Điểm học lại các môn học kỳ II năm học 2013-2014

Kế toán tài chính học phần I 
KTTC1_K881 Lớp 4 (Tại trường): Tại đây
KTTC1_K881 Lớp 3 (Tại trường): Tại đây 
KTTC1_K881 Lớp 1 (Tại trường): Tại đây
Luật và chuẩn mực kế toán
K9+K8+K7LT: Tại đây
Kế toán máy
K33: Tại đây
Kế toán tài chính học phần 2
K881+K7LT:  Tại đây