Đề cương học tập TACDHP3- Luật

ĐỀ CƯƠNG HỌC TẬP HỌC PHẦN

Môn Tiếng Anh - Học phần: 3              

Chuyên ngành đào tạo: Dịch vụ pháp lý (Hệ cao đẳng chính quy)   Số tín chỉ: 3

A. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY (Năm học 2015 -2016)

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC VỊ

CHỨC DANH

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nguyễn Thị Minh Thu

Nguyễn Thanh Bình

Dương Thị Hoa Lư

Hà Lê Mai

Vương Thu Huyền

Lê Thị Xuân

Bùi Ngọc Mai

Nguyễn Thị Huyền Phương

Lưu Thị Hương

Phạm Chí Cường

Tiến sỹ

Thạc sỹ

Tiến sỹ

Thạc sỹ

Thạc sỹ

Thạc sỹ

Cử nhân

Cử nhân

Tiến sỹ

Tiến sỹ

Trưởng khoa NN

Giảng viên

Giảng viên

Giảng viên

Giảng viên

Giảng viên

Giảng viên

Giảng viên

Phó phòng NCKH

Phó hiệu trưởng

0915972275

0977040234

0915200883

0984602639

0919116883

0986881883

01649613438

0987875126

0987944162

0912700432

nguyenthiminhthu.ckt@gmail.com

hoangbinh_tn@yahoo.com.vn

bird.nowing@gmail.com

lemaiha@yahoo.com.vn

baonhitn@gmail.com

lethixuan.kttc@gmail.com

buimai88.pt@gmail.com

huyenphuongtn@gmail.com

luuhuong2611.ckt@gmail.com

phamchicuong.ckt@gmail.com

B. CÁC THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

1.      Thời lượng và phân bổ thời gian học:

- Tổng số giờ học phần: 150    Trong đó:

+ Lý thuyết trên lớp                                                                                           : 30 giờ

+ Bài tập / Thảo luận trên lớp                                                                              : 27 giờ

+ Kiểm tra đánh giá                                                                                            : 3 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu                                                                                     : 90 giờ

+ Tư vấn                                                                                                             : 5 giờ

2. Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành chương trình tiếng anh học phần 1 và 2 chuyên ngành giáo dục pháp lý.(từ 5 điểm trở lên)

3. Mục tiêu chung của học phần

3.1. Về kiến thức

Sau khi hoàn thành tốt học phần này sinh viên:

           -  Rèn luyện các kỹ năng, tìm hiểu thông tin chuyên ngành bằng tiếng Anh trong mỗi bài học.

- Nâng cao được vốn thuật ngữ cũng như kiến thức về các lĩnh vực Pháp lý bằng tiếng Anh

-  Nắm được một cấu trúc ngữ pháp cơ bản thường gặp trong Tiếng Anh.

3.2. Về kỹ năng

Rèn luyện tốt các kỹ năng chính trong yêu cầu học tiếng :

-  Nghe hiểu nội dung chính các đoạn hội thoại hoặc độc thoại ngắn (khoảng 130-150 từ), đơn giản trong phạm vi các chủ điểm, chủ đề cũng như­ các hiện tượng ngôn ngữ được quy định trong chương trình.

-  Nói được những câu giao tiếp đơn giản hàng ngày liên quan đến các chủ điểm và nội dung ngôn ngữ đã học trong chương trình.

-  Đọc hiểu nội dung chính các văn bản đơn giản trên cơ sở các chủ điểm và ngữ liệu đã học có kết hợp với suy luận và tra cứu từ điển.

- Viết có hướng dẫn đoạn văn liên quan đến các chủ đề và nội dung ngôn ngữ trong chương trình.

3.3. Về thái độ

-  Yêu thích môn học.

-  Cố gắng rèn luyện các kỹ năng của môn học.

-  Nhận thức được giá trị và tầm quan trọng của môn học.

-  Hình thành thói quen vận dụng lý thuyết vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn

4. Mô tả các nội dung học phần

 Học phần này bao gồm 10 bài, từ bài 1 đến bài 10.  Học phần này giới thiệu cho sinh viên các kiến thức ngôn ngữ và kỹ năng sử dụng tiếng Anh về chuyên ngành pháp lý như: luật hôn nhân và gia đình, luật kinh tế, luật lao động, luật quốc tế…theo các phần nghe, nói, đọc, viết dựa trên nội dung các vấn đề phù hợp với nhu cầu công việc và gắn liền với thực tiễn. Sinh viên có thể vận dụng sử dụng những thuật ngữ cũng như kiến thức chung về lĩnh vực pháp lý bằng tiếng Anh một cách cơ bản nhất.

5. Phân bổ thời lượng và nội dung chi tiết của chương trình học phần

5.1. Phân bố thời lượng

 

Tuần

 

Nội dung

 

Kịch bản

Hình thức tổ chức dạy học

Lý thuyết (LT) (giờ)

Bài tập (BT) (giờ)

Kiểm tra (KT) (giờ)

SV tự học (giờ)

1

Unit 1

2

2

2

 

6

2

Unit 2

2

2

2

 

6

3

Unit 3

2

2

2

 

6

4

Unit 3

2

2

2

 

6

5

Unit 4

Revision & In – class test 1

2

2

1

1

6

6

Unit 5

2

2

2

 

6

7

Unit 6

2

2

2

 

6

8

Unit 6

2

2

2

 

6

9

Unit 7

2

2

2

 

6

10

Revision & Assigning tasks for groups

Unit8

2

2

2

 

6

11

Unit 8

2

2

2

 

6

12

Unit 9

2

2

2

 

6

13

Group presentation

Unit 9

2

2

1

1

6

14

Unit 10

2

2

2

 

6

15

Unit 10

Revision & In-class test 2

2

2

1

1

6

 

 

30

30

27

3

90

 

5. 2. Nội dung chi tiết học phần

UNIT 1: LAW AND AREAS OF LAW

A. VOCABULARY

❶Match the legal terms with their definitions (1 - 7) below with their definitions (a-g).

❷Fill in the blanks in the sentences with the words provided in the box.

B. READING

 * Reading 1: WHAT IS LAW?

Read the text and decide which of these statements are True (T) or False (F).

❷The following is taken from the reading passage. Match the words in bold with their meanings.

* Reading 2: AREAS OF LAW

❶You are going to read about the main areas of law. Work in pairs. Match the areas of law with their definitions.

❷Here is a list of some important areas of law. Read what the lawyers are talking about the work they do. Match the lawyer with the correct area of law.

➌Choose a word or phrase from the box to complete the sentences

C. LISTENING

D. LANGUAGE FOCUS: Permission, obligation and prohibition

E. SPEAKING

  Discuss about the meanings of these signs.

❷Compare the rules of your country and other countries, based on the cues given and structures you have learnt in part C.

ADITIONAL EXERCISES

 

 

UNIT 2: CIVIL LAW

 

A. VOCABULARY

❶ The following words or phrases are related to torts. Match each word or phrase in column A to the correct definition in column B

            ❷Fill in the blanks below with words from the box above.

B. READING

Reading 1: TORT LAW

❶Read the text and answer these questions

Match the adjectives (1-6) with the nouns (a-f) they collocate within the text.

➌Use the collocations you formed in the above exercise to complete these sentences.

Reading 2: CIVIL PROCEDURE

Complete the definitions below, based on the above reading.

❷Make word combinations from A & B using the words given in the box and then use the appropriate word combinations and information in B to answer these questions.

C. LISTENING

❶Listen to the discussion and answer these questions.

❷Complete the procedural history section of this excerpt from a case note.

D. LANGUAGE FOCUS: Relative Clauses

❶Choose the best answer.

❷Combine the sentences, using relative clause.

E. SPEAKING

Discuss about the following situations and decide which area of civil law is relevant.

ADITIONAL EXERCISES

UNIT 3: CRIMINAL LAW

A. VOCABULARY

❶Match the words or phrases with their definitions.

❷Use the words in the box to complete the following sentences

B. READING

Reading 1: CRIMINAL LAW

❶Read the text and answer these questions.

❷Match the verbs with the nouns they collocate with in the text and discuss who typically carries out each of the actions: an offender, a victim, a lawyer, the court or a judge.

➌ Now classify the following terms into the appropriate column below and then complete the following text contrasting criminal and civil law by choosing from the words/ phrases above

Reading 2: CRIMINAL JUSTICE AND CRIMINAL PROCEEDINGS

❶Complete the definitions. Look at A and B to help you.

❷Make word combinations from A, B and C using words from the box. Then use appropriate word combinations to complete the sentences given.

➌Replace the underlined words and phrases in the following sentences with alternatives in A, B and C. pay attention to the grammatical context.

C. LISTENING

❶Listen to four short clips taken from law-related podcasts. Which of the common kinds of identity theft below is being described in each?

❷Listen to the full versions of podcasts 1 and 2 and answer these questions.

➌Listen to the full version of podcasts 3 and 4 and answer these questions.

D. LANGUAGE FOCUS: Passive voice

❶Complete the rules for forming passive constructions:

❷Complete the extract below from a law textbook by using the verbs in the box.

➌Match the following sentence halves to form explanations of punishments which are available to the courts. Why do you think the passive is used in these examples?

E. SPEAKING

❶ Look at these situations, then decide which crime has been, or is being, committed in each case. (based on “lead in” part)

❷Below is a range of sentences that may be imposed. Discuss the following questions:

ADITIONAL EXERCISES

 

UNIT 4: LABOR LAW

A. Vocabulary

❶Make word combinations, using words from the box. Then use the appropriate word combinations to complete the definitions below.

❷Complete the text using the words/ phrases from the box.

B. Reading

Reading 1

 ❶A lawyer is giving advice to a client about an employment contract over the phone.  Replace the underlined words and phrases with alternative words and phrases from B opposite. There is more than one possibility for one of the answers.

❷Which type of dismissal may have occurred in the following situations? Look at B to help you.

Reading 2

❶Read the first paragraph of the article on the employment law and answer these questions.

Complete the paragraph using the words provided in the box.

➌Match each of the comments and questions from an employer with a practical issue mentioned in the article. Maybe two relate to the same issue.

C. Listening

Listen to some people trying to resolve a dispute at work with the help of a mediator.

❶Choose the best answer

❷True or false

D. Language Focus: Conditional sentence

❶Underline the correct word or phrase in each sentence.

❷Complete each sentence with an ending.

➌Rewrite the following sentences with “If …………….”

E. Speaking

ADITIONAL EXERCISES

 

UNIT 5: INTELLECTUAL PROPERTY

A. Vocabulary

❶ The following crossword contains key words from Intellectual Property Law.

❷Match each of the intellectual terms with its definitions.

B. Reading

Reading 1: WHAT IS INTELLECTUAL PROPERTY?

❶Read the text and answer these questions.

❷ Complete each of the sentences below with a word or phrase from the reading passage.

Reading 2:

Decide if the following statements are True (T) or False (F)

C. Listening

❶Listen and complete the missing word.

❷ Match the following synonyms from the listening above.

➌ Phrase match

D. Language focus:  Expressing purpose

❶ Answer the following questions, using the phrases in the brackets and adverbial clause of purpose.

 ❷Combine each of the following pairs of sentences using adverbial clause of purpose.

E. Speaking

❶This table gives some advice about conducting a WASP interview. Complete it using the points below (a-l)

❷What else is important to an effective lawyer-client interview?

ADITIONAL EXERCISES

 

UNIT 6: COMPANY LAW

A. Vocabulary

❶ Match the terms and phrases (1 - 10) below with their definitions (a-j).

❷Complete the following sentences using the words in ❶ (change them into the correct form if necessary.)

B. Reading

Reading 1: COMPANY LAW

❶ Read the text above carefully and decide whether these statements are true (T) or false (F), correct the false sentences.

❷ What are the main differences between a sole proprietor, a partnership and a publicly listed company? Use the Glossary if necessary.

Reading 2: BREACH OF COMPANIES ACT 2006

❶ Read this letter. Who might Pippa Solloway be?

❷ Read the letter again and answer these questions.

➌ Explain these phrases from the letter in your own words.

C. Listening                           DIRECTORS’ MEETING

❶Match the terms and phrases (1-5) with their definitions (a-e) before listening.

❷ Listen to the first part of the recording. When does Simon want to send to Pippa Solloway? Why?

D. Language focus                Mild obligation and advice

❶Complete these sentences with a suitable phrase above to give advice.

❷ Give some advice for these situations below, using the phrases above.

E. Speaking                Role-play: lawyer-client interview

ADDITIONAL EXERCISES

REVISION AND TEST 2

                                                                                                UNIT 7: COMMERCIAL LAW

A. Vocabulary

❶ Look at the definitions below, decide what each one is describing, then write the correct words in the table. The first letter of each word has already been put into the table.

❷ Complete the following sentences using the words in ❶ (change them into the correct form if necessary.)

B. Reading

Reading 1.   COMMERCIAL LAW

❶Read the text above and decide whether these statements are true (T) or false (F).

❷Look at the areas of activity in commercial law mentioned in the first paragraph of the text above and answer these questions.

➌Choose the correct word or phrase to complete these definitions.

Reading 2        LETTER OF APPLICATION FOR AN INTERNSHIP

❶ Quickly read the letter below written by a student. Is it a prospecting letter or a letter of application replying to a specific advertisement?

❷ Read the letter again and answer these questions.

➌Underline the adverbs used in the letter. Why do you think the writer uses so many adverbs? What effect does it have?

➍Match the sections and ideas which should be included in a letter of application for an internship (a-m) with the corresponding sentences in the letter (1-18). Some sections/ ideas are used more than once.

C. Listening. 

❶Listen and answer these questions.

❷Listen again and tick the work he did before joining Raven stone, Altman and Ofner, LLP

D. Language focus: ADVERB FUNCTIONS

❶Underline the adverbs in the sentences below from Listening and then decide which function the adverbs have (describing time of action, describing manner of action, or qualifying an adjective.). And where are adverbs places in relation to the verbs?

❷The audio transcript in this unit contains many more examples of adverbs. Underline all the adverbs in the audio transcript, and to decide which of the functions each adverb has.

ADDITIONAL EXERCISES

 

UNIT 8: FAMILY LAW

A. Vocabulary

❶Match each step in a couple process with the correct picture.

❷Below are the main areas that Family Law covers. The text gives except from those areas. Write one area for each text.

B. Reading

Reading 1:       DEFINITION AND SCOPE OF FAMILY LAW

❶Complete these sentences with a suitable word.

❷Read the text and answer these questions.

Reading 2:                               MARRIAGE IN THE U.S

❶Read the text and decide if the following statements are true (T) or false (F).

❷The word cards below contain words from the text. Read the text again and find words which have the meanings given in the box. Number 1 is done for you as an example.

➌ Without looking back the text, complete the following summary by filling in the blanks with words and phrases from the text.

Reading 3                    MARRIAGE LAW (In Vietnam)

Read the text carefully, then answer the following questions:

C. Listening               Divorce rate explosion expected in Japan

❶Before listening, spend one minute writing down all of the different words you associate with divorce. Share your words with your partner(s) and talk about them. Together, put the words into different categories.

❷Match the following synonyms:

➌Listen to the audio, then match the following phrases from the article

➍ Choose the correct answer (a, b, c, or d) to complete the text.

D. Language Focus                –ING forms

E. Speaking:                                      DIVORCE

Ask three different students questions about the grounds for divorce in this table.

ADDITIONAL EXERCISES

 

UNIT 9: INTERNATIONAL LAW

A. Vocabulary

❶Match the words (1 - 17) below with their definitions (a-q).

❷Complete the following sentences using the words in ❶(change them into the correct form if necessary.)

B. Reading

Reading 1                                International law

Read the text and answer these questions.

Reading 2.                   INTERNATIONAL LAW IN THE MODERN WORLD

Study the text and decide whether the following statements are true (T) or false (F).

C. Listening   CPD (Continuing Professional Development) seminar on labour law

❶ Listen and decide whether these statements are true (T) or false (F).

❷ Listen again and complete the lawyer’s notes about the case.

D. Language focus

❶The text contains several adjectives formed with prefixes, such as international and intergovernmental. Match these common prefixes (1-6) with their meanings (a-f).

❷ Complete the sentences below with the prepositions from the box.

ADDITIONAL EXERCISES

 

                                                                                          UNIT 10: LITIGATION AND ARBITRATION

A. Vocabulary

❶ Match the terms and phrases (1 - 8) below with their definitions (a-h).

❷Complete the following sentences using the words in ❶

B. Reading

Reading 1:                   LITIGATION AND ARBITRATION

❶Read the text and decide whether these statements are true (T) or false (F).

❷Complete the sentences below using the words for parties involved in dispute resolution from the box.

Reading 2                                LETTER OF INVITATION

Read the letter and answer these questions.

C. Language focus                Future forms

❶ Find examples of the present continuous tense (be + verb + -ing) in the letter. Which examples refer to the future, and which to the present? Label them with the correct letter (a or b).

❷Now look for examples of will + verb, and label them with the correct letter (c, d or e).

➌Complete the letter below, written in response to the invitation, with the correct forms (verb + -ing or will + verb) of the verbs in brackets.

D. Listening

❶Listen and tick the topics that Professor Zhang talks about.

❷Listen again. The audience members begin their questions with phrases that signal that a question is coming. Tick the question openers you hear.

ADDITIONAL EXERCISES

 

 

                                                                                       

6. Học liệu

     English for Law- Giáo trình lưu hành nội bộ do bộ môn ngoại ngữ biên soạn, trường cao đẳng kinh tế tài chính Thái Nguyên

Asher, R. E. (1994) The Encyclopedia of Language and Linguistics Volme 4. Pergamon Press Ltd. Oxford

Basic English for Law (2004) – Giáo trình do Khoa Ngoại ngữ chuyên ngành, ĐHNN - ĐHQGHN biên soạn.

Text Macmillan Publishers Limited 2009: English for Law Enforcement, Oxford

Krois-Lindner, Firth and TransLegal Introduction to International Legal English, Cambridge University Press 2008

Broughton, G. et al (1980) Teaching English as a Foreign Language. Great Britain: T.J. Press (Padstow)

Corbel,C.(1985) The‘action sequence’ approach to course design. Prospect 1 (1)

Doughlas, D. (2000) Assessing Language for Language for Specific Purposes. Cambridge University Press, Cambridge.

Dudley-Evans, T. & Jo St John, M. (1998) Developments in ESP. Cambridge University Press, Cambridge.

 English for Law - Intermediate (2004) – Giáo trình do Khoa Ngoại ngữ chuyên ngành, ĐHNN - ĐHQGHN biên soạn.

Goodman, K.S. (1971) Psycholinguistic Universals in the reading process. In P. Pimsleur and T. Quinn (Eds.) Psychology of Second Language Learning, 135-142. Cambridge: Cambridge University Press.

Greenwood, J. (1985) The Teaching of English as an International Language. Collins: Glasgow and London.

Grellet, F. (1990) Developing Reading Skills – A practical guide to Reading Comprehension

Nuttal, C. (1996) Teaching Reading Skills in a Foreign Language. London: Heineman Educational Books.

Oxford Advanced Learner’s Dictionary (1995)

Robinson, R. & Good, T.L. (1987) Becoming an effective Reading Teacher. New York: Harper & Row.

Thorne, S. (1997) Mastering Advanced English Language. Macmillan.

Veit, R. Gould, C. & Clifford, J. (1990) Writing, Reading and Research. USA. Macmillan.

Nick Brieger, (2002) Professional English law. Essex CM 20 2JE, England

C. HÌNH THỨC VÀ LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HỌC PHẦN

* Tuần 0: (2 giờ - Công tác chuẩn bị)

Nội dung công việc

Địa điểm/

(Số giờ TC)

Người/ Đơn vị thực hiện

Nhiệm vụ của sinh viên

Ghi chú

Phát hành tài liệu

Thư viện/ 1 giờ

- Trung tâm Thông tin – Thư viện

- Cố vấn học tập thông báo cho BCS

BCS lớp nhận tài liệu tại Thư viện và phát cho lớp sinh viên

 

Hướng dẫn nghiên cứu tài liệu (giáo trình, đề cương học tập, phiếu học tập số 1), phương pháp học tập và các kỹ năng học tập cần thiết

Giảng đường/ 1 giờ

Giảng viên phụ trách giảng dạy

Có mặt đầy đủ, nghe, ghi chép, nêu các thắc mắc về học phần

Hoàn thành phiếu học tập số 01

 

 

 

* Tuần 1 (4 giờ)

* Tuần 1 (4 giờ tín chỉ)

- 2 giờ tín chỉ đầu tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

Ghi chú

 

Lý thuyết và bài tập trên lớp

 

2 giờ

Giảng đường

UNIT 1: LAW AND AREAS OF LAW

A. VOCABULARY

❶Match the legal terms with their definitions (1 - 7) below with their definitions (a-g).

❷Fill in the blanks in the sentences with the words provided in the box.

B. READING

 * Reading 1: WHAT IS LAW?

Read the text and decide which of these statements are True (T) or False (F).

❷The following is taken from the reading passage. Match the words in bold with their meanings.

* Reading 2: AREAS OF LAW

❶You are going to read about the main areas of law. Work in pairs. Match the areas of law with their definitions.

❷Here is a list of some important areas of law. Read what the lawyers are talking about the work they do. Match the lawyer with the correct area of law.

➌Choose a word or phrase from the box to complete the sentences

 

 

- Nộp phiếu học tập số 1

- Đọc tài liệu [1; tr.6 - 10] [3; tr.71- 72]

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 02

 

 

-  2 giờ tín chỉ cuối tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

Ghi chú

 

Lý thuyết và bài tập trên lớp

 

2 giờ

Giảng đường

UNIT 1: LAW AND AREAS OF LAW

C. LISTENING

D. LANGUAGE FOCUS: Permission, obligation and prohibition

E. SPEAKING

  Discuss about the meanings of these signs.

❷Compare the rules of your country and other countries, based on the cues given and structures you have learnt in part C.

ADITIONAL EXERCISES

- Nộp phiếu học tập số 02

- Đọc tài liệu [1; tr.8 - 9]

- Vấn đề chính nghiên cứu trên lớp: Task 1, 2, 3, 5, 6, 7

- Vấn đề sinh viên nghiên cứu trong giờ tự học, GV sẽ giải đáp trên lớp: Task 4, 8

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 03

 

* Tuần 2 (4 giờ)

- 2 giờ tín chỉ đầu tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

Ghi chú

 

Lý thuyết và bài tập trên lớp

 

2 giờ

Giảng đường

UNIT 2: CIVIL LAW

 

A. VOCABULARY

❶ The following words or phrases are related to torts. Match each word or phrase in column A to the correct definition in column B

            ❷Fill in the blanks below with words from the box above.

B. READING

Reading 1: TORT LAW

❶Read the text and answer these questions

Match the adjectives (1-6) with the nouns (a-f) they collocate within the text.

➌Use the collocations you formed in the above exercise to complete these sentences.

Reading 2: CIVIL PROCEDURE

Complete the definitions below, based on the above reading.

❷Make word combinations from A & B using the words given in the box and then use the appropriate word combinations and information in B to answer these questions.

 

 

- Nộp phiếu học tập số 3

- Đọc tài liệu [1; tr.6 - 10] [3; tr.71- 72]

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 04

 

 

-  2 giờ tín chỉ cuối tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

Ghi chú

 

Lý thuyết và bài tập trên lớp

 

2 giờ

Giảng đường

 

UNIT 2: CIVIL LAW

C. LISTENING

❶Listen to the discussion and answer these questions.

❷Complete the procedural history section of this excerpt from a case note.

D. LANGUAGE FOCUS: Relative Clauses

❶Choose the best answer.

❷Combine the sentences, using relative clause.

E. SPEAKING

Discuss about the following situations and decide which area of civil law is relevant.

ADITIONAL EXERCISES

 

 

- Nộp phiếu học tập số 04

- Đọc tài liệu [1; tr.8 - 9]

- Vấn đề chính nghiên cứu trên lớp: Task 1, 2, 3, 5, 6, 7

- Vấn đề sinh viên nghiên cứu trong giờ tự học, GV sẽ giải đáp trên lớp: Task 4, 8

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 05

 

 

Tuần 3 (4 giờ)

*- 2 giờ tín chỉ đầu tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

Ghi chú

 

Lý thuyết và bài tập trên lớp

 

2 giờ

Giảng đường

UNIT 3: CRIMINAL LAW

A. VOCABULARY

❶Match the words or phrases with their definitions.

❷Use the words in the box to complete the following sentences

B. READING

Reading 1: CRIMINAL LAW

❶Read the text and answer these questions.

❷Match the verbs with the nouns they collocate with in the text and discuss who typically carries out each of the actions: an offender, a victim, a lawyer, the court or a judge.

➌ Now classify the following terms into the appropriate column below and then complete the following text contrasting criminal and civil law by choosing from the words/ phrases above

 

 

- Nộp phiếu học tập số 5

- Đọc tài liệu [1; tr.6 - 10] [3; tr.71- 72]

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 06

 

 

-  2 giờ tín chỉ cuối tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

Ghi chú

 

Lý thuyết và bài tập trên lớp

 

2 giờ

Giảng đường

UNIT 3: CRIMINAL LAW

Reading 2: CRIMINAL JUSTICE AND CRIMINAL PROCEEDINGS

❶Complete the definitions. Look at A and B to help you.

❷Make word combinations from A, B and C using words from the box. Then use appropriate word combinations to complete the sentences given.

➌Replace the underlined words and phrases in the following sentences with alternatives in A, B and C. pay attention to the grammatical context.

 

- Nộp phiếu học tập số 06

- Đọc tài liệu [1; tr.8 - 9]

- Vấn đề chính nghiên cứu trên lớp: Task 1, 2, 3, 5, 6, 7

- Vấn đề sinh viên nghiên cứu trong giờ tự học, GV sẽ giải đáp trên lớp: Task 4, 8

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 07

 

 

* Tuần 4 (4 giờ)

*- 2 giờ tín chỉ đầu tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

Ghi chú

 

Lý thuyết và bài tập trên lớp

 

2 giờ

Giảng đường

UNIT 3: CRIMINAL LAW

C. LISTENING

❶Listen to four short clips taken from law-related podcasts. Which of the common kinds of identity theft below is being described in each?

❷Listen to the full versions of podcasts 1 and 2 and answer these questions.

➌Listen to the full version of podcasts 3 and 4 and answer these questions.

D. LANGUAGE FOCUS: Passive voice

❶Complete the rules for forming passive constructions:

❷Complete the extract below from a law textbook by using the verbs in the box.

➌Match the following sentence halves to form explanations of punishments which are available to the courts. Why do you think the passive is used in these examples?

 

 

- Nộp phiếu học tập số 7

- Đọc tài liệu [1; tr.6 - 10] [3; tr.71- 72]

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 8

 

 

-  2 giờ tín chỉ cuối tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

Ghi chú

 

Lý thuyết và bài tập trên lớp

 

2 giờ

Giảng đường

UNIT 3: CRIMINAL LAW

E. SPEAKING

❶ Look at these situations, then decide which crime has been, or is being, committed in each case. (based on “lead in” part)

❷Below is a range of sentences that may be imposed. Discuss the following questions:

ADITIONAL EXERCISES

 

 

- Nộp phiếu học tập số 8

- Đọc tài liệu [1; tr.8 - 9]

- Vấn đề chính nghiên cứu trên lớp: Task 1, 2, 3, 5, 6, 7

- Vấn đề sinh viên nghiên cứu trong giờ tự học, GV sẽ giải đáp trên lớp: Task 4, 8

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 9

 

 

* Tuần  5 (4 giờ)

*- 2 giờ tín chỉ đầu tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

Ghi chú

 

Lý thuyết và bài tập trên lớp

 

2 giờ

Giảng đường

UNIT 4: LABOR LAW

A. Vocabulary

❶Make word combinations, using words from the box. Then use the appropriate word combinations to complete the definitions below.

❷Complete the text using the words/ phrases from the box.

B. Reading

Reading 1

 ❶A lawyer is giving advice to a client about an employment contract over the phone.  Replace the underlined words and phrases with alternative words and phrases from B opposite. There is more than one possibility for one of the answers.

❷Which type of dismissal may have occurred in the following situations? Look at B to help you.

Reading 2

❶Read the first paragraph of the article on the employment law and answer these questions.

Complete the paragraph using the words provided in the box.

➌Match each of the comments and questions from an employer with a practical issue mentioned in the article. Maybe two relate to the same issue.

 

 

- Nộp phiếu học tập số 9

- Đọc tài liệu [1; tr.6 - 10] [3; tr.71- 72]

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 10

 

 

-  2 giờ tín chỉ cuối tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

Ghi chú

 

Lý thuyết và bài tập trên lớp

 

2 giờ

Giảng đường

UNIT 4: LABOR LAW

C. Listening

Listen to some people trying to resolve a dispute at work with the help of a mediator.

❶Choose the best answer

❷True or false

D. Language Focus: Conditional sentence

❶Underline the correct word or phrase in each sentence.

❷Complete each sentence with an ending.

➌Rewrite the following sentences with “If …………….”

E. Speaking

ADITIONAL EXERCISES

 

- Nộp phiếu học tập số 10

- Đọc tài liệu [1; tr.8 - 9]

- Vấn đề chính nghiên cứu trên lớp: Task 1, 2, 3, 5, 6, 7

- Vấn đề sinh viên nghiên cứu trong giờ tự học, GV sẽ giải đáp trên lớp: Task 4, 8

 

 

Kiểm tra

 

- Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm viết

- Nội dung kiểm tra: unit 1,2,3,4

- Thời gian 50 phút

- Ôn tập

- Làm bài kiểm tra nghiêm túc

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 11

 

 * Tuần  6 (4 giờ)

*- 2 giờ tín chỉ đầu tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

Ghi chú

 

Lý thuyết và bài tập trên lớp

 

2 giờ

Giảng đường

UNIT 5: INTELLECTUAL PROPERTY

A. Vocabulary

❶ The following crossword contains key words from Intellectual Property Law.

❷Match each of the intellectual terms with its definitions.

B. Reading

Reading 1: WHAT IS INTELLECTUAL PROPERTY?

❶Read the text and answer these questions.

❷ Complete each of the sentences below with a word or phrase from the reading passage.

Reading 2:

Decide if the following statements are True (T) or False (F)

 

 

- Nộp phiếu học tập số 11

- Đọc tài liệu [1; tr.6 - 10] [3; tr.71- 72]

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 12

 

 

-  2 giờ tín chỉ cuối tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

Ghi chú

 

Lý thuyết và bài tập trên lớp

 

2 giờ

Giảng đường

UNIT 5: INTELLECTUAL PROPERTY

C. Listening

❶Listen and complete the missing word.

❷ Match the following synonyms from the listening above.

➌ Phrase match

D. Language focus:  Expressing purpose

❶ Answer the following questions, using the phrases in the brackets and adverbial clause of purpose.

 ❷Combine each of the following pairs of sentences using adverbial clause of purpose.

E. Speaking

❶This table gives some advice about conducting a WASP interview. Complete it using the points below (a-l)

❷What else is important to an effective lawyer-client interview?

ADITIONAL EXERCISES

 

 

- Nộp phiếu học tập số 12

- Đọc tài liệu [1; tr.8 - 9]

- Vấn đề chính nghiên cứu trên lớp: Task 1, 2, 3, 5, 6, 7

- Vấn đề sinh viên nghiên cứu trong giờ tự học, GV sẽ giải đáp trên lớp: Task 4, 8

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 13

 

* Tuần  7 (4 giờ) *- 2 giờ tín chỉ đầu tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

Ghi chú

 

Lý thuyết và bài tập trên lớp

 

2 giờ

Giảng đường

UNIT 6: COMPANY LAW

A. Vocabulary

❶ Match the terms and phrases (1 - 10) below with their definitions (a-j).

❷Complete the following sentences using the words in ❶ (change them into the correct form if necessary.)

B. Reading

Reading 1: COMPANY LAW

❶ Read the text above carefully and decide whether these statements are true (T) or false (F), correct the false sentences.

❷ What are the main differences between a sole proprietor, a partnership and a publicly listed company? Use the Glossary if necessary.

 

- Nộp phiếu học tập số 13

- Đọc tài liệu [1; tr.6 - 10] [3; tr.71- 72]

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 14

 

 

-  2 giờ tín chỉ cuối tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

Ghi chú

 

Lý thuyết và bài tập trên lớp

 

2 giờ

Giảng đường

UNIT 6: COMPANY LAW

B. Reading

Reading 2: BREACH OF COMPANIES ACT 2006

❶ Read this letter. Who might Pippa Solloway be?

❷ Read the letter again and answer these questions.

➌ Explain these phrases from the letter in your own words.

 

- Nộp phiếu học tập số 14

- Đọc tài liệu [1; tr.8 - 9]

- Vấn đề chính nghiên cứu trên lớp: Task 1, 2, 3, 5, 6, 7

- Vấn đề sinh viên nghiên cứu trong giờ tự học, GV sẽ giải đáp trên lớp: Task 4, 8

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 15

 

* Tuần  8 (4 giờ)

*- 2 giờ tín chỉ đầu tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

Ghi chú

 

Lý thuyết và bài tập trên lớp

 

2 giờ

Giảng đường

UNIT 6: COMPANY LAW

C. Listening                           DIRECTORS’ MEETING

❶Match the terms and phrases (1-5) with their definitions (a-e) before listening.

❷ Listen to the first part of the recording. When does Simon want to send to Pippa Solloway? Why?

D. Language focus                Mild obligation and advice

❶Complete these sentences with a suitable phrase above to give advice.

❷ Give some advice for these situations below, using the phrases above.

 

- Nộp phiếu học tập số 15

- Đọc tài liệu [1; tr.6 - 10] [3; tr.71- 72]

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 16

 

 

-  2 giờ tín chỉ cuối tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

Ghi chú

 

Lý thuyết và bài tập trên lớp

 

2 giờ

Giảng đường

UNIT 6: COMPANY LAW

E. Speaking                Role-play: lawyer-client interview

ADDITIONAL EXERCISES

- Nộp phiếu học tập số 16

- Đọc tài liệu [1; tr.8 - 9]

- Vấn đề chính nghiên cứu trên lớp: Task 1, 2, 3, 5, 6, 7

- Vấn đề sinh viên nghiên cứu trong giờ tự học, GV sẽ giải đáp trên lớp: Task 4, 8

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 17

 

·         Tuần  9 (4 giờ)

- 2 giờ tín chỉ đầu tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

Ghi chú

 

Lý thuyết và bài tập trên lớp

 

2 giờ

Giảng đường

UNIT 7: COMMERCIAL LAW

A. Vocabulary

❶ Look at the definitions below, decide what each one is describing, then write the correct words in the table. The first letter of each word has already been put into the table.

❷ Complete the following sentences using the words in ❶ (change them into the correct form if necessary.)

B. Reading

Reading 1.   COMMERCIAL LAW

❶Read the text above and decide whether these statements are true (T) or false (F).

❷Look at the areas of activity in commercial law mentioned in the first paragraph of the text above and answer these questions.

➌Choose the correct word or phrase to complete these definitions.

Reading 2        LETTER OF APPLICATION FOR AN INTERNSHIP

❶ Quickly read the letter below written by a student. Is it a prospecting letter or a letter of application replying to a specific advertisement?

❷ Read the letter again and answer these questions.

➌Underline the adverbs used in the letter. Why do you think the writer uses so many adverbs? What effect does it have?

➍Match the sections and ideas which should be included in a letter of application for an internship (a-m) with the corresponding sentences in the letter (1-18). Some sections/ ideas are used more than once.

 

- Nộp phiếu học tập số 17

- Đọc tài liệu [1; tr.6 - 10] [3; tr.71- 72]

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 18

 

 

-  2 giờ tín chỉ cuối tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

Ghi chú

 

Lý thuyết và bài tập trên lớp

 

2 giờ

Giảng đường

UNIT 7: COMMERCIAL LAW

 

C. Listening. 

❶Listen and answer these questions.

❷Listen again and tick the work he did before joining Raven stone, Altman and Ofner, LLP

D. Language focus: ADVERB FUNCTIONS

❶Underline the adverbs in the sentences below from Listening and then decide which function the adverbs have (describing time of action, describing manner of action, or qualifying an adjective.). And where are adverbs places in relation to the verbs?

❷The audio transcript in this unit contains many more examples of adverbs. Underline all the adverbs in the audio transcript, and to decide which of the functions each adverb has.

ADDITIONAL EXERCISES

- Nộp phiếu học tập số 18

- Đọc tài liệu [1; tr.8 - 9]

- Vấn đề chính nghiên cứu trên lớp: Task 1, 2, 3, 5, 6, 7

- Vấn đề sinh viên nghiên cứu trong giờ tự học, GV sẽ giải đáp trên lớp: Task 4, 8

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 19

 

·         Tuần  10 (4 giờ)

*- 2 giờ tín chỉ đầu tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

Ghi chú

 

Lý thuyết và bài tập trên lớp

 

2 giờ

Giảng đường

UNIT 8: FAMILY LAW

A. Vocabulary

❶Match each step in a couple process with the correct picture.

❷Below are the main areas that Family Law covers. The text gives except from those areas. Write one area for each text.

 

- Nộp phiếu học tập số 19

- Đọc tài liệu [1; tr.15 - 20] [3; tr.71- 72]

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 20

 

 

-  2 giờ tín chỉ cuối tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

Ghi chú

 

Lý thuyết và bài tập trên lớp

 

2 giờ

Giảng đường

 UNIT 8: FAMILY LAW

 

B. Reading

Reading 1:       DEFINITION AND SCOPE OF FAMILY LAW

❶Complete these sentences with a suitable word.

❷Read the text and answer these questions.

Reading 2:                               MARRIAGE IN THE U.S

❶Read the text and decide if the following statements are true (T) or false (F).

❷The word cards below contain words from the text. Read the text again and find words which have the meanings given in the box. Number 1 is done for you as an example.

➌ Without looking back the text, complete the following summary by filling in the blanks with words and phrases from the text.

Reading 3                    MARRIAGE LAW (In Vietnam)

Read the text carefully, then answer the following questions:

 

- Nộp phiếu học tập số 20

- Đọc tài liệu [1; tr.20- 22]

- Vấn đề chính nghiên cứu trên lớp: Task 1, 2, 3, 5, 6, 7

- Vấn đề sinh viên nghiên cứu trong giờ tự học, GV sẽ giải đáp trên lớp: Task 4, 8

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 21

 

·         Tuần  11 (4 giờ)

*- 2 giờ tín chỉ đầu tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

Ghi chú

 

Lý thuyết và bài tập trên lớp

 

2 giờ

Giảng đường

UNIT 8: FAMILY LAW

C. Listening               Divorce rate explosion expected in Japan

❶Before listening, spend one minute writing down all of the different words you associate with divorce. Share your words with your partner(s) and talk about them. Together, put the words into different categories.

❷Match the following synonyms:

➌Listen to the audio, then match the following phrases from the article

➍ Choose the correct answer (a, b, c, or d) to complete the text.

 

- Nộp phiếu học tập số 21

- Đọc tài liệu [1; tr.25 - 30] [3; tr.71- 72]

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 22

 

 

-  2 giờ tín chỉ cuối tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

Ghi chú

 

Lý thuyết và bài tập trên lớp

 

2 giờ

Giảng đường

 UNIT 8: FAMILY LAW

 

D. Language Focus                –ING forms

E. Speaking:                                      DIVORCE

Ask three different students questions about the grounds for divorce in this table.

ADDITIONAL EXERCISES

 

- Nộp phiếu học tập số 22

- Đọc tài liệu [1; tr.30- 33]

- Vấn đề chính nghiên cứu trên lớp: Task 1, 2, 3, 5, 6, 7

- Vấn đề sinh viên nghiên cứu trong giờ tự học, GV sẽ giải đáp trên lớp: Task 4, 8

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 23

 

·         Tuần  12 (4 giờ)

*- 2 giờ tín chỉ đầu tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

Ghi chú

 

Lý thuyết và bài tập trên lớp

 

2 giờ

Giảng đường

UNIT 9: INTERNATIONAL LAW

A. Vocabulary

❶Match the words (1 - 17) below with their definitions (a-q).

❷Complete the following sentences using the words in ❶(change them into the correct form if necessary.)

B. Reading

Reading 1                                International law

Read the text and answer these questions.

Reading 2.                   INTERNATIONAL LAW IN THE MODERN WORLD

Study the text and decide whether the following statements are true (T) or false (F).

 

- Nộp phiếu học tập số 23

- Đọc tài liệu [1; tr.6 - 10] [3; tr.71- 72]

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 24

 

 

-  2 giờ tín chỉ cuối tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

Ghi chú

 

Lý thuyết và bài tập trên lớp

 

2 giờ

Giảng đường

UNIT 9: INTERNATIONAL LAW

 

 C. Listening  CPD (Continuing Professional Development) seminar on labour law

❶ Listen and decide whether these statements are true (T) or false (F).

❷ Listen again and complete the lawyer’s notes about the case.

D. Language focus

❶The text contains several adjectives formed with prefixes, such as international and intergovernmental. Match these common prefixes (1-6) with their meanings (a-f).

❷ Complete the sentences below with the prepositions from the box.

ADDITIONAL EXERCISES

 

- Nộp phiếu học tập số 24

- Đọc tài liệu [1; tr.35 - 38]

- Vấn đề chính nghiên cứu trên lớp: Task 1, 2, 3, 5, 6, 7

- Vấn đề sinh viên nghiên cứu trong giờ tự học, GV sẽ giải đáp trên lớp: Task 4, 8

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 25

 

·         Tuần  13 (4 giờ)

*- 2 giờ tín chỉ đầu tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

Ghi chú

Kiểm tra

 

2 giờ

Giảng đường

Group presentation

 

- Nộp phiếu học tập số 26

- Đọc tài liệu [1; tr.6 - 10] [3; tr.71- 72]

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 27

 

 

-  2 giờ tín chỉ cuối tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

Ghi chú

 

Lý thuyết và bài tập trên lớp

 

2 giờ

Giảng đường

 UNIT 9: INTERNATIONAL LAW

D.Language Note

A.    Speaking and writing

 

- Nộp phiếu học tập số 27

- Đọc tài liệu [1; tr.45 - 49]

- Vấn đề chính nghiên cứu trên lớp: Task 1, 2, 3, 5, 6, 7

- Vấn đề sinh viên nghiên cứu trong giờ tự học, GV sẽ giải đáp trên lớp: Task 4, 8

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 28

 

·         Tuần  14 (4 giờ)

*- 2 giờ tín chỉ đầu tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

Ghi chú

 

Lý thuyết và bài tập trên lớp

 

2 giờ

Giảng đường

UNIT 10: LITIGATION AND ARBITRATION

A. Vocabulary

❶ Match the terms and phrases (1 - 8) below with their definitions (a-h).

❷Complete the following sentences using the words in ❶

B. Reading

Reading 1:                   LITIGATION AND ARBITRATION

❶Read the text and decide whether these statements are true (T) or false (F).

❷Complete the sentences below using the words for parties involved in dispute resolution from the box.

Reading 2                                LETTER OF INVITATION

Read the letter and answer these questions.

 

- Nộp phiếu học tập số 28

- Đọc tài liệu [1; tr.48 - 50] [3; tr.71- 72]

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 29

 

 

-  2 giờ tín chỉ cuối tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

Ghi chú

 

Lý thuyết và bài tập trên lớp

 

2 giờ

Giảng đường

UNIT 10: LITIGATION AND ARBITRATION

 

 C. Language focus               Future forms

❶ Find examples of the present continuous tense (be + verb + -ing) in the letter. Which examples refer to the future, and which to the present? Label them with the correct letter (a or b).

❷Now look for examples of will + verb, and label them with the correct letter (c, d or e).

➌Complete the letter below, written in response to the invitation, with the correct forms (verb + -ing or will + verb) of the verbs in brackets.

- Nộp phiếu học tập số 29

- Đọc tài liệu [1; tr.8 - 9]

- Vấn đề chính nghiên cứu trên lớp: Task 1, 2, 3, 5, 6, 7

- Vấn đề sinh viên nghiên cứu trong giờ tự học, GV sẽ giải đáp trên lớp: Task 4, 8

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Hoàn thành phiếu học tập số 30

 

·         Tuần  15 (4 giờ)

*- 2 giờ tín chỉ đầu tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

Ghi chú

 

Lý thuyết và bài tập trên lớp

 

2 giờ

Giảng đường

UNIT 10: LITIGATION AND ARBITRATION

D. Listening

❶Listen and tick the topics that Professor Zhang talks about.

❷Listen again. The audience members begin their questions with phrases that signal that a question is coming. Tick the question openers you hear.

ADDITIONAL EXERCISES

 

- Nộp phiếu học tập số 30

- Đọc tài liệu [1; tr.50 - 60] [3; tr.71- 72]

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

Ôn tập Unit 8,9,10

 

 

-  2 giờ tín chỉ cuối tuần

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ tín chỉ

Địa điểm

 

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

Ghi chú

 

Lý thuyết và bài tập trên lớp

 

2 giờ

Giảng đường

 Kiểm tra bài số 02

- Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm viết

- Nội dung kiểm tra: unit 8,9,10

- Thời gian 50 phút

 

 

Tự học tự nghiên cứu

3 giờ

Ở nhà hoặc Thư viện

 

 

Tuần 16 (Ngoài giờ học tín chỉ)

Hình thức tổ chức dạy học

Số giờ

Địa điểm

Nội dung

 

Nhiệm vụ của sinh viên

Ghi chú

Tư vấn

03 giờ

Giảng đường

-          Hệ thống.

-          Giải đáp.

-          Hướng dẫn ôn tập.

Nêu những vấn đề cần giải đáp.

 

Tự học, tự nghiên cứu

 

 

Ôn tập theo hướng dẫn của giáo viên.

 

D. Phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

1. Thang điểm: 10

2. Cách tính điểm:

- Điểm thành phần làm tròn đến một chữ số thập phân.

- Điểm thi kết thúc học phần làm tròn đến một chữ số thập phân.

3. Tiêu chí đánh giá:

STT

Điểm thành phần

Quy định

Trọng số

Ghi chú

1

Điểm chuyên cần: Bao gồm:

- Điểm thời gian có mặt trên thư viện chiếm tỷ trọng 20% (Điểm này tính chung cho tất cả các học phần của học kỳ).

            + Những sinh viên có thời gian lên thư viện ³ 50 giờ thì được tính 20%.

                + Những sinh viên có thời gian lên thư viện <50 giờ thì được tính không quá 10%.

- Điểm ý thức, thái độ học tập trên lớp  chiếm tỷ trọng 40%.

- Điểm tham gia chuẩn bị phiếu học tập chiếm tỷ trọng 40%.

1 điểm

20%

 

2

Điểm kiểm tra định kỳ:

- 02 bài kiểm tra viết: Tuần 5 và Tuần 15

- 01 bài tập kiểm tra nhóm: Tuần 13

3 bài KT

20%

 

3

Thi kết thúc học phần: Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu:

- Sinh viên đi học ³ 50% tổng số tiết trên lớp của học phần.

-  Có đầy đủ phiếu học tập.

- Có đầy đủ bài kiểm tra (trong trường hợp sinh viên thiếu bài kiểm tra thì nhận điểm 0).

Thi trắc nghiệm trên giấy

(45 phút)

60%

 

                                                                                                                                                      

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

TRƯỞNG KHOA

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Thu                   

 

       TRƯỞNG BỘ MÔN

 

 

 

                         Dương Thị Hoa Lư