Điểm thi các môn học kỳ I năm học 2012 - 2013

Điểm thi văn bằng 2
Quản trị bán hàng_28.6.2017: Tại đây
Quản trị thương hiệu_27.6.2017: Tại đây
Văn hóa kinh doanh_21.6.2017: Tại đây
+++++++++++++++++++++++++++++
Điểm các môn thi học lại_6.5.2017:
Tại đây
Điểm các môn thi học lại_5.5.2017: Tại đây
+++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi học kỳ 2 năm học 2016-2017
Luật đất đai_17.5.2017: Tại đây
Marketing quốc tế_17.5.2017: Tại đây
Quản trị nhân lực_17.5.2017: Tại đây
Kinh doanh chứng khoán_17.5.2017: Tại đây
Luật đất đai_10.5.2017: Tại đây
Kiểm toán_5.5.2017: Tại đây
Kỹ năng giao tiếp và tư vấn pháp luật_5.5.2017: Tại đây
Luật bình đẳng giới_5.5.2017: Tại đây
Phân tích báo cáo TC_5.5.2017: Tại đây
Quản trị bán hàng_5.5.2017: Tại đây
Quản trị chất lượng_5.5.2017: Tại đây
Quản trị ngân hàng thương mại_5.5.2017: Tại đây
Thanh tra giải quyết khiếu niệu_5.5.2017: Tại đây

+++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi các môn Văn Bằng 2
Quản trị chất lượng_11.4.2017: Tại đây
Quản trị chiến lược_11.4.2017: Tại đây
Quản trị marketing_11.4.2017: Tại đây
Quản trị sản xuất_11.4.2017: Tại đây
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Các môn CDK11+CDK12+CDK13_13.3.2017:
Tại đây
Tiếng anh CN_9.3.2017: Tại đây
++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi học kỳ 1 năm học 2016-2017
Luật môi trường_1.1.2017: Tại đây
Kế toán ngân sách NN&KB_30.12.2016: Tại đây
Kế toán quản trị_28.12.2016: Tại đây
Kế toán tài chính HP2_28.12.2016: Tại đây
Tiếng anh CN.51_28.12.2016: Tại đây
Tiếng anh CN.Kinh tế_28.12.2016: Tại đây
Luật quốc tế_28.12.2016: Tại đây
Đặc điểm kế toán_21.12.2016: Tại đây
Đường lối CMVN_21.12.2016: Tại đây
Kế toán NHTM_21.12.2016: Tại đây
Kỹ năng GD&ĐPKD_21.12.2016: Tại đây
Kỹ năng STHĐ_21.12.2016: Tại đây
Quản trị nhân lực_21.12.2016: Tại đây
Ngân hàng thương mại 2_21.12.2016: Tại đây
Văn hóa kinh doanh_21.12.2016: Tại đây

Kế toán DN vừa và nhỏ_15.12.2016: Tại đây
Kế toán NHTM_15.12.2016: Tại đây
Kế toán tài chính_15.12.2016: Tại đây
Thủ tục hành chính_15.12.2016: Tại đây

++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi học lại năm học 2016-2017
Nhiều môn_23.11.2016: Tại đây
Kế toán tài chính_Lần 1_23.11.2016: Tại đây
Tiếng anh HP2.CN Kinh tế_Lần 1_23.11.2016: Tại đây
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2015-2016
Các môn_14.9.2016: Tại đây
Thẩm định dự án_14.9.2016: Tại đây
Tiếng anh Hp2.CN Kinh tế_13.9.2016: Tại đây
Kế toán quản trị_12.9.2016: Tại đây
Kế toán tài chính_12.9.2016: Tại đây
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi học kỳ 2 năm học 2015-2016
Kỹ năng GD&DPKD_7.7.2016: Tại đây
Ngân hàng thương mại_7.7.2016: Tại đây
Quản trị Marketing_7.7.2016:
Tại đây
Định giá tài sản_6.7.2016: Tại đây
Kế toán HCSN_6.7.2016: Tại đây
Luật thi hành án dân sự_6.7.2016: Tại đây
Kỹ năng PBGDL_6.7.2016: Tại đây
Các môn học lại_6.7.2016:
Tại đây
Thi hành án dân sự_19.6.2016: Tại đây
Các môn học lại_28.6.2016: Tại đây
Các môn thi lại+Học lại_22.6.2016: Tại đây
Luật tố tụng hành chính_14.6.2016: Tại đây
Các môn thi học lại_14.6.2016: Tại đây
Nguyên lý TK_K10+K11_Học lại_8.6.2016: Tại đây
Nguyên lý KT_K10+K11_Học lại_8.6.2016: Tại đây
Thông kê DN_K10+K11_Học lại_8.6.2016: Tại đây

Các môn học lại_K10+K11+k12_7.6.2016: Tại đây
Tài chính tiền tệ_Học lại_7.6.2016: Tại đây
Tiếng anh HP1_Học lại_7.6.2016: Tại đây

Luật thương mại_3.6.2016: Tại đây
Luật tố tụng dân sự_3.6.2016: Tại đây
Ngân hàng thương mai 1_3.6.2016:Tại đây
Quản trị thương hiệu_1.6.2016: Tại đây
Tài chính quốc tê_1.6.2016: Tại đây
Quản trị kinh doanh_31.5.2016: Tại đây
Kế toán tài chính_31.5.2016: Tại đây
Kế toán tài chính 1_31.5.2016: Tại đây

Kế toán quản trị_24.5.2016: Tại đây
Thị trường tài chính_23.5.2016: Tại đây
Tiếng anh HP2_23.5.2016: Tại đây
Tiếng anh HP2.CN 51_23.5.2016: Tại đây
Ngân hàng trung ương_23.5.2016: Tại đây
Quản trị chiến lược_23.5.2016: Tại đây
Quản trị sản xuất_23.5.2016: Tại đây
Thẩm định dự án_23.5.2016: Tại đây
Thuế nhà nước_23.5.2016: Tại đây
Thanh toán quốc tế_23.5.2016: Tại đây

Luật tố tụng hình sự_16.5.2016: Tại đây
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2015-2016
(SV không xem được điểm liên hệ thầy Huy: SĐT 0978419536)
Chú ý: Các môn thi học tự nguyện SV k11 có thể xem trong mục 
Xem hết điểm thi hết học phần k10
Pháp luật kinh tế_17.2.2016: Tại đây
Tài chính doanh nghiệp_16.2.2016: Tại đây
Các môn thi lại và học lại CDLTK9+CDK11_2.2.2016: Tại đây
Các môn CDLTK9_CDK11_28.1.2016: Tại đây
Tiếng anh HP1.CN Kinh tế_28.1.2016: Tại đây
Tiếng anh HP1.CN 51_28.1.2016: Tại đây

Phúc khảo Luật LĐ và TCDN_20.1.2016: Tại đây
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2015-2016
Tài chính doanh nghiêp_14.1.2016: Tại đây
Điểm thi học lại_14.1.2016: Tại đây
Thuế_14.1.2016: Tại đây
Kinh tế quốc tế_14.1.2016: Tại đây

Luật lao động_7.1.2016: Tại đây
Kinh tế vĩ mô_7.1.2016: Tại đây
Luật môi trường_7.1.2016: Tại đây

Tiếng anh hp1.CN kinh tế_5.1.2016: Tại đây
Tiếng anh hp1.CN Luât 51_5.1.2016: Tại đây

Pháp luật kinh tế_5.1.2016: Tại đây
Luật môi trường_5.1.2016: Tại đây

Kinh tế phát triển_31.12.2015: Tại đây
Quản lý tài chính công_30.12.2015: Tại đây
Luật hành chính_30.12.2015: Tại đây
Thống kê doanh nghiệp_22.12.2015: Tại đây
Nguyên lý kế toán_22.12.2015: Tại đây
Luật TC-NH_22.12.2015: Tại đây
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2014-2015

Marketing_29.10.2015: Tại đây
Quản trị học_8.10.2015: Tại đây
Nguyên lý thống kê_8.10.2015: Tại đây
Toán kinh tế_8.10.2015: Tại đây
Tư Tưởng Hồ Chí Minh_24.9.2015: Tại đây
Quản lý HCC_24.9.2015: Tại đây
Tài chính tiền tệ_24.9.2015: Tại đây
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi học kỳ 2 năm học 2014-2015
Xây dựng VBPL_20/7/2015: Tại đây

Tài chính tiền tệ_14/7/2015: Tại đây
Luật hiến pháp_10/7/2015: Tại đây
Tư tưởng Hồ Chí Minh_10/7/2015: Tại đây
Marketing_10/7/2015: Tại đây
Toán kinh tế_10/7/2015: Tại đây
Nguyên lý thông kê_10/7/2015: Tại đây
Quản lý hành chính công_10/7/2015: Tại đây
Quản trị học_9/7/2015: Tại đây
Luật dân sư_9/7/2015: Tại đây
Tâm lý học đại cương_6/7/2015: Tại đây

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2014-2015
Kinh tế vi mô_27/3/2015: tại đây
Nguyên lý CNMac 1+2, Toán CC_27/3/2015: Tại đây

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi học kỳ 1 năm học 2014-2015


GDQP-AN 1_12/2/2015: Tại đây
GDQP-AN 2_12/2/2015: Tại đây
Điểm tổng kết các môn học kỳ I_Lớp 51L1: Tại đây
Tiếng việt thực hành_22/1/2015: Tại đây
Kinh tế vi mô_20/1/2015: Tại đây
Toán CC_19/1/2015: Tại đây
Nguyên lý chủ nghĩa Mác 2-12/1/2015:
Tại đây
Nguyên lý chủ nghĩa Mác 1_29/12/2014: Tại đây