Điểm thi các môn học kỳ I năm học 2012 - 2013

Điểm thi học kỳ 1 năm học 2017-2018
Điểm thi học lại_11.9.2017: Tại đây
++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm các môn thi học lại_5.5.2017: Tại đây
Điểm các môn thi học lại hệ cao đẳng_5.5.2017: Tại đây
++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi học kỳ 2 năm học 2016-2017
Thị trường tài chính_28.6.2017: Tại đây
Đảm bảo an ninh thông tin_28.6.2017: Tại đây
Kỹ năng giao dịch và ĐPKD_21.6.2017: Tại đây
Luật thi hành án dân sự_21.6.2017: Tại đây
Quản trị chiến lược_21.6.2017: Tại đây
Quản trị marketing_21.6.2017: Tại đây
Ngân hàng trung ương_5.6.2017: Tại đây
Ngân hàng thương mại Hp1_5.6.2017: Tại đây
Tài chính doanh nghiệp_5.6.2017: Tại đây
Quản trị kinh doanh_29.5.2017: Tại đây
Quản lý tài chính công_29.5.2017: Tại đây
Tài chính quốc tế_25.5.2017: Tại đây
Thẩm định dự án_23.5.2017: Tại đây
Kỹ năng GD&ĐPKD_17.5.2017: Tại đây
Nghiệp vụ NHTM_17.5.2017: Tại đây
Quản trị thương hiệu_17.5.2017: Tại đây
Thị trường tài chính_17.5.2017: Tại đây
Thuế nhà nước_17.5.2017: Tại đây
Thanh toán quốc tế_17.5.2017: Tại đây
Giáo dục thể chất HP2_10.5.2017: Tại đây
Kế toán tài chính HP1_10.5.2017: Tại đây
Luật thương mại_10.5.2017: Tại đây
Luật tố tụng hành chính_10.5.2017: Tại đây
Luật tố tụng hình sự_10.5.2017: Tại đây
Cơ sở văn hóa VN_5.5.2017: Tại đây
Kế toán HCSN_5.5.2017: Tại đây
Kế toán tài chính_5.5.2017: Tại đây
Luật tố tụng dân sự_5.5.2017: Tại đây
Phân tích thiết kế HTTT_5.5.2017: Tại đây
Quản trị sản xuất_5.5.2017: Tại đây
Thị trường tài chính_5.5.2017: Tại đây
Tiếng anh HP2.CN Kinh tế_5.5.2017: Tại đây
Tiếng anh HP2.CN Luật_5.5.2016: Tại đây
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2016-2017
Các môn CDK11+CDK12+CDK13_13.3.2017: Tại đây
Các môn_13.3.2017: Tại đây
Tiếng anh HP1_CN kinh tế_9.3.2017: Tại đây
Tiếng anh_CN Luật_9.3.2017:
Tại đây
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017
Luật môi trường_1.1.2017: Tại đây
Nguyên lý kế toán_30.12.2016: Tại đây
Pháp luật kinh tê_29.12.2016: Tại đây
Tài chính doanh nghiệp_29.12.2016: Tại đây
Tiếng anh chuyên ngành_Luật_29.12.2016: Tại đây
Tiếng anh chuyên ngành_Kinh tế_29.12.2016: Tại đây
Kỹ năng PBGDPL_28.12.2016: Tại đây
Kinh tế quốc tê_28.12.2016: Tại đây
Kinh tế đầu tư_28.12.2016: Tại đây
Thống kê doanh nghiệp_28.12.2016: Tại đây
Kinh tế vĩ mô_27.12.2016: Tại đây
Thuế nhà nước_27.12.2016: Tại đây
Kinh tế phát triển_27.12.2016: Tại đây
Luật hành chính_27.12.2016: Tại đây
Luật môi trường_27.12.2016: Tại đây
Luật tài chính ngân hàng_27.12.2016: Tại đây
Pháp luật đại cương_27.12.2016: Tại đây
Quản lý hành chính công_27.12.2016: Tại đây

++++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi học lại năm học 2016-2017
Tin văn phòng_2.12.2016: Tại đây
Nhiều môn_23.11.2016: Tại đây
Nguyên lý thống kê_Lần 1_23.11.2016: Tại đây
Toán kinh tế_Lần 1_23.11.2016:
Tại đây 

+++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi cấp chứng chỉ sinh viên Lào 5
Điểm thi lần 2_13.10.2016: Tại đây
Nghe_13.9.2016: Tại đây
Đọc hiểu_13.9.2016: Tại đây
Viết_13.9.2016: Tại đây
Nói_13.9.2016: Tại đây
---------------------------------------
Toán cơ sở_Lần 2_24.10.2016: Tại đây
Toán cơ sở_26.9.2016: Tại đây
Nghe_Học bổ sung: Tại đây
Đọc hiểu_Học bổ sung: Tại đây
Viết_Học bổ sung: Tại đây
Nói_ Học bổ sung: Tại đây
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2015-2016
Marketing_15.9.2016: Tại đây
Toán kinh tế_15.9.2016: Tại đây
Tài chính tiền tê_15.9.2016: Tại đây
Các môn_14.9.2016: Tại đây
Nguyên lý thống kê_10.9.2016: Tại đây
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi học kỳ 2 năm học 2015-2016
Toán rời rạc_18.7.2016: Tại đây
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật_12.7.2016: Tại đây
Toán kinh tế_8.7.2016: Tại đây
Cơ sở dữ liệu_8.7.2016: Tại đây
Đọc hiểu_SV Lào 5_7.7.2016: Tại đây
Nghe_SV Lào 5_7.7.2016: Tại đây
Viết_SV Lào 5_7.7.2016: Tại đây
Xây dựng VBPL_7.7.2016: Tại đây
Marketing_6.7.2016: Tại đây
Nguyên lý thống kê_6.7.2016: Tại đây
Pháp luật đại cuơng_6.7.2016: Tại đây
Luật hiến pháp_28.6.2016: Tại đây
Tài chính tiền tệ_18.6.2016: Tại đây
Quản lý hành chính công_SV Lào_28.6.2016: Tại đây
Quản lý hành chính công_SV Việt_28.6.2016:
Tại đây

Logichoc_21.6.2016: Tại đây
Tư tưởng Hồ Chí Minh_SV Lào_21.6.2016: Tại đây
Tư tưởng Hồ Chí Minh_SV Việt Nam_21.6.2016: Tại đây
Các môn thi lại_Học lại_21.6.2016: Tại đây
Nguyên lý CN Mác HP1_16.5.2016: Tại đây
+++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi SV Lào 5
Chính tả_19.4.2016: Tại đây
Viết_19.4.2016: Tại đây

++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2015-2016
Toán cao cấp_VN_16.3.2016: Tại đây
Nguyên lý CN Mác HP1_VN_11.3.2016: Tại đây
Nguyên lý CN Mác HP1_Lào_11.3.2016: Tại đây
Nguyên lý CN Mác HP2_Lào_11.3.2016: Tại đây
Kinh tế vi mô_11.3.2016: Tại đây
++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi sinh viên Lào 5
Chính tả_16.2.2016: Tại đây
Ngữ pháp_16.2.2016: Tại đây
Đọc _16.2.2016: Tại đây
Nói_16.2.2016: Tại đây

+++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi học kỳ 1 năm học 2015-2016
GDQP_HP1_24.2.2016: Tại đây
GDQP_HP2_24.2.2016: Tại đây
Toán cao cấp_SV Lào_18.2.2106: Tại đây
Toán cao cấp.CN48_18.2.2016: Tại đây
Tiếng việt thực hành_2.2.2016: Tại đây
Pháp luật đại cương_2.2.2016: Tại đây
Toán cao cấp_28.1.2016_VN: Tại đây
Tiếng việt thực hành_21.1.2016: Tại đây
Kinh tế vi mô_20.1.2016: Tại đây
Nguyên lý chủ nghĩa Mác 2_Lào_20.1.2016: Tại đây
Nguyên lý chủ nghĩa Mác 2_VN_20.1.2016: Tại đây
Toán cao cấp_20.1.2016: Lào: Tại đây
Nguyên lý chủ nghĩa Mác 1_Lào_14.1.2016: Tại đây
Nguyên lý chủ nghĩa Mác 1_VN_14.1.2016: Tại đây
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Điểm thi lần 2 tốt nghiệp lớp sinh viên Lào K4_11.11.2015: Tại đây
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi tiếng việt nâng cao

(SV không xem được điểm liên hệ thầy Huy: SĐT 0978419536)
Nghe_14.9.2015: Tại đây
Đọc_14.9.2015: Tại đây
Viết_14.9.2015: Tại đây
Vấn đáp_14.9.2015: Tại đây


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2014-2015
Tiếng việt chuyên ngành_28/8/2015: Tại đây
Chính tả_21/8/2015: Tại đây
Ngữ pháp_21/8/2015: tại đây

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi lần 2 học kỳ 1 lớp sinh viên Lào
Ngữ pháp_11/8/2015: Tại đây
Chính tả_11/8/2015: Tại đây

++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi các môn kỹ năng lớp sinh viên Lào
Chính tả_21/7/2015: Tại đây
Ngữ pháp_21/7/2015: Tại đây

+++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi các môn tiếng việt Lớp sinh viên Lào
Chính tả_26/3/2015: Tại đây
Ngữ Pháp_26/3/2015: Tại đây
Vấn đáp_Đọc_26/3/2015: Tại đây
Vấn đáp_Nói_26/3/2015:
Tại đây