Điểm thi hết môn học kỳ II năm học 2011 - 2012

ĐIỂM THI NĂM HỌC 2011-2012:
Điểm thi học lại Tại trường
Tiếng Anh 1: Phòng 1
Tiếng Anh 2: Phòng 1
Chính trị:Phòng 1
Đặc điểm KT Phòng 1
Giáo dục PL Phòng 1
Kinh doanh chứng khoán Phòng 1
Kiểm toán Phòng 1
Kinh tế CT Phòng 1
KTDN Phòng 1
KTQT: Phòng 1
KTTC 1 Phòng 1
KTTC 2 Phòng 1
KTVM Phòng 1
LTHT Phòng 1
Luật KT Phòng 1
Marketing Phòng 1
NHTM 1: Phòng 1
NHTM 2: Phòng 1
NHTM Phòng 1
NLTK Phòng 1
Nghiệp vụ NH TW: Phòng 1
Phân tích TCDN: Phòng 1
QTDN: Phòng 1
Quản tri NHTM:Phòng 1
Soạn thảo VB:Phòng 1
TCDN:Phòng 1
TCH: Phòng 1
Thuế:Phòng 1
Thống kê DN:Phòng 1
TTNH:Phòng 1
Điểm thi hết môn
Tại Hà Nội
Đặc điểm kế toán lần 2- Học lại: Lớp K31B5, K31B6
Kế toán TC 2 - Học lại: Phòng 1
NV Ngân hàng TM 2 lần 2- Học lại: Phòng 1
NV Ngân hàng TM 1 lần 2- Học lại: Phòng 1
Phần tích TCDN lần 2- Học lại: Phòng 1
Quản trị DN lần 2- Học lại: Phòng 1
Tiếng anh 2
Kiểm toán lần 2- Học lại
Kinh doanh CK lần 2- Học lại
Ngân hàng TM lần 2- Học lại
PTQTNHTM+KTM llần 2- Học lại
Tài chính DN lần 2- Học lại
Thuế NN lần 2- Học lại
Tại Hà Nội
Đặc điểm kế toán lần 2: Phòng 1, Phòng 2
Kế toán DN 1 lần 2-Hoc lại: Phòng 1
Kế toán TC 2 - Học lại: Lớp B1, B2, B3
Kiểm toán (Lần 2): Phòng 1
Phân tích TCDN (Lần 2): Phòng 1
Tài chính DN (Lần 2): Phòng 1
Tiếng anh 2
Nghiệp vụ NHTM (Lần 2-Hoc lại):
Quản trị DN (Lần 2-Hoc lại):
Thống kê DN (Lần 2-Hoc lại):
Thuế NN (Lần 2-Hoc lại):