Điểm thi hết môn học kỳ II năm học 2011 - 2012

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG K5
Môn: Kế toán tài chính doanh nghiệp: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6,
 phòng 7, phòng 8, phòng 9, phòng 10, phòng 11, phòng 12

Môn: Nguyên lý kế toán: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6,
 phòng 7, phòng 8, phòng 9, phòng 10, phòng 11, phòng 12

Môn: Khoa học Mác-LêNin: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6,
phòng 7, phòng 8, phòng 9, phòng 10, phòng 11, phòng 12

ĐIỂM THI LẦN 2 NĂM HỌC 2011-2012
:
ĐIỂM THI LẦN 2 CÁC MÔN THI 9-9-2012_Lạng Sơn: TẠI ĐÂY
Môn: Kế toán quản trị_Lạng Sơn_Thi ngày 9-9-2012: Tại Đây
Môn: KTTC2_Lạng Sơn: Tại đây
Môn: Kế toán quản trị_Lạng Sơn: Tại đây
Môn: Tiếng Anh.CN_LTK5_Lạng Sơn: phòng 1
Môn: TDDA_DLCMVN_LTK5_LS: TẠI ĐÂY
Môn: TCQT+DGTS+Tin UD_LTK5_LS: TẠI ĐÂY
Môn: NLKT+CMKT+VNNHTM_LTK5_LS: TẠI ĐÂY
Môn: LuậtKT + Quản trị học_LTK5_LS: TẠI ĐÂY
Môn: QLHCC_LTK5_HN: phòng 1
Môn: Kế toán quản trị_LTK5_HN: phòng 1
Môn: Đường lối CMVN_LTK5_HN: phòng 1
Môn: Kế toán tài chính2_LTK5_LS_thi 22/7/2012: B7, B8
Môn: Kế toán tài chính 1_LTK5_LS_thi ngày 22/7/2012: B7, B8
Môn: Kế toán quản trị_LTK5_Lạng Sơn: thi 22/7/2012: B7, B8
Môn: Đặc điểm kế toán_LTK5_Lạng Sơn: thi 22/7/2012: B7, B8
Môn: Anh.CN_LTK5_HN: Thi 12/8/2012: phòng 1
Môn: Anh.CN_LTK5_TT: thi 9/8/2012: phòng 1
Môn: Anh.CN_LTK5_Lạng Sơn_Thi 21/7/2012: phòng 1, phòng 2, phòng 3
Môn: Kế toán quản trị_Tại trường: B1
......................................................######################.....................................................
ĐIỂM THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011-2012: (SV không xem được điểm liên hệ thầy Huy: SDT_0978419536)
Môn: Kiểm toán_Lạng Sơn_Thi 25/8/2012: phòng 1, phòng 2, phòng 3
Môn: PT.TCDN_Lạng Sơn_Thi 25/8/2012: phòng 1, phòng 2, phòng 3
Môn: Kế toán máy_Lạng Sơn_Thi ngày 25/8/2012: phòng 1, phòng 2, phòng 3
Môn: Kiểm toán_Tại trường: B1, B2, B3, B4
Môn: Phân tích TCDN_Hà Nội: B5, B6
Môn: Kế toán máy_ Hà Nội: phòng 1, phòng 2, phòng 3
Môn: Kiểm toán_Hà Nội: B5, B6
Môn: Đường lối CMVN_Hà Nội: B5, B6
Môn: Đặc điểm kế toán_Hà Nội: B5, B6
Môn: Anh HPI_Hà Nội: phòng 1, phòng 2, phòng 3
Môn: Phân tích TCDN_Tại trường: B1, B2 B3, B4
Môn: Đường lối CMVN_Tại trường: B1, B2, B3, B4
Môn: Đặc điểm kế toán_Tại trường: B1, B2, B3, B4
Môn: Anh HPI_Tại trường: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5