Đổi mới công tác thanh tra tại trường CĐ Kinh tế - Tài Chính TN

Đổi mới công tác thanh tra

                                        ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THANH TRA TẠI TRƯỜNG

                                       CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN

                                                                 ThS. Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng phòng Thanh tra – Khảo thí

I. Đặt vấn đề

          Kiểm tra là một chức năng quan trọng đối với hoạt động quản trị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trong năm vừa qua, công tác thanh tra của Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính đã thực hiện các nội dung thanh, kiểm tra bảo đảm cho các hoạt động thực hiện nghiêm túc, có nề nếp, công khai, minh bạch. Để tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn của Nhà trường trong thời gian tới, công tác thanh, kiểm tra cần được tiếp tục đổi mới để coi là công cụ hữu hiệu để giúp lãnh đạo nhà trường thực hiện quản trị nhà trường hiệu lực và hiệu quả.

II. Nội dung bài viết

Hoạt động quản trị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các đơn vị trực thuộc cũng giống như hoạt động quản trị thông thường, kiểm tra là một trong bốn chức năng chính của quá trình quản trị. Kiểm tra được hiểu là quá trình xem xét các hoạt động nhằm mục đích làm cho các hoạt động đạt kết quả tốt hơn, đồng thời phát hiện ra những sai sót để có biện pháp khắc phục, bảo đảm cho hoạt động thực hiện đúng kế hoạch. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với sứ mạng đào tạo để cung cấp nguồn nhân lực cho xã hội, được tổ chức thành các đơn vị chức năng (phòng, khoa, trung tâm, …) với hai mảng hoạt động chính là đào tạo và các hoạt động đảm bảo cho quá trình đào tạo.  Kể từ ngày 01/01/2017, Bộ Lao động, Thương Binh – Xã hội thực hiện quản lý nhà nước toàn bộ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Cho nên, hoạt động các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đều được thực hiện theo các quy định của pháp luật giáo dục nghề nghiệp. Cũng giống như các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác trên cả nước, cho đến nay, trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính đã thể chế hóa và triển khai đầy đủ các quy định của pháp luật giáo dục nghề nghiệp đối với mọi hoạt động: xây dựng và ban hành chương trình đào tạo, tổ chức giảng day, triển khai thi kết thúc môn học, mô-đun; đánh giá kết quả học tập và rèn luyện cho học sinh, sinh viên (HSSV) hàng kỳ và cuối khóa để phân loại và xét tốt nghiệp; đồng thời tổ chức các hoạt động quản lý đội ngũ nhà giáo, HSSV, cơ sở vật chất, tài chính,… để đảm bảo cho hoạt động đào tạo được tiến hành ngày càng tốt hơn. Chính vì vậy, với vai trò tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng là người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các đơn vị chức năng thực hiện các nhiệm vụ được giao đối với từng mảng công việc, căn cứ vào các quy định được ban hành và kế hoạch đã xây dựng cụ thể để triển khai công việc thường xuyên. Do đó, đối với mỗi đơn vị cần thực hiện chức năng tự kiểm tra theo đúng quá trình quản trị. Tuy vậy, để phát huy những nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể, tổ chức, cá nhân, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đều tổ chức bộ phận thanh tra chuyên trách để thực hiện công tác thanh tra các hoạt động độc lập theo các quy định đã được ban hành.

Thanh tra là hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Trong năm 2020 vừa qua, bộ phận thanh tra của Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính đã thực hiện 09 cuộc thanh, kiểm tra và thực hiện kiểm tra thường xuyên đối với các hoạt động của các đơn vị chức năng. Đặc biệt, hoạt động thanh, kiểm tra còn kết hợp với công tác bảo đảm chất lượng để giám sát hoạt động giảng dạy thông qua công tác dự giờ, đánh giá tiết giảng của giáo viên. Kế hoạch thanh tra năm 2020 được ban hành đã được triển khai đầy đủ các nội dung, mỗi nội dung thanh tra đều được lập kế hoạch triển khai cụ thể, thông báo đến các đơn vị được thanh tra; trình tự tiến hành thống nhất giữa bộ phận thanh tra và đơn vị được thanh tra, kết thúc mỗi hoạt động thanh tra đều có báo cáo kết quả và cuối năm có báo cáo kết quả triển khai công tác thanh tra của năm. Báo cáo này cũng như báo cáo kết quả dự giờ, đánh giá tiết giảng của giáo viên được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Nhà trường và gửi cho các đơn vị để lãnh đạo các đơn vị nắm bắt và điều hành công tác chuyên môn của đơn vị.

Kết quả thanh, kiểm tra cho thấy về cơ bản các hoạt động chuyên môn đều thực hiện nghiêm túc, đúng quy các quy định, các bộ phận và đơn vị chức năng đã có sự phối hợp khi thực hiện nhiệm vụ chung được phân công. Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế trong việc xây dựng và ban hành các quy định để thực hiện công tác quản lý đối với một số hoạt động chuyên môn như công tác quản lý cơ sở vật chất, thiết bị; quản lý số sách đào tạo,... Để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ và phát huy vai trò quản lý có hiệu lực và hiệu quả, mỗi bộ phận cần phát huy vai trò chủ động trong việc thực hiện chức năng kiểm tra và hoạt động thanh tra của Nhà trường cần có những đổi mới trên các phương diện sau:

Một là, công tác lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm. Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra hàng năm là cơ sở để triển khai các hoạt động thanh tra, kiểm tra. Do đó, đổi mới hoạt động thanh tra cần bắt đầu từ khâu xây dựng kế hoạch. Chính vì thế, trên cơ sở tự thực hiện các hoạt động kiểm tra trong quản trị của các đơn vị chuyên môn, kế hoạch thanh tra năm 2021 đã lựa chọn và lập kế hoạch kiểm tra hai hoạt động quan trọng của việc chấp hành pháp luật giáo dục nghề nghiệp đó là công tác xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các ngành/nghề của Nhà trường và các hoạt động về nhà giáo. Thực hiện công tác kiểm tra hai hoạt động này có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn sáp nhập giữa Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên và Trường Cao đẳng sư phạm để thực hiện việc đổi mới nội dung chương trình đào tạo và bảo đảm đội ngũ nhà giáo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Bên cạnh đó, để đảm bảo tính khách quan và độc lập trong việc xác minh các kết quả thường kỳ bảo đảm chế độ, quyền lợi của Nhà giáo và HSSV, kế hoạch thanh tra năm 2021 còn thực hiện kiểm tra kết quả các hoạt động chuyên môn cũng như thực hiện giám sát việc chấp hành các quy định hành chính đối với hoạt động giảng dạy, thi kết thúc môn học mô-đun. Ngoài ra, công tác thanh tra năm 2021 của Nhà trường còn tổ chức xây dựng và triển khai các kế hoạch thực hiện các chỉ thị, quy định của các cơ quan cấp trên và hoạt động thanh tra đối với các lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng, chấp hành các quy định của pháp luật đối với cán bộ, viên chức người lao động.

Hai là, xây dựng và ban hành quy định đối với công tác thanh tra của Nhà trường. Vì kiểm tra là hoạt động quan trọng đối với quản trị nhà trường và chịu sự chỉ đạo trực tiếp  của lãnh đạo Nhà trường. Cho nên, để tổ chức tốt nhiệm vụ thanh, kiểm tra cần có sự quản lý, lãnh đạo và chỉ đạo thống nhất đối với đơn vị chuyên trách và các đơn vị chấp hành để thanh tra, kiểm tra thực sự trở thành công cụ giúp cho lãnh đạo Nhà trường quản lý có hiệu lực và hiệu quả. Chính vì vậy, Nhà trường cần xây dựng và ban hành quy định đối với các hoạt động thanh, kiểm tra của để làm cơ sở thực hiện chức năng kiểm tra các hoạt động của Nhà trường. 

Ba là, thực hiện tuyên truyền và tổ chức triển khai tốt kế hoạch và quy định thanh tra. Kiểm tra tuy là chức năng quản trị quan trọng, song công tác kiểm tra đôi khi được nhìn nhận dưới cách tiếp cận là tìm ra sai sót cho nên trong quá trình triển khai các hoạt động thanh tra đôi khi còn nể nang, e dè do tâm lý ngại va chạm. Do đó, một số kết quả hoạt động thanh, kiểm tra vẫn còn mang tính báo cáo là chủ yếu. Kết quả đó không làm rõ được bản chất của vấn đề/ nội dung quản lý sẽ làm giảm tính hiệu lực của các quyết định quản lý. Để làm tốt công tác thanh, kiểm tra, trước hết cần có sự ủng hộ, thấu hiểu và tinh thần chỉ đạo dứt khoát của Lãnh đạo Nhà trường; bộ phận chuyên môn cần thực hiện tuyên truyền kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh, kiểm tra với tinh thần cởi mở để trao đổi, nắm bắt thông tin, xây dựng quy trình kiểm tra và hướng dẫn đơn vị chức năng báo cáo các kết quả liên quan đến nội dung thanh, kiểm tra. Từ đó, kết quả hoạt động thanh, kiểm tra sẽ là thông tin hữu ích giúp cho đơn vị chức năng thực hiện đổi mới hoạt động và giúp cho lãnh đạo Nhà trường ra các quyết định chính xác, phù hợp.

Với tinh thần quyết liệt trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Nhà trường, để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra thì mỗi đảng viên, cán bộ, người lao động cũng như mỗi đơn vị chức năng đều cần thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao. Chính vì thế, đổi mới các hoạt động thanh, kiểm tra là cần thiết và là cơ sở để mỗi cá nhân, tập thể đổi mới hoạt động của mình nhằm hướng đến mục tiêu đưa Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên luôn là địa chỉ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao uy tín cho tỉnh Thái Nguyên, các tỉnh lân cận và các quốc gia trong khu vực Đông Dương trong thời gian tới.

III. Tài liệu tham khảo

[1]. Giáo trình Quản trị học (tài liệu lưu hành nội bộ), Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên, năm 2018.


 
INNOVATION OF INSPECTION WORK AT THAI NGUYEN COLLEGE OF ECONOMICS AND FINANCE

Nguyen Thi Thu Ha - Head of Inspection - Testing Department

 

Summary

          Inspection and examination are regular activities of vocational education institutions and play a role in ensuring that the school's activities are properly implemented and fully complied with the provisions of law. In addition, inspection and examination are also effective tools to help school leaders grasp complete and accurate information to solve problems to ensure effectiveness and efficiency. Therefore, the renovation of the inspection and examination of Thai Nguyen College of Economics and Finance focuses on the following contents: (1) reform the annual inspection and examination planning; (2) develop and issue regulations for the school's inspection and (3) carry out propaganda and well organize the implementation of inspection plans and regulations. These are the basic contents of the work of inspection and examination in the year of 2021 to contribute to the successful implementation of the school's tasks set out