Điểm các môn học kỳ II năm học 2013-2014

Kiểm toán

K881B3: Tại đây
K881B5: Tại đây
K881B8: Tại đây
K881B10: Tại đây
K881B11: Tại đây
K881B16: Tại đây
K881B18: Tại đây
K861A1: Tại đây
K861A3: Tại đây
K883B1: Tại đây
K883B2: Tại đây


Phân tích tài chính doanh nghiệp

K881B2: Tại đây
K881B4: Tại đây
K881B7: Tại đây
K881B11: Tại đây
K881B12: Tại đây
K881B16: Tại đây
K881B18: Tại đây
K861A1: Tại đây
K861A2: Tại đây
K861A3: Tại đây