Điểm các môn học kì I năm học 2013 - 2014

Kinh doanh chứng khoán

K861A1: Tại đây
K861A2: Tại đây

Thuế nhà nước

K981B6: Tại đây
K983B2: Tại đây
K983B3: Tại đây
LTK781B3: Tại đây

Thẩm định tài chính dự án đầu tư

K961A1: Tại đây
K983B8: Tại đây
K991C1: Tại đây
K981B6: Tại đây
K981B2: Tại đây
K983B6: Tại đây

Quản lý tài chính công

K983B3: Tại đây
K983B5: Tại đây
K983B7: Tại đây

Nghiệp vụ ngân hàng Trung ương

K963A2: Tại đây

Bảo hiểm đại cương

K963A1: Tại đây
K963A3: Tại đây
K963A4: Tại đây

Tài chính doanh nghiệp

K963A3: Tại đây
K3381B1: Tại đây
K981B5: Tại đây
LTK781B3: Tại đây
K963A1: Tại đây
K963A4: Tại đây