Giới thiệu chung về phòng Khảo thí & ĐBCL

Chức năng, nhiệm vụ, cán bộ, giảng viên

1. Giới thiệu 

            Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng được thành lập theo Quyết định số: 288/QĐ-CĐKTTC kể từ ngày 1/9/2008 của hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái , với chức năng, nhiệm vụ sau:

2. Chức năng nhiệm vụ

2.1 Chức năng

     Phòng khảo thí và Đảm bảo chất lượng có chức năng giúp việc cho Hiệu trưởng trong quản lý, điều hành công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng đào tạo trong nhà trường theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.

2.2. Nhiệm vụ:

2.2.1. Hoạt động khảo thí

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn có liên quan tới công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo trên cơ cở các quy chế, quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo. Hướng dẫn và giám sát các đơn vị có liên quan trong trường thực hiện đúng các quy định, quy chế về khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo.

- Phối hợp với các khoa, phòng, bộ môn trong trừng xây dựng, kiểm định và trực tiếp quản lý, sự dụng ngân hàng đề thi, đáp án chấm thi. Tổ chức bốc thăm, tổng hợp đề thi, in sao đề thi, đáp án chấm thi cho tất cả các môn học trong trường theo đúng quy trình bảo mật và theo sự chỉ đạo của trưởng ban đề thi.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia công tác tuyển sinh các hệ đào tạo chính quy, không chính quy của trường.

- Phối hợp với phòng Thanh tra nhà trường trong việc giám sát các đơn vị và cá nhân có liên quan trong công tác làm đề, tổ chức coi thi, chấm thi, làm phách, ghép điểm trong các kỳ thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp nhằm thực hiện nghiêm túc quy chế thi và kiểm tra.

- Tổ chức và chỉ đạo chấm thi hết môn cho các hệ đào tạo theo đúng quy chế hiện hành bao gồm:

 + Phối hợp với các đơn vị khoa, phòng, bộ môn có liên quan đề xuất danh sách ban chấm thi trình Hiệu trưởng phê duyệt.

 + Chịu trách nhiệm thực hiện các nghiệp vụ về tổ chức chấm thi bao gồm:  Thu nhận bài thi trước và sau khi chấm thi, đánh phách, cắt phách, khớp phách, bảo quản bài thi, bàn giao và công bố điểm thi trên mạng, cung cấp bảng điểm cho các đơn vị có liên quan.

 + Thẩm định tính chính xác của việc chấm bài thi, tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm bài thi  của các môn học trong các kỳ thi.

 + Bảo quản tài liệu liên quan đến công tác thi. Lưu trữ, quản lý bài thi đã chấm theo quy định

 - Tổ chức quản lý kết quả học tập của HSSV các hệ đào tạo, bao gồm:

 + Lưu giữ bảng điểm gốc theo lớp, khoá học. Tổng hợp đánh giá kết quả học tập của HSSV để kiểm tra đối chiếu kết quả đánh giá của phòng Công tác HSSV.

 + Chuyển kết quả điểm thi cho phòng Công tác HSSV, phòng Đào tạo, phòng Thanh tra.

 + Thực hiện tổng hợp và báo cáo định kỳ về công tác thi, kết quả các kỳ thi, đánh giá chất lượng đào tạo của nhà trường cho Hiệu trưởng.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào các hoạt động khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo của nhà trường. Đề xuất các biện pháp cỉa tiến hình thức thi và đánh giá kết quả học tập của HSSV nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

2.2.2. Hoạt động đảm bảo chất lượng đào tạo

- Nghiên cứu và triển các giải pháp toàn diện để đảm bảo chất lượng đào tạo, nghiên cứu phát triển chương trình, phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo.

- Nghiên cứu và xây dựng hệ thống công cụ đánh giá, chương trình đào tạo, việc giảng dạy của giảng viên, việc học tập của sinh viên.

- Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm định chất lượng đào tạo gồm:  Kiểm định chất lượng giảng dạy của giảng viên, chất lượng học tập của sinh viên, chất lượng các khâu quản lý đào tạo.

- Xây dựng các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng đào tạo trên cơ sở  các quy định và hướng dẫn  của Bộ giáo dục và Đào tạo.

- Xây dựng kế hoạch dài hạn và thường xuyên về kiểm định chất lượng giáo dục đạo tạo.

- Tổ chức đành giá trong và tham gia đánh giá ngoài  các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng theo yêu cầu của Bộ giáo dục và đào tạo.

- Phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động đảm bảo chất lượng thuộc chức năng nhiệm vụ của phòng.

- Tham gia và tổ chức các khoá tập huấn cho cán bộ và giảng viên về hoạt động kiểm định chất lượng.

- Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác kiểm định chất lượng tại các đơn vị trong trường.

- Tham gia nghiên cứu khoa học giáo dục, triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật phục vụ cho việc đảm bảo chất lượng đào tạo của nhà trường.

3. Danh sách cán bộ của phòng

3.1 Trịnh Thị Thu

Chức vụ: Phó trưởng phòng

DĐ: 0942888312     

Email: trinhthithu.ckt@gmail.com

3.2 Ngô Mai Phương

Chức vụ: Cán bộ

DĐ: 0982327399

Email: maiphuongtctn@gmail.com

3.3 Nguyễn Quang Huy

Chức vụ: Cán bộ

DĐ: 0978419536

Email: nguyenquanghuy8487@gmail.com

3.4 Hà Thị Trường

Chức vụ: Cán bộ

DĐ:0983006257

Email: lantruong.ckt @gmail.com

4. Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: Tầng 2 - Nhà A3 - Trường cao đẳng kinh tế Tài chính – Thái Nguyên

Website: http://www.cdkttctn.edu.vn