Điểm thi hết môn học kỳ II năm học 2011 - 2012

ĐIỂM THI LẦN 2_HỌC LẠI_CÁC MÔN:Tại đây
ĐIỂM THI LẦN 1 _HỌC LẠI CÁC MÔN(Tiếp):
Tại đây
ĐIỂM THI LẦN 1_HỌC LẠI CÁC MÔN: Tại đây

+++++++++++++++++++####################++++++++++++++++++++++
ĐIỂM PHÚC KHẢO BÀI THI LẦN 2 HỌC LẠ
I: Tại đây
ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP

Môn: Nguyên lý kế toán: K681B14, K681B16, K681B2, K781B1, K781B2, K781B3, K781B4, K781B5, K781B6, K781B7, K781B8, K781B9, K781B10, K781B11, K781B12, K781B13, K781B14, K781B15, K781B16, K781B17, K781B18, K781B19, K781B20, K781B21, K782B1, K782B2
Môn: Kế toán nhà nước: K682B1, K682B2, K682B3, K782B1, K782B2
Môn: Tài chính tiền tệ; K661A2, K661A3, K663A2, 61A1, 61A2, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 63A5
Môn: Tài chính doanh nghiệp: K661A2, K613A3, 61A1, 61A2
Môn: Quản trị Kinh doanh tổng hợp: 91C1
Môn: Quản trị học: 91C1
Môn: Ngân hàng thương mại: K663A3, K663A4, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 63A5
Môn: Kế toán tài chính:81B21K681B14, K681B16, K681B2, 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 81B7, 81B8, 81B9, 81B10, 81B11, 81B12, 81B13, 81B14, 81B15, 81B16, 81B17, 81B18, 81B19, 81B20,
Môn: Khoa học Mác Lênin-Tư từng Hồ Chí Minh: 81B21, 63A581B20,  K661A2, K661A3, K663A2, K681B14, K681B16, K681B2, 63A5, 81B21, 61A1, 61A2, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 81B7, 81B8, 81B9, 81B10, 81B11, 81B12, 81B13, 81B14, 81B15, 81B16, 81B17, 81B18, 81B19, 82B1, 82B2, 91C1

------------------------------++++++++++++++++++++++---------------------------------
ĐIỂM BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP:
63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 63A5, 91C1,61A1, 61A2

--------------------------++++++++++++++++++++++----------------------------------

ĐIỂM THI LẦN 2 HỌC LẠI

Các Môn: Tại đây
Định giá tài sản: Tại đây
KTTC: Tại đây
KTTC1: Tại đây
KTTC2: Tại đây
Nguyên lý kế toán: Tại đây
Pháp luật kinh tế: Tại đây
TCDN: Tại đây
Thẩm định dự án: Tại đây

--------------------------------------+++++++++++++++++++++-----------------------------------------------
ĐIỂM THI HỌC LẠI
Đặc điểm kế toán .CN82: Tại đây
Kiểm toán+QTKD+KTVM+QTTN+KTNHTM+QTTH: Tại đây
Kinh doanh chứng khoán: Tại đây
Kiểm toán.CN81: Tại đây
Kế toán kho bạc: Tại đây
Kế toán quản trị: Tại đây
KTTC2: Tại đây
NHTM 2: Tại đây
Phân tích TCDN; Tại đây
Phân tích tài chính công: Tại đây
VisualBasic: Tại đây

Đặc điểm kế toán.CN81: Tại đây
Môn: Tư tưởng HCM: Tại đây
Môn: TCDN2: Tại đây
Môn: Luật kinh tế: Tại đây
Môn: Kế toán ngân sách xã: Tại đây
Môn: Kế toán HCSN: Tại đây
Môn: Kỹ năng giao tiếp: Tại đây
Môn: Đường lối CMVN: Tại đây
Môn: Định giá tài sản: Tại đây
Môn: Anh 3: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5
Môn: Thị trường tài chính: Tại đây
Môn: Thanh toán quốc tế: Tại đây
Môn: Thuế: Tại đây
Môn: Thẩm định: Tại đây
Môn: Tài chính quốc tế: Tại đây
Môn: TCDN: Tại đây
Môn: Quản trị học: Tại đây
Môn: PT QTNHTM: Tại đây
Môn: NHTM1: Tại đây
Môn: NHTM: Tại đây
Môn: Marketing: Tại đây
Môn: KTTC1: Tại đây
Môn: KTTC: Tại đây
Môn: Kinh tế quốc tê_LTK6_Hà Nội: Tại đây
Môn: Anh 1_Tại trường: Phòng 1
Môn:Anh 2_Tại trường: Phòng 1, phòng 2
Môn: Pháp luật đại cương: Tại đây
Môn: Quản lý hành chính công: Tại đây
Môn: Quản trị kinh doanh: Tại đây
Môn: Tài chính học: Tại đây
Môn: TCDN1: Tại đây
Môn: TKDN: Tại đây
Môn: Toán CC: Tại đây
Môn: Toán KT: Tại đây
Môn: Tiền tệ ngân hàng: Tại đây
Môn: Nguyên lý chủ nghĩa Mác: Tại đây
Môn: Nguyên lý kế toán: Tại đây
Môn: Nguyên lý thống kê: Tại đây
Môn: KTQT,BHXH,BHDC,NHTW: Tại đây
Môn: Kinh tế vi mô:
Tại đây

---------------------------+++++++++++++++------------------------------
ĐIỂM THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013
(SV không xem được điểm liên hệ thầy Huy: SDT-0978419536)Môn: Visual Basic_HN: 63A5, 81B21Môn: Quản trị chất lượng: Tại đâyMôn: Visual Basic: 61A1, 61A2, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 81B7, 81B8, 81B9, 81B10, 81B11, 81B12, 81B13, 81B14, 81B15, 81B16, 81B17, 81B18, 81B19, 81B20, 82B1, 82B2, 91C1Môn: Kiểm toán.CN81: 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 81B7, 81B8, 81B9, 81B10, 81B11, 81B12, 81B13, 81B14, 81B15, 81B16, 81B17, 81B18, 81B19, 81B20Môn: Phân tích tài chính công: 82B1, 82B2Môn: Kiểm toán.CN 82: 82B1, 82B2Môn: Kiểm toán_Tại trường: 61A1, 61A2, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4 Môn: Kiểm toán_Hà Nội: 63A5, 81B21 Môn: Phân tích_Tại trường: 61A1, 61A2, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 91C1

-------------------------------+++++++++++++++++++---------------------------------
Điểm phúc khảo bài thi lần 2 học kỳ I năm học 2012-2013:
Tại đây
ĐIỂM THI LẦN 2 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012-2013

Môn: Lập trình VB: Tại đây
Môn: Phân tích: Tại đây
Môn: Kiểm toán.CN61, 63, 82, PT.Tài chính công: Tại đây
Môn: Kiểm toán.CN81: Tại đây
Môn: KTTC2: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8
Môn: TCDN_Tại đây
Môn: Kinh tế quốc tê_HN: Tại đây
Môn: Tư tưởng HCM_HN: Tại đây
Môn: Định giá tài sản_HN: Tại đây
Môn: Định giá tài sản: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9, phòng 10
Môn: Quản trị marketing: Tại đây
Môn: Quản trị thương hiệu: Tại đây
Môn: Kế toán Ngân hàng thương mại: Tại đây
Môn: Kế toán máy.CN82: Tại đâyMôn: Kế toán kho bạc: Tại đây
Môn: Kinh doanh chứng khoán: Tại đây
Điểm thi các môn_Hà Nội: Tại đây
Môn: Đặc điểm kế toán.CN82: Tại đây
Môn: Thị trường tài chính: phòng 1, phòng 2
Môn: TTHCM: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9
Môn: Phân tích TCDN: phòng 1, phòng 2, phòng 3
Môn: Ngân hàng thương mai 2: phòng 1, phòng 2
Môn: Anh CN: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9
Môn: Đặc điểm kế toán: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4
Môn: Kế toán quản trị: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7

==============*********************===================
ĐIỂM THI CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2012-2013

Điểm phúc khảo: Tại đây
Môn: Đặc điểm kế toán_Tại trường: 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 81B7, 81B8, 81B9, 81B10, 81B11, 81B12, 81B13, 81B14, 81B15, 81B16, 81B17, 81B18, 81B19, 81B20, 81B21
Môn: NHTM_Tại trường: 63A1, 63A2, 63A3, 63A4
Môn: NHTM2_Hà Nội: Tại đây
Môn: Quản trị bán hàng_Tại trường: 91C1
Môn: Phân tích TCDN_Tại trường_Hà Nội: 63A5, 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 81B7, 81B8, 81B9, 81B10, 81B11, 81B12, 81B13, 81B14, 81B15, 81B16, 81B17, 81B18, 81B19, 81B20, 81B21
Môn: TTHCM_Tại trường: 61A1, 61A2, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 63A5, 81B21, 82B1, 82B2
Môn: Tài chính quốc tế_Tại trường: 82B1, 82B2
Môn: KTQT_Tại trường: 81B1, 81B281B3, 81B4, 81B9, 81B10, 81B11, 81B12, 81B17, 81B18, 91C1
Môn: Kinh doanh chứng khoán_Tại trường: 61A1, 61A2
Môn: Định giá tài sản_Tại trường+Hà Nội: 63A1, 63A5_HN, 81B5, 81B6, 81B7, 81B8, 81B10, 81B13, 81B14, 81B15, 81B16, 81B17, 81B1981B20, 81B21_HN
Môn: Quản trị nhân lực_Tại trường: 91C1
Môn: Anh HP3_Tại trường: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9, phòng 10, phòng 11, phòng 12, phòng 13, phòng 14, phòng 15, phòng 16, phòng 17, phòng 18, phòng 19, phòng 20, phòng 21, phòng 22, phòng 23, phòng 24, phòng 25, phòng 26
Mon: Kế toán máy_Hà Nội: phòng 5, phòng 6
Môn: Kế toán máy_Tại trường: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4


+++++++++++++++++++++^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^++++++++++++++++++++++

ĐIỂM THI GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2012-2013

(SV không xem được điểm liên hệ thầy Huy: SDT-0978419536)
Môn: Kế toán quản trị_Tại trường+Hà Nội: 61A1, 61A2, 81B13, 81B14, 81B15, 81B16, 81B19, 81B20, 81B21, 81B5, 81B6, 81B7, 81B8
Môn: KTTC2_Hà Nội: Tại đâyMôn: KTNHTM_Hà Nội: Tại đây
Môn: Kinh doanh chứng khoán_Hà Nội: Tại đây
Môn: kế toán kho bạc_Tại trường: 82B1, 82B2Môn: Anh CN: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9, phòng 10, phòng 11, phòng 12, phòng 13, phòng 14, phòng 15, phòng 16, phòng 17, phòng 18, phòng 19, phòng 20, phòng 21
Môn: TTHCM:81B1, 81B10, 81B11, 81B12, 81B13, 81B14, 81B15, 81B16, 81B17, 81B18, 81B19, 81B20, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 81B7, 81B8, 81B9,   91C1
Môn: KTTC2: 81B1, 81B10, 81B11, 81B12, 81B13, 81B14, 81B15, 81B16, 81B17, 81B18, 81B19, 81B20, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 81B7, 81B8, 81B9

Môn: Định giá tài sản: 61A1, 61A2, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 81B10, 81B11, 81B12, 81B17, 81B1881B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B9, 82B1, 82B2, 91C1
Môn: Thị trường tài chính: 61A1, 61A2, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4
Môn: TCDN 2: 61A1, 61A2
Môn: Quản trị thương hiệu: 91C1
Môn: Quản trị Marketing: 91C1
Môn: Ngân hàng TM_HPII: 63A1, 63A2, 63A3, 63A4

Môn: Kinh doanh chứng khoán: 63A1, 63A2, 63A3, 63A4
Môn: Đặc điểm kế toán: 82B1, 82B2

-------------------------------@@@@@@@@@@@@--------------------------
Điểm Lớp CĐLT Lạng Sơn
Môn KT vi mô: Phòng 1NL CN Mác: Phòng 1NL KT Phòng 1Pháp luật ĐC Phòng 1TC TT Phòng 1Toán CC Phòng 1TT Hồ Chí Minh Phòng 1
Điểm K7 học lại
Môn Bảo hiểm đại cươngThanh toán quốc tếMôn NLKT: Phòng 1, Phòng 2, Phòng 3Môn thẩm định: Phòng 1, Phòng 2, Phòng 3Môn Luật KTMôn QT DNMôn QT KDMôn TK DN
Điểm K7 Hà Nội
Môn Tin ƯDMôn TC QTMôn NHTM1Môn NHTMMôn ThuếMôn TTTCMôn Đường lối CMVNKNGTKTTCKTTC 1TCDN+++++++++++++++++++***********************++++++++++++++++

Điểm K7 Tại trường
Môn KTTC: Phòng 1Phòng 2Phòng 3, Phòng 4, Phòng 5
Môn KTTC1: Phòng 1Phòng 2Phòng 3, Phòng 4, Phòng 5, Phòng 6, Phòng 7, Phòng 8, Phòng 9, Phòng 10
Môn NHTM1: Phòng 1Phòng 2Phòng 3, Phòng 4
Môn TCDN: Phòng 1Phòng 2Phòng 3, Phòng 4, Phòng 5, Phòng 6, Phòng 7, Phòng 8, Phòng 9, Phòng 10, Phòng 11Phòng 12Phòng 13, Phòng 14, Phòng 15, Phòng 16, Phòng 17, Phòng 18
Môn TCQT: Phòng 1Phòng 2Phòng 3, Phòng 4, Phòng 5, Phòng 6, Phòng 7, Phòng 8, Phòng 9, Phòng 10
Môn Thuế: Phòng 1Phòng 2Phòng 3, Phòng 4, Phòng 5, Phòng 6, Phòng 7, Phòng 8
Môn
KT NSX
Môn KTHCSN:
Môn
QLTCC:

Môn
QTSX xã và TN

Môn Đường lối CMVN: Phòng 1Phòng 2Phòng 3, Phòng 4, Phòng 5, Phòng 6, Phòng 7, Phòng 8,Phòng 9, Phòng 10 , Phòng 11KNGT: Phòng 1Phòng 2, Phòng 3, Phòng 4, Phòng 5, Phòng 6, Phòng 7
NHTM: Phòng 1, Phòng 2, Phòng 3, Phòng 4, Phòng 5, Phòng 6, Phòng 7, Phòng 8, Phòng 9
TTTC: Phòng 1, Phòng 2, Phòng 3, Phòng 4, Phòng 5, Phòng 6, Phòng 7PT QTNHTM
TCDN 1

...............................................^^^^^^^^^^^^^^^^^^^...............................................

Điểm phúc khảo bài thi học kỳ I
: Xem

Môn đường lối CMVN: K761A1, K761A2, K763A1, K763A2, K763A3, K763A4, K781B1, K781B13, K781B17, K781B18, K781B19, K781B20
Môn GD&DPKD
: K761A1, K761A2, K763A1, K763A2, K763A3, K763A4, K781B10, K781B16, K781B17,K781B18, K781B19, K781B20, K781B7, K782B1, K782B2
Môn KTSN
: K782B1, K782B2
Môn KTTC
: K782B1, K782B2, K761A1, K761A2
Môn KTTC 1: K781B10, K781B11, K781B12, K781B14, K781B15, K781B16, K781B17, K781B18, K781B19,K781B20, K781B2, K781B3, K781B4, K781B5, K781B6, K781B7, K781B8, K781B9, K791C1
Môn NHTM
: K781B10, K781B13, K781B16, K781B17, K781B18, K781B19, K781B20, K781B1, K781B3, K781B7, CDLTB3
Môn QT chiến lược
: K791C1
Môn QTNHTM
: K763A1, K763A2, K763A3, K763A4
Môn QTXS và tác nghiệp
: K791C1
Môn TCQT:
K763A1, K763A2, K763A3, K763A4, K781B10, K781B11, K781B16, K781B5, K781B6, K781B7, K781B8, K781B9
Môn Thuế:
K781B1, K781B2, K781B4, K781B5, K781B6, K781B7, K781B8, K781B9, K781B10, K781B11, K781B12, K781B13, K781B14, K781B15, K781B17, K781B18, K781B19, K781B20
Môn TTTC:
K781B1, K781B2, K781B3, K781B4, K781B7, K781B10, K781B12, K781B13, K781B14, K781B15

Điểm thi các lớp tại Hà Nội
Môn GD&DPKD
: K763A5, K781B21
Môn KTTC:
K763A5
Môn KTTC 1
: K781B21
Môn NHTM 1
: K763A5
Môn TCQT
: K763A5, K781B21