Điểm thi các môn học kỳ I năm học 2014 - 2015

Điểm thi năm học 2017-2018
Các môn thi lần 2 năm học 2016-2017_11.9.2017: Tại đây
++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi tại Yên Bái
Luật dân sự_28.6.2017: Tại đây
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2016-2017
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật_28.6.2017: Tại đây
Luật dân sự_28.6.2017:Tại đây
Luật thương mại_21.6.2017: Tại đây
Thuế nhà nước_21.6.2017: Tại đây
Cơ sở đo lường điện tử_19.6.2017: Tại đây
Điện tử tương tự_19.6.2017: Tại đây
Kinh tế quốc tế_19.6.2017: Tại đây
Kinh tế vi mô_19.6.2017: Tại đây
Logic học_19.6.2017: Tại đây
Luật hành chính_19.6.2017: Tại đây
Luật hôn nhân gia đình_19.6.2017: Tại đây
Luật ngân hàng_19.6.2017: Tại đây
Lý thuyết mạch_19.6.2017: Tại đây
Lý thuyết tài chính tiền tệ_19.6.2017: Tại đây
Nguyên lý kế toán_19.6.2017: Tại đây
Pháp luật kinh tế_19.6.2017: Tại đây
Quản trị chiến lược_19.6.2017: Tại đây
Quản trị marketing_19.6.2017: Tại đây
Toán kinh tế_19.6.2017:Tại đây
Tư tưởng Hồ Chí Minh_19.6.2017: Tại đây
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi học lại CDK13+CDK12+CDK11
Các môn_5.5.2017: Tại đây
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi Lần 2 học kỳ 1 năm học 2016-2017
Lý luận nhà nước và_Yên Bái_31.3.2017: Tại đây
Tiếng việt thực hành_Yên Bái_31.3.2017: Tại đây
Văn thư lưu trữ_Yên Bái+31.3.2017: Tại đây
Các môn CDK11+CDK12+CDK13_13.3.2017: Tại đây
Các môn_CDK13_13.3.2017:
Tại đây
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017
(SV không xem được điểm liên hệ thầy Huy SĐT:0978419536)
Điểm chấm phúc khảo các môn_24.2.2017: Tại đây
Lý luận nhà nước và pháp luật_6.2.2017: Tại đây
Tài chính tiền tệ_6.2.2017: Tại đây
Toán rời rạc_6.2.2017: Tại đây
Tâm lý học đại cương_6.2.2017: Tại đây
Marketing_6.2.2017: Tại đây
Nguyên lý CN Mác LeNin HP1_22.1.2017: Tại đây
Nguyên lý CN Mác LeNin HP2_22.1.2017: Tại đây
Luật hiến pháp_22.1.2017: Tại đây
Nguyên lý thống kê_22.1.2017: Tại đây
Pháp luật đại cương_22.1.2017: Tại đây
Quản lý hành chính công_22.1.2017: Tại đây
Quản trị học_22.1.2017: Tại đây
Tiếng việt thực hành_22.1.2017: Tại đây
Toán cao cấp.CN48_22.1.2017: Tại đây
Toán cao cấp.CN71_22.1.2017: Tại đây
Toán cao cấp.CN kinh tế_22.1.2017: Tại đây
Văn thư lưu trữ_22.1.2017: Tại đây