigative interviewing. Put the instructions in the correct order.

Task 3. Listen to the second part of the course introduction. Are the sentences true (T) or false (F)?

Task 4. Read and complete the text about the PEACE model for interviews. Use these words.

Task 5. Listen to an extract from an interview between an interviewing officer and an murder suspect. Answer the questions.

 

 

- Nộp phiếu học tập số 08

- Đọc tài liệu [1; tr.68]

- Vấn đề chính nghiên cứu trên lớp: Task  3,4, 5

- Vấn đề sinh viên nghiên cứu trong giờ tự học, GV sẽ giải đáp trên lớp: Task 1, 2

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 09

 

 

* Tuần  5 (4 giờ tín chỉ)

- 2 giờ tín chỉ đầu tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

 

Ghi chú

 

Lý thuyết và bài tập trên lớp

 

2 giờ

Giảng đường

UNIT 8: AT THE POLICE STATION

Delta: Investigative interviewing

*Reading

Task 6. You are going to read a text about truth and lies. Read the text quickly and try to complete the word-building table. All the missing words are in the text in bold.

*Speaking

Task 7. Read the text again and answer the question.

 

TASK 8. Work in pairs. Student A look at this text about unusual driving laws. Student B turns to File 8 on page 102. Ask questions to complete your text.

 

- Nộp phiếu học tập số 09

- Đọc tài liệu [1; tr. 69]

- Vấn đề chính nghiên cứu trên lớp: task 6,7,8

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 10

 

 

- 2 giờ tín chỉ cuối tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

 

Ghi chú

 

Lý thuyết trên lớp

 

1 giờ

Giảng đường

 

Revision Unit 7 & 8

- Nộp phiếu học tập số 10

- Đọc tài liệu [1; tr54 -69]

 

 

Kiểm tra

1 giờ giảng đường

 Kiểm tra bài số 01

- Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm trên giấy

- Nội dung kiểm tra: Unit 7,8

- Thời gian 50 phút

 

Làm bài kiểm tra nghiêm túc

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 11

 

* Tuần  6 (4 giờ tín chỉ)

- 2 giờ tín chỉ đầu tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

 

Ghi chú

Lý thuyết và bài tập trên lớp

2 giờ

Giảng đường

UNIT 9: CRIME SCENE INVESTIGATION

Alpha: At the scene

*Speaking

Task 1. Work in pairs. Do you work with a specialized Scene of Crime Department? What usually happens at a crime scene? What processes do you follow?

*Vocabulary

Task 2. Label the pictures. Use these words.

*Listening

Task 3. Joshua Finkelstein is a CSI officer in Colorado in the US. You are going to hear him talking about his job. Before you listen, put these stages of a crime scene investigation in order.

Task 4. Listen again. Answer the questions.

Task 5. Match the verbs in A with the nouns in B.

Grammar

Task 6. read the Grammar box. Then complete the crime scene processes with the present passive form of these verbs.

 

- Nộp phiếu học tập số 11

- Đọc tài liệu [1; tr.70 -71]

- Vấn đề chính nghiên cứu trên lớp: Task 2, 5, 6

- Vấn đề sinh viên nghiên cứu trong giờ tự học, GV sẽ giải đáp trên lớp: Task 1, 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 12

 

 

 

- 2 giờ tín chỉ cuối tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

 

Ghi chú

 

Lý thuyết và bài tập trên lớp

 

2 giờ

Giảng đường

UNIT 9: CRIME SCENE INVESTIGATION

Bravo: Identifications

Task 1. Work in pairs. How much do you know about DNA and its use in forensics? Can you think of examples where you have used DNA evidence to successfully convict an offender?

*Speaking

Task 2. Work in pairs. You are going to hear a short talk about DNA. before you listen, try to complete these sentences.

*Listening

Task 3. Listen and check your answers. Did you say the same things? Listen again. Which famous cases where DNA forensic identification techniques were used are mentioned?

Task 4. Listen and match the descriptions with the correct E-fit pictures. Use the vocabulary in the table to help you.

*Vocabulary

Task 5. Listen to the descriptions again. Label the E-fit pictures. Use these words.

Task 6. Complete the text about the EFITTM  system. Use these words.

- Nộp phiếu học tập số 12

- Đọc tài liệu [1; tr.72- 73]

- Vấn đề chính nghiên cứu trên lớp: Task  2, 3, 4, 5

- Vấn đề sinh viên nghiên cứu trong giờ tự học, GV sẽ giải đáp trên lớp: Task 1,6

 

 

 

 

 

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 13

 

 

* Tuần  7 (4 giờ tín chỉ)

- 2 giờ tín chỉ đầu tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

 

Ghi chú

 

Lý thuyết và bài tập

 

2 giờ

Giảng đường

UNIT 9: CRIME SCENE INVESTIGATION

Charlie: Building a case

*Speaking 

Task 1. Work in pairs.

*Listening

Task 2. You are going to hear . Joshua Finkelstein again, talking about recent improvements and developments in DNA analysis. Before you listen, check the meaning of these words.

Task 3. Listen again and answer the question.

*Reading

Task 4. Read this introuction to a homicide case in Louisiana, in the US.

Task 5. Now work in pairs. Look at the information below. What d you think happened next?

Task 6. Listen to the development of the case. Were your predictions right? Answer the questions.

 

- Nộp phiếu học tập số 13

 - Đọc tài liệu [1; tr.74-75]

- Vấn đề chính nghiên cứu trên lớp: Task 1, 2, 3, 6

- Vấn đề sinh viên nghiên cứu trong giờ tự học, GV sẽ giải đáp trên lớp: Task 4, 5

 

 

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 14

 

 

- 2 giờ tín chỉ cuối tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

 

Ghi chú

 

Lý thuyết và bài tập

 

2 giờ

Giảng đường

UNIT 9: CRIME SCENE INVESTIGATION

Delta: Most wanted

* Speaking

Task 1. What did you know about psychological profiling? Have you ever used psychological profiling in your job? Do you think it is a useful technique? Discuss with a partner.

Task 2. ‘Jack the Ripper’ was a serial killer in London in the nineteenth century. Look at the two images of him and answer the questions.

* Listening

Task 3. Listen to a historian talk about Jack the Ripper and answer the questions.

 *Reading

Task 4. Now read the modern psychological profile and complete the profile notes.

 *Vocabulary

Task 5. Read the text again. It is important to use the correct verbs to help you distinguish facts from deas. Cross out the verb that can’t be used in each sentence.

Task 6. Work in pairs. Do the vocabulary revision quiz.

 

- Nộp phiếu học tập số 14

 - Đọc tài liệu [1; tr.76-77]

- Vấn đề chính nghiên cứu trên lớp: Task  2, 3, 4, 5

- Vấn đề sinh viên nghiên cứu trong giờ tự học, GV sẽ giải đáp trên lớp: Task 1,6

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 15

 

 

* Tuần  8 (4 giờ tín chỉ)

- 2 giờ tín chỉ đầu tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

 

Ghi chú

 

Lý thuyết và bài tập trên lớp

 

2 giờ

Giảng đường

UNIT 10: CRIMINAL JUSTICE

Alpha: Crime and punishment

* Reading

Task 1. Read the headlines and complete them with the correct penalties.

* Listening

Task 2. Try to complete the text about prison sentences in England and Wales. Use these words. Then listen and check.

*Reading

*Task 3. Read the text about community payback and answer the questions.

Grammar FUTURE PASSIVE

 *Speaking

Task 4. Work in pairs. Look at the profiles. In your opinion, what will or might happen to these offenders (charge and penalty) under a) the system in England and Wales? b) the system in your country?

- Nộp phiếu học tập số 15

- Đọc tài liệu [1; tr.78 -79]

- Vấn đề chính nghiên cứu trên lớp: Task 1, 2,  4

- Vấn đề sinh viên nghiên cứu trong giờ tự học, GV sẽ giải đáp trên lớp: Task 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 16

 

 

 

- 2 giờ tín chỉ cuối tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

 

Ghi chú

 

Lý thuyết và bài tập trên lớp

 

2 giờ

Giảng đường

UNIT 10: CRIMINAL JUSTICE

Bravo: Legal system

*Speaking

Task 1. Work in pairs.

*Reading

Task 2. Read the article about different legal systems and look at the map. Answer the questions.

* Listening

Task 3. You are going to hear a summary of the criminal justice process in England and Wales. Before you listen, read the chart and complete as much as you can. Use these words.

Task 4. Listen again and answer the questions.

 *Speaking

Task 5. Work in pairs. Using the chart in task 3 as a model, draw a chart of the criminal justice process in your country from arrest to sentencing of an offender. Explain the system to your partner. Your partner has to write a short account of the system.

 

- Nộp phiếu học tập số 16

- Đọc tài liệu [1; tr.80 -81]

- Vấn đề chính nghiên cứu trên lớp: Task 1, 3, 4

- Vấn đề sinh viên nghiên cứu trong giờ tự học, GV sẽ giải đáp trên lớp: Task 2, 5

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 17

 

* Tuần  9 (4 giờ tín chỉ)

- 2 giờ tín chỉ đầu tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

 

Ghi chú

 

Lý thuyết và bài tập trên lớp

 

2 giờ

Giảng đường

UNIT 10: CRIMINAL JUSTICE

Charlie: In court

*Listening

Task 1. Listen and read the description of a Crown Court. How does it compare to a court in your country? Discuss with a partner.

Task 2. Listen and read the text again. Label the picture. Use these words.

Task 3. Listen to the exchange between a witness and defence counsel. Are the sentences true (T), false (F), or is there no mentions (NM)?

 GRAMMAR: Tag question

Task 4. Write the question tags.

Task 5. When you use a tag question to confirm something you already think is true, the information of your voice goes down. When you are not sure about something, the intonation of your voice goes up. Listen to these examples.

Task 6. Now listen again to the question tags in task 5. As you listen, mark whether the information goes up or down. Listen again and repeat

 

- Nộp phiếu học tập số 17

- Đọc tài liệu [1; tr.82 -83]

- Vấn đề chính nghiên cứu trên lớp: Task  2, 3, 5,6

- Vấn đề sinh viên nghiên cứu trong giờ tự học, GV sẽ giải đáp trên lớp: Task1, 3, 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 18

 

- 2 giờ tín chỉ cuối tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

 

Ghi chú

 

Lý thuyết và bài tập trên lớp

 

2 giờ

Giảng đường

UNIT 10: CRIMINAL JUSTICE

Delta: Extradition

* Speaking

Task 1. Discuss the question in pairs.

*Reading

Task 2. Quickly read the text about INTERPOL notices and find these things.

Task 3. Read the text again. Find the words or phrases in bold that match these meanings.

* Listening

Task 4. Listen to an officer form INTERPOL talking about the system of international notices. Answer the questions.

Task 5. Work in pairs. You are going to hear an accourt of one of Britain’s biggest robberies. Before you listen, check the meaning of these words. What do you think happened? Make your own story and compare with your partner.

Task 6. Listen again. Are the sentences ture (T), false (F), or is there no mention (NM)?

Task 7. Now complete the text about Ronnie Biggs, one of the robbers who escaped. Use these prepositions.

 

- Nộp phiếu học tập số 18

- Đọc tài liệu [1; tr.84 -85]

- Vấn đề chính nghiên cứu trên lớp: Task 1, 2, 4, 5,

- Vấn đề sinh viên nghiên cứu trong giờ tự học, GV sẽ giải đáp trên lớp: Task 3, 6,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 19

 

 

* Tuần  10 (4 giờ tín chỉ)

- 2 giờ tín chỉ đầu tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

 

Ghi chú

 

Lý thuyết và bài tập trên lớp

 

2 giờ

Giảng đường

 

Revision Unit 9& 10

Assigning tasks for groups

- Group 1: Topic 1: Use passive voice passive have to/ be allowed to/tag questions to talk about civil disortor

- Group 2:Topic 2: Give some solutions to reduce penaties and punishments in your country.

- Group 3: Topic 3: Duscuss about DNAtechniques.

 

- Nộp phiếu học tập số 19

- Đọc tài liệu [1; tr.70 -85]

- Vấn đề chính nghiên cứu trên lớp: Revise and practice with vocabulary and grammatical structures learnt in unit9 and unit 10.

- Vấn đề sinh viên nghiên cứu trong giờ tự học, GV sẽ giải đáp trên lớp: Summarize the vocabulary and grammatical structures learnt in unit 9 and unit 10.

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 20

 

- 2 giờ tín chỉ cuối tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

 

Ghi chú

 

Lý thuyết và bài tập trên lớp

 

2 giờ

Giảng đường

UNIT 11: ORGANIZED CRIME

Alpha: The mod

*Speaking

Task 1. Work in pairs. Answer the questions.

 *Reading

Task 2. Read the definition of organized crime. Find three ways in which organized crime groups are like legitimate businesses.

*Vocabulary

Task 3. Complete the word-building table. You can find all the words in the text.

* Listening

Task 4. Listen and match the crimes with the criminals. Write the name of the crime in the correct space.

Task 5. Listen again and complete the details of the crimes in task 4. Check your answers in the audioscript on page 125.

Task 6. Work in pairs. Student A turn to File 25 on page 110, Student B turn to File 26 on page 112. You each a profile of an organized crime group. Use the prompts below to ask each other questions to find out as much information as possible. Then write a profile of the group.

 

- Nộp phiếu học tập số 20

- Đọc tài liệu [1; tr.86 -87]

- Vấn đề chính nghiên cứu trên lớp: Task 1, 3, 4, 5

- Vấn đề sinh viên nghiên cứu trong giờ tự học, GV sẽ giải đáp trên lớp: Task 2,6

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 21

 

 

* Tuần  11 (4 giờ tín chỉ)

- 2 giờ tín chỉ đầu tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

 

Ghi chú

 

Lý thuyết và bài tập trên lớp

 

2 giờ

Giảng đường

UNIT 11: ORGANIZED CRIME

Bravo: Human trafficking

* Listening

Task 1. Listen to what happene to these people. Match the speakers with the photos.

Task 2. Listen again. Write the nam of the speaker(s) / who:

*Speaking

Task 3. Work in pairs. What are the main causes of human trafficking?

Task 4. Make sentences related to human trafficking. Use the prompts and put each verb into the correct form, active or passive. Don’t forget to add any necessary prepositions and conjunctions, e.g. to, of, and, in, etc.

 

- Nộp phiếu học tập số 21

- Đọc tài liệu [1; tr.88 ]

- Vấn đề chính nghiên cứu trên lớp: Task 1, 2, 3.

- Vấn đề sinh viên nghiên cứu trong giờ tự học, GV sẽ giải đáp trên lớp: Task3, 4.

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 22

 

 

- 2 giờ tín chỉ cuối tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

 

Ghi chú

 

Lý thuyết và bài tập trên lớp

 

2 giờ

Giảng đường

UNIT 11: ORGANIZED CRIME

Bravo: Human trafficking

* Speaking

 

Task 5. Victims of human trafficking are often afraid of law enforcers. Whta kind of things could you say to reassure such victims? Match the sentence halves.

*Reading

Task 6. Read the text about the mindset of human trafficking victims. Make a list of reasons why victims of human trafficking might not want to co-operate with law enforcers.

Task 7. Match these sentences with the phrase or sentence in bold in the text which has the same meaning.

Grammar: Have you ever...?

* Speaking

Task 8. Work in pairs. Read through the Grammar box. Student A turn to File 27 on page 109. Student B turn to File 28 on page 113. Interview the victim of human trafficking. Use Have you ever...? questions with the present perfect tense for general information, then use the past tense to talk about specific events.

- Nộp phiếu học tập số 22

- Đọc tài liệu [1; tr.89]

- Vấn đề chính nghiên cứu trên lớp: Task 6, 7

- Vấn đề sinh viên nghiên cứu trong giờ tự học, GV sẽ giải đáp trên lớp: Task 5,8

 

 

 

 

 

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 23

 

 

* Tuần  12 (4 giờ tín chỉ)

- 2 giờ tín chỉ đầu tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

 

Ghi chú

 

Lý thuyết và bài tập trên lớp

 

2 giờ

Giảng đường

UNIT 11: ORGANIZED CRIME

Charlie: Surveillance

 *Speaking

Task 1. Work in pairs. Read the text and discuss the questions.

*Vocabulary

Task 2. Write the opposites of the phrases in A. Use these words to help you.

Task 3. Complete the sentences so they are true for your country. Use as many words as you can from task 2.

*Listening

Task 3. Now listen to Kurt Meyer and check your definitions for task 4. Which two types of surveillance does he mention? Which does he prefer, and why?

Task 4. Listen again and complete the sentences. Use these words.

Task 5. Now listen and identify the three types of electronic surveillance Meyer talks about. Which one does the civil liberties groups not like, and why?

Task 6. Listen again and complete the sentences.

- Nộp phiếu học tập số 23

- Đọc tài liệu [1; tr.90-91]

- Vấn đề chính nghiên cứu trên lớp: Task 1, 3, 4, 6

- Vấn đề sinh viên nghiên cứu trong giờ tự học, GV sẽ giải đáp trên lớp: Task 2,5

 

 

 

 

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 24

 

 

- 2 giờ tín chỉ cuối tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

 

Ghi chú

 

Lý thuyết và bài tập trên lớp

 

2 giờ

Giảng đường

UNIT 11: ORGANIZED CRIME

Delta: The psychology of organized crime

*Listening

Task 1. What do you know about the Russian Mafia? Enchange ideas with a partner. Then listen and answer the questions.

 *Reading

Task 2. In 1992, the journalist an historian Simon Sebag Montefiore interviewed ‘Misha’, a Russian Mafia hit man. Read about how the interview was set up and answer the questions.

Task 3. Read about Misha’s arrival at the meeting. Answer the questions.

Task 4. Read the begginning of the interview and answer the questions.

* Listening

Task 5. Now listen to the final part of the interview (a re-recorded version). Write questions to go with these answers?

*Writing

Task 6. Write a short ptofile of Misha. Include all that you know about his family, background, personality an motivations.

- Nộp phiếu học tập số 24

- Đọc tài liệu [1; tr.92-93]

- Vấn đề chính nghiên cứu trên lớp: Task 2, 3, 4, 5

- Vấn đề sinh viên nghiên cứu trong giờ tự học, GV sẽ giải đáp trên lớp: Task 1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 25

 

 

* Tuần  13 (4 giờ tín chỉ)

- 2 giờ tín chỉ đầu tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

 

Ghi chú

 

Kiểm tra trên lớp

 

1 giờ

Giảng đường

Group presentation

- Group 1: Topic 1: Use passive voice passive have to/ be allowed to/tag questions to talk about civil disortor

- Group 2:Topic 2: Give some solutions to reduce penaties and punishments in your country.

- Group 3: Topic 3: Discuss on the situation dealing with victims of human tracfficking in Vietnam.

- Nộp phiếu học tập số 25

- Thuyết trình trên lớp bài tập nhóm.

 

Lý thuyết trên lớp

1 giờ

Giảng đường

Revise vocabularies and grammar related to the topics of the group and comment on each group’s presentation.

 

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 26

 

 

- 2 giờ tín chỉ cuối tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

 

Ghi chú

Lý thuyết và bài tập trên lớp

2 giờ

Giảng đường

UNIT 12: INTERNATIONAL CO-OPERATION

Alpha: Transnational crime and law enforcement

*Speaking

Task 1. Work in pairs. Match the words from the quotation with the meanings.

 *Listening

Task 2. Listen to criminologist, Dr Femi Okobi, talking about transnational crime and how to combat it. Answer the questions.

* Reading

Task 3. Complete the text about INTERPOL. Use these dates and numbers. Then listen and check your answers.

Task 4. Now read the text about INTERPOL initiatives. Find an initiative which:

Task 5. Read the text again. Find TWO synonyms (words or phrases with a similar meaning) from the words in bold for each of these words.

*Speaking

Task 6. Work in pairs. Which initiative do you think is the most interesting? Which would you like to be involved in? Why?

 

- Nộp phiếu học tập số 26

- Đọc tài liệu [1; tr.94- 95]

- Vấn đề chính nghiên cứu trên lớp: Task 1, 2, 3, 4

- Vấn đề sinh viên nghiên cứu trong giờ tự học, GV sẽ giải đáp trên lớp: Task 5, 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tự học tự nghiên cứu

 

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

 

Hoàn thành phiếu học tập số 27

 

* Tuần  14 (4 giờ tín chỉ)

- 2 giờ tín chỉ đầu tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

 

Ghi chú

 

Lý thuyết và bài tập trên lớp

 

2 giờ

Giảng đường

 

UNIT 12: INTERNATIONAL CO-OPERATION

Bravo: Types of trasnational crime

*Reading

Task 1. Quickly ready the texts. Which text is mainly about:

Task 2. Read the text again. Complete each text by choosing the correct verb form.

Task 3. Find and underline these words in the texts. Then match them with the correct definitions below.

Task 4. Look at the texts again. Fin three examples of each these things.

Grammar: Present perfect: active and passive

Task 5. Complete the sentences. Use the present perfect active or passive form of the verbs in brackets.

- Nộp phiếu học tập số 27

- Đọc tài liệu [1; tr.96- 97]

- Vấn đề chính nghiên cứu trên lớp: Task 1,  3,4

- Vấn đề sinh viên nghiên cứu trong giờ tự học, GV sẽ giải đáp trên lớp: Task 2, 3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 28

 

 

-  2 giờ tín chỉ cuối tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

 

Ghi chú

 

Lý thuyết và bài tập trên lớp

 

2 giờ

Giảng đường

UNIT 12: INTERNATIONAL CO-OPERATION

Charlie: International counterparts

*Reading

Task 1. Do the email quiz and discuss your answers with a partner.

Task 2. Read the emails exchanged between the Botswana Police and INTERPOL. Write these subject lines in the correct emails.

Task 3. Find acronyms or abbreviations in the emails with these meanings.

Task 4. Match these phrases with a similar phrase in bold from the emails.

* Listening

Task 5. Listen to a voicemail message about Lefika Korkowe’s arrival in Johannesburg and complete the notes.

*Rwiting

Task 6. Now write an email to Sgt Smit, who is going to meet the Inspector at the airport and take him to his hotel.

 

- Nộp phiếu học tập số 28

- Đọc tài liệu [1; tr.98]

- Vấn đề chính nghiên cứu trên lớp: Task 1, 2, 3,4,5,6

 

 

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 29

 

 

* Tuần  15 (4 giờ tín chỉ)

- 2 giờ tín chỉ đầu tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

 

Ghi chú

 

Lý thuyết trên lớp

 

1 giờ

Giảng đường

UNIT 12: INTERNATIONAL CO-OPERATION

Charlie: International counterparts

* Listening

Task 7. Listen to a telephone conservation between Lefika Korkowe and Sgt Smit. Are the sentences true (T) or false (F)?

Task 8. Listen again. Write what the speaker says when:

 

- Nộp phiếu học tập số 29

- Đọc tài liệu [1; tr.99]

- Vấn đề chính nghiên cứu trên lớp: Task 8

- Vấn đề sinh viên nghiên cứu trong giờ tự học, GV sẽ giải đáp trên lớp: Task 7

 

 

 

Kiểm tra trên lớp

1 giờ

giảng đường

Kiểm tra bài số 02

- Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm trên giấy

- Nội dung kiểm tra: Unit 11, 12

- Thời gian 50 phút

 

Làm bài kiểm tra nghiêm túc

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 30

 

 

- 2 giờ tín chỉ cuối tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

 

Ghi chú

Lý thuyết và bài tập trên lớp

2 giờ

 Giảng đường

UNIT 12: INTERNATIONAL CO-OPERATION

Delta: Intercultural compotence

*Speaking

Task 1. Discuss the questions in pairs.

 *Reading

Task 2. Read about CIVPOL. Complete the word-building table below with words from the text.

Task 3. Read what three law enforcement officers from different countries say about their experiences in CIVPOL international missions. Answer the questions.

*Listening

Task 4. Listen to a senior Romanian police officer talking about the intercultural issues on CIVPOL missions. Are the sentences true (T) or False (F)?

Task 5. Work in groups. Turn to File 29 on page 103.

 

- Nộp phiếu học tập số 30

- Đọc tài liệu [1; tr.100,101]

- Vấn đề chính nghiên cứu trên lớp: Task 1, 3, 4

- Vấn đề sinh viên nghiên cứu trong giờ tự học, GV sẽ giải đáp trên lớp: Task 2, 5

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Tự ôn tập

 

 

* Tuần 16- Tư vấn (Ngoài giờ tín chỉ)

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ

Địa điểm

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

Ghi chú

Tư vấn

03 giờ

Giảng đường

-          Hệ thống.

-          Giải đáp.

-          Hướng dẫn ôn tập.

Nêu những vấn đề cần giải đáp.

 

Tự học, tự nghiên cứu

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Ôn tập theo hướng dẫn của giáo viên.

 

D. Phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

1. Thang điểm: 10

2. Cách tính điểm:

- Điểm thành phần làm tròn đến một chữ số thập phân.

- Điểm thi kết thúc học phần làm tròn đến một chữ số thập phân.

3. Tiêu chí đánh giá:

 

STT

Điểm thành phần

Quy định

Trọng số

Ghi chú

 

1

Điểm chuyên cần: Bao gồm:

- Điểm thời gian có mặt trên thư viện chiếm tỷ trọng 20% (Điểm này tính chung cho tất cả các học phần của học kỳ).

            + Những sinh viên có thời gian lên thư viện ³ 50 giờ thì được tính 20%.

                + Những sinh viên có thời gian lên thư viện <50 giờ thì được tính không quá 10%.

- Điểm ý thức, thái độ học tập trên lớp  chiếm tỷ trọng 40%.

- Điểm tham gia chuẩn bị phiếu học tập chiếm tỷ trọng 40%.

1 điểm

20%

 

 

2

Điểm kiểm tra định kỳ:

- 02 bài kiểm tra viết: Tuần 5 và Tuần 15

- 01 bài tập kiểm tra nhóm: Tuần 13

3 bài KT

20%

 

 

3

Thi kết thúc học phần: Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu:

- Sinh viên đi học ³ 50% tổng số tiết trên lớp của học phần.

-  Có đầy đủ phiếu học tập.

- Có đầy đủ bài kiểm tra (trong trường hợp sinh viên thiếu bài kiểm tra thì nhận điểm 0).

Thi trắc nghiệm trên giấy

(45 phút)

60%

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Công Dương

TRƯỞNG KHOA

 

 

Nguyễn Thị Minh Thu

TRƯỞNG BỘ MÔN

 

 

                      Dương Thị Hoa Lư