Điểm thi các môn học kỳ I năm học 2012 - 2013

Điểm thi các môn học tự nguyện_6.5.2017: Tại đây
Điểm thi học tự nguyện năm học 2016-2017
Các môn_CDK9_CDK10_13.3.2017: Tại đây
+++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi học lại
(Chú ý các môn thi ghép với CĐK11
SV xem điểm trong phần CDK11)
Các môn học tự nguyện (K8+K9_thi ghép)+K10_30.21.2016: Tại đây
Kiểm toán_27.12.2016: Tại đây
Các môn_14.9.2016: Tại đây
Phân tích TCDN_11.8.2016: Tại đây
Thẩm định dự án_11.8.2016: Tại đây
Thuế NN_11.8.2016: Tại đây

Điểm các môn thi 3.8-7.82016: Tại đây 
Tiếng anh HP2_9.8.2016: Tại đây
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi học kỳ 2 năm học 2015-2016
Pháp luật kinh tế_Học lại_18.6.2016: Tại đây
Các môn học lại_28.6.2016: Tại đây
Các môn thi lại+Học lại_22.6.2016: Tại đây
Tài chính DN_Học lại lần 1_14.6.2016: Tại đây
Các môn học lại_14.6.2016: Tại đây
phân tích BCTC_Lần 2_8.7.2016; Tại đây
Nguyên lý TK_K10+K11_Học lại_8.7.2016: Tại đây
Nguyên lý KT_K10+K11_Học lại_8.7.2016: Tại đây
Thống kê DN_K10+K11_Học lại_8.7.2016:
Tại đây

Các môn thi lần 2+Học lại_7.6.2016: Tại đây
Luật dân sự nâng cao_3.6.2016: Tại đây
Kỹ năng GT&TVPL_3.6.2016: Tại đây
Các môn thi lần 2_3.6.2016:
Tại đây

Luật THA dân sự_2.6.2016: Tại đây
Luật tố tụng dân sự_2.6.2016: Tại đây

Quản trị chât lượng_1.6.2016: Tại đây
Quản trị NHTM_1.6.2016: Tại đây
Quản trị bán hàng_1.6.2016: Tại đây
Các môn học lại_1.6.2016: Tại đây
Kinh doanh chứng khoán_1.6.2016:
Tại đây
Kiểm toán.CN63_31.5.2016: Tại đây
Marketing quốc tê_31.5.2016: Tại đây
Các môn học lại_31.5.2016: Tại đây

Kiểm toán.CN 81,83_24.5.2016: Tại đây
Phân tích BCTC_24.5.2016: Tại đây

Phân tích TCDN_23.5.2016: Tại đây
Các môn học lại_23.5.2016: Tại đây

++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi học lại
Tiếng anh CN_16.5.2016: Tại đây
Đường lối CMVN+NLCN Mác 2_K12+TDDA LTK10 (Hà Tây)_16.5.2016: Tại đây
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2015-2016
Đặc điểm kế toán_16.2.2016: Tại đây
Định giá tài sản_16.2.2016: Tại đây
Đường lối CMVN_16.2.2016: Tại đây
Kế toán quản trị.CN 81_16.2.2016: Tại đây
Kỹ năng GD&ĐPKD_16.2.2016: Tại đây
Kỹ năng STHĐ_16.2.2016: Tại đây
Kế toán DN vừa và nhỏ_16.2.2016: Tại đây
Kế toán NHTM_16.2.2016: Tại đây
Kế toán NS&KB_16.2.2016: Tại đây
KTTC2_16.2.2016: Tại đây
KTTC_16.2.2016: Tại đây
Luật TTHC_16.2.2016: Tại đây

+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi học lại năm học 2015-2016
(SV không xem được điểm liên hệ thầy Huy: SĐT 0978419536)
Kế toán quản trị_2.2.2016: Tại đây
Kế toán máy_28.1.2016: Tại đây
Tiếng anh chuyên ngành_28.1.2016: Tại đây
Điểm chấm phúc khảo các môn_14.1.2016: Tại đây

Kế toán NSNN&KB_7.1.2016: Tại đây
Kỹ năng STHĐ_7.1.2016: Tại đây

Kinh tế vi mô_k9+k10+k11_31.12.2015: Tại đây
Đặc điểm kế toán_31.12.2015: Tại đây
Luật quốc tế_31.12.2015: Tại đây
NHTM 2_31.12.2015: Tại đây

Các môn thi tự nguyện_k9+k10+k11_30.12.2015: Tại đây
Kế toán DN vừa và nhỏ_30.12.2015: Tại đây
Hệ thống TTQL_30.12.2015: Tại đây
KTTC_k9+k10_Học lại_30.12.2015: Tại đây
Luật TTHC_30.12.2015: Tại đây
Nguyên lý chủ nghĩa Mác 2_k9+k10_30.12.2015: Tại đây
Pháp luật đại cương_k9+k10+k11_30.12.2015: Tại đây
Toán cao cấp_k9+k10_30.12.2015: Tại đây
 Tư tưởng HCM_K9+k10+k11_30.12.2015: Tại đây
Luật tố tụng hình sự_30.12.2015: Tại đây

Các môn thi tự nguyện_k9+k10_25.12.2015: Tại đây
Kế toán quản trị_25.12.2015: Tại đây
Kế toán tài chính_25.12.2015: Tại đây
Thẩm định dự án_K9+k10+LTK9_25.12.2015: Tại đây

Công tác hộ tịch_25.12.2015: Tại đây
Định giá tài sản_25.12.2015: Tại đây
Kế toán quản trị.CN81_25.12.2015: Tại đây

Kế toán NHTM_25.12.2015: Tại đây
Kế toán tài chính 2_25.12.2015: Tại đây
NHTM 1_k9+k10_25.12.2015: Tại đây
NHTM 2_k9+k10_25.12.2015: Tại đây
NHTM_25.12.2015: Tại đây
Quản trị sản xuất TN_25.12.2015: Tại đây
Thủ tục hành chính_25.12.2015: Tại đây
Thuế_k9+k10_25.12.2015: Tại đây
Thanh toán quốc tế_k9+k10_25.12.2015: Tại đây
Thị trường tài chính_25.12.2015: Tại đây

Đường lối CMVN_22.12.2015: Tại đây
kỹ năng GD&ĐPKD_22.12.2015: Tại đây
Kế toán tài chính_22.12.2015: Tại đây
Quản trị nhân lực_22.12.2015: Tại đây
Quản trị quảng cáo_22.12.2015: Tại đây
văn hóa kinh doanh_22.12.2015: Tại đây
Kế toán máy_22.12.2015: Tại đây


Tiếng anh chuyên ngành.51_14.12.2015: Tại đây
Tiếng anh chuyên ngành.81,83,61,63_14.12.2015: Tại đây
Điểm thi các môn học tự nguyện K8+K9+K10+LTK9_20.11.2015: Tại đây
Kế toán tài chính_9.11.2015: Tại đây
Kỹ năng PBGDPL_9.11.2015: Tại đây
Luật đất đai_9.11.2015: Tại đây
NVNHTM_9.11.2015: Tại đây
NVNHTW_9.11.2015: Tại đây
Quản trị Marketing_9.11.2015: Tại đây
Quản trị Chiến lược_9.11.2015: Tại đây
Quản trị thương hiệu_9.11.2015: Tại đây
Quản trị sản xuất_9.11.2015: Tại đây
Tài chính quốc tế_9.11.2015: Tại đây
Tư tưởng HCM_9.11.2015: Tại đây
Thị trường tài chính_9.11.2015: Tại đây
Thanh toán quốc tế_9.11.2015: Tại đây

Pháp luật kinh tế_19.10.2015: Tại đây
Nguyên lý kế toán_19.10.2015: Tại đây
Thống kê doanh nghiệp_19.10.2015: Tại đây

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2014-2015
Nguyên lý kế toán_24.9.2015: Tại đây
Giáo dục thể chất_24.9.2015: Tại đây
kinh tế vĩ mô_24.9.2015: Tại đây
luật hành chính_24.9.2015: Tại đây
pháp luật kinh tế_24.9.2015: Tại đây
quản lý tài chính công_24.9.2015: Tại đây
quản trị kinh doanh_24.9.2015: Tại đây
thông kê doanh nghiệp_24.9.2015: Tại đây+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2014-2015

ĐIểm phúc khảo môn kế toán TC_14/7/2015: Tại đây
Ngân hàng thương mại_28/6/2015: Tại đây
Kế toán tài chính_28/6/2015: Tại đây
Công tác PBPL&HGCS_28/6/2015: Tại đây
Kế toán tài chính 1_28/6/2015: Tại đây
Luật đất đai_28/6/2015: Tại đây
Luật sở hữu trí tuệ_28/6/2015: Tại đây
Luật thương mại_28/6/2015: Tại đây
Ngân hàng trung ương_28/6/2015: Tại đây
Quản trị sản xuất tác nghiệp_28/6/2015: Tại đây
Quản trị thương hiệu_28/6/2015: Tại đây
Thanh toán quốc tế_28/6/2015: Tại đây
Điểm phúc khảo môn thị trường tài chính:Tại đây
Thi trường tài chính_17/6/2015: Tại đây
Thuế_17/6/2015: Tại đây
Tư tưởng Hồ Chí Minh_17/6/2015: Tại đây
Luật TTHS_17/6/2015: Tại đây
Quản trị Marketing_17/6/2015: Tại đây
Quản trị thương hiệu_17/6/2015: Tại đây
Tài chính quốc tế_17/6/2015: Tại đây

Nguyên lý kế toán_25/3/2015: Tại đây
Quản trị kinh doanh_25/3/2015: Tại đây
Pháp luật kinh tế_25/3/2015: Tại đây
Quản lý TCC, Luật HC, Thuế, KT vĩ mô, TKDN, Luật MT, Luật LĐ, TTHCM_25/3/2015: Tại đây

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
điểm thi học kỳ 1 năm học  2014-2015
(SV chú ý các môn thi học lại K10, K9, K8 thi chung 
SV có thể xem điểm trong phần điểm thi của K9 hoặc K8)

Phúc khảo các môn học kỳ I_3/2/2015: Tại đây
Quản lý TCC_30/1/2015: Tại đây
Thống kê doanh nghiệp_30/1/2015: Tại đây
TTHCM_30/1/2015: Tại đây
Luật TC-TT_30/1/2015: Tại đây
Thuế_26/1/2015: Tại đây
Kinh tế vi mô_29/12/2014: Tại đây
Nguyên lý kế toán_29/12/2014: Tại đây
Quản trị kinh doanh_29/12/2014: Tại đây
Luật LĐ&ASXH_29/12/2014: Tại đây
Luật môi trường_29/12/2014: Tại đây
Mar_Học lại_29/12/2014: Tại đây

luật kinh tế_18/12/2014: tại đây
Luật hiến pháp_11/12/2014: Tại đây
Nguyên lý thống kê_Học Lại_11/12/2014:
Tại đây
Pháp luật đại cương_Học Lại_4/12/2014: Tại đây
Tài chính tiền tệ_Học Lại_4/12/2014:
Tại đây
Anh_kiểm tra đầu vào: Tại đây
**********************************************************
điểm thi học lại năm học 2014-2015
Toán kinh tế_18/12/2014: tại đây
XDVBPL_18/12/2014:
tại đây
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ĐIỂM THI GIAI ĐOẠN 2 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014
ĐIỂM PHÚC KHẢO_(13/7/2014): Tại đây
Kinh tế quốc tê(20/6/2014): phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8
Quản lý hành chính công (20/6/2014): phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8
Quản trị học (20/6/2014): phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9
Logic học (20/6/2014): Tại đây

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ĐIỂM THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014
Điểm phúc khảo: Tại đây
Tài chính tiền tệ(26/5/2014): phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8
Tâm lý học đại cương (20/5/2014): Tại đây
Xây dựng văn bản pháp luật (20/5/2014): Tại đây
Luật hiến pháp(20/5/2014): Tại đây

Toán kinh tế(20/5/2014): phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8
Marketing (20/5/2014): phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8
Nguyên lý thông kê(12/5/2014): phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8

++++++++++++++++++++++@@@@@@@@@@@++++++++++++++++++++++++
ĐIỂM KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9, phòng 10, phòng 11
--------------------------------+++++++++++++++++++-----------------------------------
ĐIỂM THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014
Điểm phúc khảo bài thi các môn kỳ I: Tại đây
Tiếng việt thực hành(25/1/2014): Tại đây
Kinh tế vi mô(25/1/2014): phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8
Toán cao cấp (21/1/2014): phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8
Nguyên lý chủ nghĩa Mac_HP2 (21/1/2014): phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9
Nguyên lý chủ nghĩa Mac_HP1(16/1/2014): phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9
Xã hội học (16/1/2014): 51L1